gemeente hoogeveen

openbare besluiten van b & w hoogeveen 20 januari 2009

besluiten
de besluiten zijn als volgt weergegeven:

nummer
onderwerp (vetgedrukt)
besluit
evt. toelichting (cursief)
1.
het bezwaarschrift van fam. tingen tegen een geweigerde bouwvergunning voor het legaliseren van een geplaatste luifel en erfafscheiding

overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie de motivering wijzigen en het bestreden besluit niet herroepen de bezwaarmaker informeren middels bijgevoegde conceptbrief. 2.
vaststelling hoogbouwbeleid bijlage 1

instemmen met het in de inspraaknota opgenomen commentaar op de ingekomen inspraakreacties de beleidsnotitie hoogbouw niet aan te passen naar aanleiding van de ingekomen reacties de beleidsnotitie hoogbouw ter vaststelling aan de raad aan te bieden door middel van bijgaand raadsvoorstel. 3.
aanvraag om bouwvergunning voor het legaliseren van een geplaatste schuur

instemmen met de reactienota
in vervolg op uw besluit van 30 september 2008 vrijstelling van het bestemmingsplan en bouwvergunning verlenen 4.
ontruimen te verkopen bouwperceel aan de fokkerstraat naast gansewinkel

als laatste middel het perceel in opdracht van de gemeente laten ontruimen en opslaan op een nader te bepalen plaats. e.e.a. na plaatsing van een oproep gericht aan de mogelijke eigenaar van de te ontruimen goederen.

5.
7e wijziging besluit mandaat, volmacht en machtiging bijlage 1

lijst 2g behorende bij het besluit mandaat, volmacht en machtiging wijzigen conform bijlage.

6.
benoeming leden welstandscommissie 2009

de raad voorstellen de leden van de welstandscommissie te benoemen overeenkomstig het bijgevoegd voorstel.

7.
bestemmingsplanwijziging voor hondenfokkerij riegshoogtendijk 87

akkoord gaan met bijgevoegde inspraaknota
het wijzigingsplan 'buitengebied zuid, wijziging riegshoogtendijk 87 te hollandscheveld' vast stellen. 8.
verkoop van een gemeentelijke huurwoning

de verkoop van de woning bilderdijklaan 12 laten verzorgen door hans de haan makelaardij.

9.
decentralisatie langdurigheidstoeslag

de referteperiode voor het recht op een langdurigheidstoeslag te bepalen op 3 jaar.

10.
reconstructie hoofdstraat-noord

akkoord gaan met de voorgestelde herinrichting en dekking van de hoofdstraat-noord en tot uitvoering overgaan. dit besluit ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad. 11.
'financieel jaarverslag 2007' en 'begroting 2009' van stichting openbaar voortgezet onderwijs hoogeveen (stovoho) bijlage 1

het 'financieel jaarverslag 2007' en de 'begroting 2009' van de stichting openbaar voortgezet onderwijs hoogeveen ter goedkeuring aanbieden aan de gemeenteraad.


Deel: ' Besluitenlijst B & W Hoogeveen 22-01-2009 '


Lees ook