gemeente hoogeveen

openbare besluiten van b & w hoogeveen 20 november 2007

inhoud

1. samenvatting persuurtje.
2. besluiten.

1. samenvatting persuurtje

evaluatie van aanpak incident dierengroothandel

het college van b&w van hoogeveen laat een evaluatie doen van het incident dierengroothandel door het cot, het instituut voor veiligheids- en crisismanagement.

cot gaat zich richten op twee vragen:

1. waren de besluiten redelijk en adequaat?
2. hoe was de informatieuitwisseling tussen de drie belangrijkste overlegorganen (commando plaats incident-copi, regionaal operationeel team-rot en beleidsteam-bt)?

verder is er in de evaluatie aandacht voor de kwaliteit van de nazorg en van de informatie aan slachtoffers, achterban en pers.

burgemeester willem urlings: "De hulpdiensten en de gemeente hebben volgens mij redelijk naar behoren gefunctioneerd. In de media komt in het algemeen een goed beeld naar voren. Ongetwijfeld zijn er verbeterpunten. Ik hoop op aanbevelingen om de aanpak te versterken. We hadden natuurlijk met een volstrekt onbekend en complex scenario te maken. Daardoor hebben we moeten improviseren."

De COT-evaluatie is eind maart naar verwachting afgerond. Ook de gemeente en de diverse hulpdiensten doen een evaluatie, maar dan elk van de eigen processen.

Zie verder de gemeentelijke internetpagina over het incident.

College wil Hoogeveen presenteren als energiek en ontspannen

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor vanaf 2008 actief aan promotie van Hoogeveen te doen. Samen met bewoners en getoetst door buitenstaanders, is een positieve beschrijving van Hoogeveen gevormd, onder de titel: 'De energie van de stad en de ontspanning van Drenthe: dat is Hoogeveen'.

Sinds vorig jaar werkt de gemeente in het project Ja Hoogeveen! aan de voorbereiding op een consequente promotie-aanpak. "Wat we beogen, is toch vooral de goede dingen te zien en te koesteren," zegt burgemeester Willem Urlings. "Want met positieve energie kun je ver komen. We willen vooral werken aan een zelfbewust Hoogeveen. Zelfbewustzijn zorgt voor een uitdagende sfeer, waarin kwaliteit kan gedijen."

Zie verder www.hoogeveen.nl/jahoogeveen.

2. Besluiten

De besluiten zijn als volgt weergegeven:

1. nummer
2. onderwerp (vetgedrukt)
3. besluit
4. evt. toelichting (cursief)

1.
Project Ja Hoogeveen! Bijlage 1 + 2 + 3

1. Vaststellen Promotievisie Hoogeveen (fase II project) 2. Ontwikkelen van uitwerkingsplan bij de Promotievisie (fase III project) 3. In uitwerkingsplan aandacht schenken aan gevolgen voor gemeentelijke organisatie

2.
Vaststellen nieuwe bouwverordening. Bijlage 1 + 2 + 3 + 4

Overeenkomstig bijgevoegd concept, de raad voor te stellen de gemeentelijke bouwverordening 2007 vast te stellen.

3.
Digitale sociale kaart. Bijlage 1

1. Instemmen met de procedure tot aanschaf van een digitale sociale kaart zoals beschreven in het 'Beschrijvend document Digitale Sociale Kaart Drenthe'. 2. De VDG-werkgroep machtigen het document (bestek) op onderdelen te concretiseren. 3. De VDG-werkgroep machtigen het offertetraject per 1 december 2007 op te starten.

4.
Begrotingswijziging 2008 WSW.

De Rijksbijdrage 2008 van 16.542.459,- , die de gemeente ontvangt in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening via een begrotingswijziging in de eerst volgende Raadsvergadering in 2007 te laten vaststellen

5.
Cameratoezicht en verlichtingsplan in Grote Kerkstraat en Armenwerkhuispad. Bijlage 1

1. Akkoord gaan met uitvoering cameratoezicht en verlichtingsplan. 2. Opdracht verstrekken aan Initial Varel en Rendo. 3. Start uitvoering werkzaamheden dit jaar.

6.
Advies bezwaarschriftencommissie n.a.v. bezwaarschrift L.J. Martinus.

1. Instemmen met het advies van de Bezwaarschriftencommissie d.d. 25 oktober 2007. Derhalve: De bezwaren niet ontvankelijk verklaren, voorzover de bezwaren betrekking hebben op de hond van mevrouw Rundervoort. De bezwaren ongegrond verklaren, voorzover het handhavingsverzoek betrekking heeft op de begroeiing, de schutting en het gaaswerk. De motivering van het besluit aan te vullen door de overwegingen van de commissie over te nemen, zodat zij deel uitmaken van het besluit op bezwaar. Het bestreden besluit niet te herroepen. 2. Conform bijgevoegde conceptbrief een primair besluit nemen op het verzoek om handhaving m.b.t. de hond van mevrouw Rundervoort.

7.
Beslissing op bezwaarschrift.

1. Instemmen met het advies van de Bezwaarschriftencommissie van 15 augustus 2007 en het besluit van 13 april 2007 herroepen wegens strijd met artikel 3:2 Algemene Wet Bestuursrecht en het bestreden besluit vervangen door een nieuw besluit dat wel voldoet aan de eisen van zorgvuldige voorbereiding. 2. De proceskosten ad. 322,00 vergoeden.

8.
Advies bezwaarschriftencommissie n.a.v. bezwaarschrift Rooda Snacks B.V.

Instemmen met het advies van de Bezwaarschriftencommissie d.d. 25 oktober 2007. Derhalve de bezwaren ongegrond verklaren en het bestreden besluit niet herroepen.

9.
De Hoogeveense Kei.

1. De fundering van de Hoogeveense Kei vernieuwen. 2. Daarnaast de dichtbij staande klok vernieuwen met als tegenprestatie een reclame-uiting. 3. Het benodigde budget a 15.000,- te bekostigen uit het uitvoeringsbudget voor de reconstructie van de Van Limburg Stirumstraat - Blankenslaan Oost.

10.
De verordening onroerende-zaakbelastingen 2008. Bijlage 1 + 2

Aan de raad voor te stellen tot vaststelling over te gaan van deze belastingverordening.

11.
Herziening bestemmingsplan Zuid. Bijlage 1

1. Instemmen met bijgevoegde "Staat van Wijzigingen"; 2. Conform bijgevoegd raadsvoorstel de raad voorstellen het gewijzigde bestemmingsplan "Zuid 2006" in zijn vergadering op 6 december 2007 vast te stellen; 3. Het bestemmingsplan na vaststelling publiceren, gedurende 6 weken ter inzage leggen en ter goedkeuring aanbieden aan Gedeputeerde Staten van Drenthe.


Deel: ' Besluitenlijst B & W Hoogeveen 27-11-2007 '


Lees ook