Gemeente Leeuwarden

Collegebesluiten van 11 maart 2003 ¦ Hoe stuurt u een brief aan de gemeenteraad of aan het college van burgemeester en wethouders?

Collegebesluiten van 11 maart 2003

Inspraakprocedure Prinsentuin

Er wordt een inloopbijeenkomst op 3 april van 16.00 tot 19.30 uur georganiseerd over het nieuwe bestemmingsplan Leeuwarden- Prinsentuin, Op deze dag zullen ook de herinrichtingsplannen worden getoond. Voor dit gebied was nog geen bestemmingsplan. Projectgroepleden zijn op de inloopavond aanwezig om de inrichtingsplannen toe te lichten. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt tegemoet gekomen de wettelijke verplichtingen voor Beschermde Stadsgezichten.
Collegebesluit van 11 maart 2003

Subsidies voor Noordrand aan zet

Het college van b. en w. heeft besloten de volgende subsidieverzoeken voor het project Noordrand aan zet toe te wijzen:
* Subsidie aan de Stichting Hulp en Welzijn van 47.900,00 voor het uitvoeren van avonden in het kader van inburgeren in de wijksamenleving voor speciale groepen als Somaliërs en Koerden. Autochtonen worden ook bij deze avonden betrokken.
* Subsidie aan Parnas van 5.255,00 voor begeleiding bij het aanbrengen van mozaïeken in het winkelcentrum van de Vrijheidswijk door Koerden en Somaliërs.

* Subsidie aan het wijkpanel Bilgaard voor het opknappen en inrichten van twee lokalen in het pand Tylkedam 51, waar activiteiten van Noordrand aan zet kunnen plaatsvinden.
Het wijkprogramma Bewoners aan Zet aan de Noordrand heeft als doel het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de Vrijheidswijk en Bilgaard.

Collegebesluit van 11 maart 2003

Educatie Nieuwkomers

Het college van b. en w. besluit 852.975,00 subsidie te verlenen aan het ROC Friesland College bestemd voor educatietrajecten voor nieuwkomers in 2003. Verder krijgt het Friesland College 71.800,00 subsidie voor de uitvoering van vorming - en ontwikkelingswerk voor volwassenen in 2003. De Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) verplicht de gemeente elke nieuwkomer een inburgeringstraject aan te bieden. In 2003 worden 150 nieuwkomers verwacht.
Collegebesluit van 11 maart 2003

Intensivering samenwerking bedrijventerreinen Westergozone
Het college van b. en w. besluit in te stemmen met het voornemen van de stuurgroep Westergozone om de mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen verder uit te werken. De voorwaarde is wel dat de consequenties voor de gemeente Leeuwarden duidelijk worden en dat er sprake is van een win-win situatie. Concrete activiteiten zijn afhankelijk van de uitkomsten van deze uitwerking.
Collegebesluit van 11 maart 2003

Vaststelling bestemmingsplan Industrieterrein Leeuwarden-Oost
Het college van b. en w. heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan Leeuwarden-Oost vast te stellen. Dit industrieterrein is één van de oudste industriegebieden in Leeuwarden. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor herstructurering, uitbereiding en vernieuwing van bestaande bedrijven. In het nieuwe bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van milieuzonering; dit was in het oude ook niet het geval.

Collegebesluit van 11 maart 2003

Begroting 2003 van de Stichting OSG Piter Jelles
Het college van b. en w. heeft besloten de raad voor te stellen de begroting 2003 van de Stichting OSG Piter Jelles goed te keuren.
Collegebesluit van 11 maart 2003


Subsidie Stichting Buitenzorg Friesland

De subsidie voor 2001 voor de Stichting Buitenzorg Friesland wordt vastgesteld op een totaalbedrag van 188.938,65 zo heeft het college van b. en w. besloten.

Collegebesluit van 11 maart 2003


Discussienota Essentie Parkeerbeleidsplan
De notitie Essentie Parkeerbeleidsplan is geschikt voor discussie in de Raadscommissie Stadsontwikkeling, zo heeft het college van b. en w. besloten. Voor het tekort aan parkeercapaciteit, ongewenst parkeergedrag en slechte bereikbaarheidsfuncties worden een aantal oplossingen aangeboden als dubbelgebruik parkeerfaciliteiten, elk gebied voorziet in eigen parkeerbehoeften, onttrekken geparkeerde autos aan het zicht, passend parkeertarief en kosten parkeren voor gebruiker.Na bespreking in de Raadscommissie Stadsontwikkeling kan het concept parkeerbeleidsplan worden opgesteld. Voor de inhoud van de discussienota zie onderstaande link.

Collegebesluit van 11 maart 2003

Hoe stuurt u een brief aan de gemeenteraad of aan het college van burgemeester en wethouders?

De Gemeente Leeuwarden ontvangt regelmatig brieven van burgers. Brieven met instemming of afkeuring van het gevoerde beleid en brieven met klachten en bezwaren.

Voor een snelle reactie is het van belang dat u de brief goed adresseert. Sinds 6 maart jl. is de wet op de Dualisering van kracht. De taken en bevoegdheden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zijn toen ook veranderd.

Werkzaamheden van de gemeenteraad zijn o.a.
* het stellen van kaders

* het uitzetten van beleid

* het controleren van de uitvoering van het beleid
Werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders zijn o.a.:

* het dagelijks bestuur

* het verlenen van vergunningen
* het verstrekken van subsidies
* het uitvoeren van besluiten van de raad
Brieven of klachten over vergunningen, subsidies of beleidsuitvoering, stuurt u naar:

Aan het college van Burgemeester en Wethouders Postbus 21.000
8900 JA Leeuwarden

Brieven over beleid of klachten over het college van b & w stuurt u naar:

Aan de Raad van de Gemeente Leeuwarden Postbus 21.000
8900 JA Leeuwarden

Voor informatie of twijfel over de juiste aanhef kunt u contact opnemen met het secretariaat van de griffie, mevrouw J. Veninga, telefoonnummer 058-233 2372.

N.B.: als u uw brief richt aan bijvoorbeeld de fractievoorzitters of aan de raadsfracties, dan krijgt u geen antwoord van de gemeenteraad. De fracties van de politieke partijen beantwoorden zelf de brief.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Leeuwarden 11-03-2003 '
Lees ook