Gemeente Maassluis

Persbericht

Perscommuniqué van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 2 februari 1999

Startsubsidie betonschade
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een eenmalige startsubsidie toe te kennen aan de Stichting Betonschadevloeren Nederland. Deze stichting heeft een dergelijk verzoek gedaan aan alle gemeentebesturen in Nederland om de belangenbehartiging van gedupeerden met schade aan betonnen begane grondvloeren te kunnen financieren.

In de periode van 1970 tot begin jaren tachtig is in de Nederlandse woningbouw een aantal typen betonnen begane grondvloeren toegepast die, na recent bekend is geworden, problemen kunnen opleveren. In de volksmond wordt dit probleem "betonrot" genoemd. Het gaat om systeemvloeren van de firma's Kwaaitaal en Manta. Bij de productie van deze vloeren zijn chemische middelen toegevoegd die de verharding van het beton versnellen. Nu blijken deze middelen schade aan de betonvloeren te kunnen veroorzaken omdat ze de wapening (stalen staven) kunnen aantasten. Op grond van bouwarchiefonderzoek is vastgesteld dat in zo'n 600 Maassluise woningen de bewuste Kwaaitaalvloeren zijn toegepast. Via een informatiebulletin zijn de betrokken eigenaren in Maassluis door de gemeente geïnformeerd. In eerste instantie is de fabrikant aansprakelijk voor de schade aan de vloeren, maar aangezien deze inmiddels failliet is, is verhaal van de schade onmogelijk. De Stichting Betonschadevloeren Nederland is inmiddels met het ministerie van VROM in overleg getreden om tot een landelijke coördinatie van onderzoek, informatie en plan van aanpak te komen, met als uiteindelijk doel een subsidieregeling in het leven te roepen voor gedupeerde huiseigenaren.

Intergemeentelijke werkgroep schrijft plan voor ordelijke en veilige eeuwwisseling
De gemeentebesturen van Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en de deelgemeente Hoek van Holland kwamen enige tijd geleden overeen dat er een regionale Werkgroep Millennium Waterweg (WMW) moest komen die ervoor moet zorgen dat de viering van de eeuwwisseling in het Waterweggebied op ordelijke en veilige wijze kan plaatsvinden. Om dit te bewerkstelligen heeft de werkgroep een Plan van Aanpak opgesteld. Het college van B en W van Maassluis ging in de vergadering van 2 februari j.l. akkoord met dit Plan van Aanpak. Het plan sluit goed aan bij het eerder door B en W vastgestelde Plan van Aanpak, waarbij het gaat om de gemeente als bedrijf. Het Plan van de Werkgroep Millennium Waterweg gaat vooral om de gemeente als grondgebied. Burgemeester en wethouders stelden in een eerder stadium ook nog een Plan van Aanpak vast ten behoeve van Dukdalf Bedrijven. Alle drie de Plannen van Aanpak worden behandeld in de vergadering van de commissie voor algemene en bestuurszaken op 1 maart a.s.

Cultuurstedenproject 2001
Het college heeft zich in principe bereid verklaard mee te doen aan het project Zuid-Hollandse Cultuursteden 2001. Bij dit project gaat het om een reeks van culturele manifestaties die aansluiten bij het programma van Rotterdam. Deze stad is namelijk in het jaar 2001 Culturele Hoofdstad van Europa.

Schenking van boerderij-restaurant De Ridderhof gaat naar Dierenhoek 't Sparretje
Tijdens de heropening van De Ridderhof heeft de nieuwe eigenaar aan de gemeente een bedrag van f. 1.000,-- geschonken ten behoeve van een goed doel. Burgemeester en wethouders hebben afgelopen dinsdag besloten dit geld te schenken aan de Vereniging Dierenhoek 't Sparretje.

Laatste wijziging: 03 February 1999

Deel: ' Besluitenlijst B&W Maassluis - 3659 '
Lees ook