Gemeente Nieuwegein

Collegebesluiten van 11 februari 2003

B&W Belicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Portefeuille van burgemeester Cor de Vos

Vastleggen instructie gemeentesecretaris (2003/1044) In het kader van het dualisme heeft het college ter uitvoering van artikel 103, lid 2 van de Gemeentewet een instructie voor de gemeentesecretaris opgesteld. Deze instructie beschrijft de taak en bevoegdheden van de gemeentesecretaris.

Werkplan 2003 gemeentelijke concernstaf (2003/1294) Het college heeft kennis genomen van het werkplan 2003 van de concernstaf van de gemeente. In het werkplan staan de missie, visie en doelstelling van de concernstaf beschreven en de speerpunten die het directieteam in 2003 concernbreed wil realiseren. De speerpunten voor 2003 zijn het ontwikkelen van een uniform dienstverleningsconcept de realisatie van een aantal concernbrede P&O-projecten, het aansturen, ontwikkelen en begeleiden van de strategische discussie en het ontwikkelen van een instrumentarium dat het college van B&W en het directieteam in staat stelt sturing te geven aan de realisatie van het collegeprogramma 2002-2006.

Mandaten voor gemeentesecretaris (2003/1291)
Op 1 februari 2001 is in werking getreden het Flankerend Beleid voor de gemeente Nieuwegein, een algemene, concernbrede beleidslijn voor gevallen van personele frictie binnen de gemeente Nieuwegein. Het Flankerend Beleid stelt de kaders waarbinnen in geval van bijvoorbeeld organisatieverandering in een uitwerking richtlijnen worden geformuleerd over de wijze waarop met personele frictie wordt omgegaan. Burgemeester en wethouders hebben nu een aantal bevoegdheden gemandateerd aan de gemeentesecretaris.

Ronde-tafelconferentie regionale samenwerking (2003/1400) Uit bestuurlijke contacten is gebleken dat behoefte bestaat aan een nader overleg tussen de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Houten en Vianen over diverse sociale en ruimtelijke ontwikkelingen in de regio en de wijze waarop op diverse onderdelen verder kan worden samengewerkt. Voorgesteld wordt om samen met de betreffende gemeenten een ronde-tafelconferentie voor te bereiden die in het voorjaar van 2003 zal plaatsvinden.

Portefeuille van wethouder Jacqueline Verbeek

Bezwaar tegen uitbreiding woning aan Lichtegaarde afgewezen (2003/71) In december 2002 is aan Aannemersbedrijf Van der Louw - Van Wijk een bouwvergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan de Lichtegaarde. 56. Tegen dit besluit is een bezwaarschrift ingediend. De bezwaarmakers hebben vanuit hun woning geen zicht op de geplande verbouwing en zijn daarom volgens de jurisprudentie geen belanghebbenden. Het argument dat het bezwaarschrift is ingegeven door buurtperikelen over een soortgelijke, maar clandestiene woninguitbreiding aan de Lichtegaarde 40 doet hieraan niets af. Het college heeft het bezwaar niet ontvankelijk verklaard.

Stand van zaken bouwvergunningverlening voor uitbreiding woning Naarderveste (2003/511) Het college heeft kennis genomen van de gang van zaken met betrekking tot het bouwplan aan de Naarderveste 16 en heeft besloten om in te stemmen met de beantwoording van de vragen ex. art. 42 RvO die de raadsfractie van de PvdA over dit bouwplan gesteld heeft. De bewoners van Naarderveste 16 hebben een bouwvergunning aangevraagd voor het optrekken van de achtergevel over de eerste verdieping en het uitbreiden van de begane grond met 2,5 meter aan de achterzijde van de woning. Omdat de uitbreiding van de begane grond niet in het bestemmingsplan past is een vrijstellingsprocedure opgestart. Naar aanleiding van de ter inzage legging zijn naast de brief van de PvdA raadsfractie meerdere schriftelijke reacties ingekomen. De overige brieven zullen conform de gangbare procedure worden afgehandeld.

College stelt lijst bouw- en sloopverguningen vast (2002/1290) Het college heeft een lijst met te verlenen bouw- en sloopvergunningen vastgesteld. Deze lijst verschijnt in principe volgende week woensdag als openbare bekendmaking in de Molenkruier.

Stedenbouwkundige visie Heukelumstraat 2/2a vastgesteld (2002/18871) Het college heeft de stedenbouwkundige studie "Wonen aan de straat, wonen in het groen", vastgesteld. Deze stedenbouwkundige studie geeft inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden voor de locatie van Heukelumstraat 2/2a, het (voormalige) kleine bedrijfsterrein, uitgaande van een hoogwaardig woon- en leefmilieu.

Stedenbouwkundig plan deelgebieden 2 en 3 Het Klooster vastgesteld (2003/1032) Het college heeft het stedenbouwkundig plan voor de deelgebieden 2 en 3 van bedrijvenpark Het Klooster vastgesteld. Het gaat daarbij om het gebied tussen Kloosterweg en Vuilcop. Dit gebied wordt als eerste in ontwikkeling gebracht. In het Stedenbouwkundig plan staat:

een ruimtelijke en functionele beschrijving van het programma;
een visualisering en beschrijving van de technische aspecten;
een uitwerkingsplan (juridische verankering) voor de deelgebieden van bedrijvenpark Het Klooster.
Het stedenbouwkundig plan en uitwerkingsplan zijn uitwerkingen van het globale bestemmingsplan Bedrijvenpark Het Klooster 2002. Op basis van het uitwerkingsplan kan daadwerkelijk met de bouw worden gestart. Deze plannen worden binnenkort voor iedereen ter visie gelegd.

Portefeuille van wethouder Carla Breuer

Plan van Aanpak Brede School Wijkersloot (2003/1033) Het college heeft kennis genomen van het Plan van Aanpak Brede School Wijkersloot. Per 1 januari 2003 is een cordinator brede school Wijkersloot aangesteld. Voorafgaand aan de aanstelling heeft een evaluatie- onderzoek plaatsgevonden dat geresulteerd heeft in een plan van aanpak brede schoolcordinator. Het is een handleiding voor de brede school cordinator en de betrokken partijen. Naast achtergronden, uitgangspunten en doelstelling van de brede school in Nieuwegein worden ook concrete doelen en resultaten van de brede school in Wijkersloot beschreven. Verder wordt er een voorstel voor een tijdelijke projectorganisatie gedaan en worden de taken en verantwoordelijkheden van verschillende betrokkenen beschreven. Tevens wordt een stappenplan met tijdsplanning beschreven. De communicatie, de financin en de kritische succesfactoren worden als laatste behandeld.

Alternatieve invullingen Ruimte maken (2003/1296)
Het college wil een aantal alternatieve invullingen van het ombuigingsprogramma Ruimte maken bij de sector Maatschappelijke ontwikkeling. Het gaat om de structurele invulling van de nog niet gerealiseerde taakstelling 2003 en volgende jaren, een bedrag van 337.863,00 dat niet conform de oorspronkelijke besluiten kon worden gerealiseerd. De grootste taakstelling die niet gerealiseerd kon worden betreft apparaatskosten Sociale zaken en arbeid; een bezuiniging van 204.000 door het elders onderbrengen van de taak arbeid en scholing is niet haalbaar gebleken. Daarnaast is een bezuiniging van 76.500,00 op onder andere De Kom, Bibliotheek, SWN en Amateurkunst niet doorgegaan. Alternatieve bezuinigingen zijn gevonden in de aanwending van een deel van de lagere gemeentelijke bijdrage aan PAUW-bedrijven, vervallen van taken op het gebied van opvang asielzoekers en huursubsidie, bijstelling budgetten voorzieningen gehandicapten, besluit van de raad de hoogte van de vergoeding voor sport en les voor OPO en OVO te wijzigen, het afstoten van het gymlokaal Het Vijfspan en een incidenteel exploitatievoordeel 2003 wijkactiviteitencentrum De Baten. De financile afwikkeling wordt betrokken bij de Voorjaarsnota. Het college verzoekt het Presidium het stuk ter inzage te leggen voor de commissie Sociale omgeving en cultuur (SOC).

Vergunning voor Kind & Co (2003/1297)
Kind & Co Kinderopvang heeft vergunning aangevraagd voor een peuterspeelzaal aan de Bendienlaan 27-29 en een buitenschoolse opvang aan het Mozartplantsoen 1. Het college heeft deze aanvragen gehonoreerd.

Portefeuille van wethouder Evert van Linge

Openingstijden winkels wijk Plettenburg/Laagraven op zon- en feestdagen 2003 (2002/12791) Het college heeft voor de wijk Plettenburg/Laagraven bepaald dat winkels per jaar maximaal 8 dagen op zon- en feestdagen geopend mogen zijn. Praxis, Gamma en Hornbach hadden een extra verzoek ingediend om op 18 mei open te zijn. Het college heeft dit verzoek afgewezen omdat dan het maximale aantal van acht wordt overschreden. Wel kan het college in bijzondere gevallen extra openingsdagen toekennen. Hornbach en Praxis krijgen extra dagen toegekend in het kader van respectievelijk de opening en het 25 jarig bestaan.

Vergunning De Molenwiek wordt per 1 mei ingetrokken Het advies- en bemiddelingsbureau De Molenwiek heeft een vergunning voor het bemiddelen bij de verhuur van woonruimte. Na aanhoudende klachten had het college op 7 juli 2002 besloten om de vergunning die in april 2005 afloopt niet te verlengen. Toen is ook besloten dat de vergunning eerder wordt ingetrokken indien de klachten blijven aanhouden. Er is geen verbetering opgetreden. Het college heeft besloten de vergunning per 1 mei 2003 in te trekken.

Portefeuille wethouder Corrie van Rooijen

In deze portefeuille deze week geen besluiten.

Portefeuille wethouder Martin Monrooij

Regeling verhuiskostenvergoeding en woon-werkvergoeding (2003/1399) Het college heeft de jaarlijkse verhuiskostenvergoeding en de tegemoetkoming in de reiskosten woon- werkverkeer voor gemeentelijke medewerkers, zoals ze in het LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden) overeengekomen zijn, vastgesteld.

(*) Het presidium is een vertegenwoordiging uit de gemeenteraad, bestaande uit burgemeester, drie raadsleden en de raadsgriffier. Het presidium doet een voorstel aan de gemeenteraad en de raadscommissies welke stukken op welke wijze behandeld worden in hun vergadering.

Invoerdatum 13-2-2003

Deel: ' Besluitenlijst B&W Nieuwegein 13-02-2003 '
Lees ook