Gemeente Nieuwegein

Collegebesluiten 16 juli B & W Belicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: deze geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Portefeuille van burgemeester Cor de Vos

In deze portefeuille deze week geen besluiten.

Portefeuille van wethouder Jacqueline Verbeek

Lijst bouw- en sloopvergunningen vastgesteld (2002/6630) Het college heeft een lijst met te verlenen bouw- en sloopvergunningen vastgesteld. Deze lijst verschijnt in principe volgende week donderdag als openbare bekendma-king in de Molenkruier.

Portefeuille van wethouder Carla Breuer

College neemt advies Seniorenraad mee in collegeakkoord (2002/6631) Het college heeft besloten het ongevraagd advies van de Seniorenraad over het On-derhandelingsakkoord 2002-2006 mee te laten wegen bij de ontwikkelingen van het definitieve collegeakkoord.

Geen subsidie voor Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen in Nieuwegein (2002/3077)
De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Nieuwegein vraagt twee subsidies aan. Een in het kader van de Stelpost E.E.O. in verband met hun 10 jarig jubileum. De andere in het kader van de Stimuleringsregeling Emancipatie Activiteiten. Beide aanvragen voldoen niet aan de criteria van de genoemde regelingen en zijn daarom door het college afgewezen.

Nieuw convenant voor Inburgering Oudkomers (2002/6629) In het kader van de uitvoering van de Bijdrageregeling Inburgering Oudkomers 2000/2003 heeft de gemeente Nieuwegein met het ROC Utrecht een convenant 2000/2001 afgesloten. Het college heeft ingestemd met de financile afrekening van dit convenant. Daarnaast gaat het college akkoord met het voorstel om een vervolg-convenant over 2002 met het ROC Utrecht af te sluiten. Doel van het convenant 2002 is om 69 opvoeders en 20 werkzoekenden met succes een taal- en inburgeringprogramma af te laten ronden. Oudkomers zijn langer in Nederland verblijvende allochtonen, die niet onder de Wet Inburgering Nieuwkomers vallen.

Portefeuille van wethouder Evert van Linge

College stemt in met jaarrekening 2000 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (2001/13393)
De jaarrekening sluit af met een nadelig saldo. Het aandeel van de gemeente Nieuwegein in het totaal te besteden bedrag ( 1.532.342,20) bedraagt 148.570,36. In de jaarre-kening 2000 van de gemeente is verantwoord 147.557,98 (? 325.175,-). Het restant te betalen bedrag van 1.012,44 (? 2.231,13) zal door de gemeente worden verant-woord in de jaarrekening 2002.

Verslag overleg Stichting Middenstandscentrale vastgesteld (2002/6623) Het college neemt kennis van het verslag van de op 17 juni 2002 gehouden vergadering tussen het bestuur van de Stichting Middenstandscentrale Nieuwegein en de gemeente Nieuwegein.

College stemt in met planning ISV (2002/6625)
Het college gaat akkoord met de planning van de vervolgstappen voor de uitvoering van het Ontwikkelingsbudget Stedelijke Vernieuwing Nieuwegein 2000-2005. De komende maanden wordt de besteding van de Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) op projectbasis uitgewerkt. Ook de inhoudelijke verantwoording daarvan aan provincie en rijk wordt uitgewerkt. Het gaat hierbij om een bedrag van 2.356.879 euro. Het college zal dit in het najaar behandelen. Het presidium* wordt verzocht het besluit van het college ter inzage te leggen voor de raadscommissie RIM (Ruimtelijke inrichting en Milieu).

Portefeuille wethouder Corrie van Rooijen

College acht bezwaar Versatel niet ontvankelijk (2002/3078) Versatel wil in Nieuwegein kabels aanleggen voor zijn telecommunicatienetwerk. Volgens de Telecommunicatiewet en de Telecommunicatieverordening moeten ze hiervoor instemming hebben van de gemeente. Die instemming heeft Versatel -onder voorwaarden- gekregen op 14 februari 2002. In maart heeft Versatel bezwaar ge-maakt tegen de voorwaarde van de gemeente dat Versatel over een jaar precario-rechten moet gaan betalen over de zogenaamde 'lege' leidingen (dat zijn leidingen die nog niet worden gebruikt). Het bezwaar bevatte geen motivatie. En dat moet volgens de Algemene wet bestuursrecht wel. Daarom heeft de gemeente Nieuwegein Versatel op 12 juni 2002 verzocht om binnen twee weken alsnog de gronden van zijn bezwaren op te sturen. De termijn is inmiddels verstreken. De gemeente heeft geen motivering van Versatel ontvangen. Versatel voldoet daarmee niet aan de eisen van een geldig bezwaar. Daarom heeft het college het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

College tevreden met concept rapporten MPVV en Actieprogramma Duurzaam Veilig van het BRU (2002/5030)
Het college is akkoord met, en heeft geen commentaar op het concept MPVV (Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer) 2002 en het Actieprogramma Duurzaam Veilig van het BRU. Het BRU had de twee rapporten aan de betrokken gemeenten gezonden. In deze rapporten staat een voorselectie van alle subsidieaanvragen voor verkeers- en verkeersveiligheidprojecten. Pas wanneer projecten in deze rapporten staan genoemd, heeft de betreffende gemeente het recht om subsidie aan te vragen. De gemeente Nieuwegein had negentien aanvragen in behandeling. Zestien daarvan worden gehonoreerd. Drie niet. Deze drie projecten zijn planmatig en inhoudelijk zo complex dat ze sowieso niet meer in 2002 zouden worden gestart. Deze projecten worden weer aangemeld voor 2003. Voor de zestien gehonoreerde projecten gaat de gemeente Nieuwegein nu uitgebreide subsidieaanvragen schrijven.

College besluit tot nader onderzoek naar opknappen gemeentewerf (2002/6668) Het college heeft besloten nader onderzoek te doen naar het opknappen van de gemeentewerf aan de Utrechthaven 1 - 3. Er zijn hiervoor diverse aanleidingen. De werf is destijds (in 1986) gebouwd als een semi-permanente voorziening. Het was dus niet de bedoeling dat de werf in de bestaande vorm lang zou worden gebruikt. Daardoor voldoen een aantal gebouwen inmiddels niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Verder is in de beleidsnota Afvalstoffen (1999) besloten het aanbiedstation anders in te delen en op te knappen. Daar is ook geld voor gereserveerd. Ook is in de ombui-gingsoperatie Ruimte Maken besloten het gemeentelijk magazijn op te heffen. Dit heeft tot gevolg dat het magazijn en de ruimte er omheen momenteel onbenut zijn. In het kader van de herontwikkeling van de werf is recent een kort onderzoek uitge-voerd. Daaruit is gebleken dat het mogelijk lijkt te zijn de gemeentewerf op te knappen en de kosten daarvan (grotendeels) te dekken uit de verkoop van een gedeelte van het terrein. Dit heeft het college voldoende aanknopingspunten geboden om meer uitgebreid onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het opknappen van de werf.

Portefeuille wethouder Martin Monrooij

Inspraak op plan extra aansluiting Plettenburgerbaan (2002/6622) Het college heeft het plan om bedrijventerrein Plettenburg - De Wiers een extra (tweede) aansluiting te geven op de Plettenburgerbaan vrijgegeven voor inspraak. De extra aansluiting moet komen ter hoogte van de Marconibaan. Bedrijventerrein Plettenburg - De Wiers is een belangrijk economisch gebied voor Nieuwegein. Doel van het plan is om ook in de toekomst de bereikbaarheid van het bedrijventerrein te garanderen. De extra aansluiting maakt deel uit van het Meerjarenplan verkeer en vervoer (MJPvv) van de gemeente Nieuwegein. Voor de uitvoering van het plan is nog geen geld beschikbaar. Het benodigde geld wordt medio september aangevraagd bij de begroting 2003. Het plan wordt in september openbaar bekendgemaakt in de Molenkruier. Vanaf dat moment zal het plan ook ter inzage liggen in het informatie-centrum van de gemeente Nieuwegein. Als alles meezit kan in het tweede kwartaal van 2003 worden begonnen met de werkzaamheden.

College kiest voor verkeersluwe variant voor recreatiegebied Laagraven (2002/3583)
De Dienst Landelijk gebied van de provincie Utrecht heeft het college gevraagd in te stemmen met variant D voor het recreatiegebied Laagraven. Variant D is gericht op het weren van verkeer op de Ravensewetering dat geen herkomst of bestemming heeft in het recreatiegebied. De 'knip' die in deze variant wordt voorgesteld, draagt in grote mate bij in het verlagen van de verkeersintensiteit op de Ravensewetering. Het college gaat akkoord met variant D omdat de impact op de Laagravenseweg daarin minimaal is en het minder sluipverkeer veroorzaakt. Het college informeert de Dienst Landelijk Gebied hierover middels een brief. In de brief herhaalt de gemeente Nieuwegein dat de gemeente niet bijdraagt in de financiering.

Managementrapportage Regiotaxi (2002/3998)
Het college heeft kennisgenomen van de managementrapportage 2001 van het BRU over de Regiotaxi Utrecht. Uit de rapportage blijkt de Regiotaxi in 2001 vanuit Nieuwegein gemiddeld 3500 reizigers per maand heeft vervoerd. 55% van deze ritten werd gemaakt binnen de Nieuwegeinse gemeentegrenzen. De beleving van de reis-kwaliteit vertoont -ondanks de toegenomen verkeersdrukte rond Utrecht- ten opzichte van voorgaande jaren een lichte verbetering. Het aantal klachten van Nieuwegeinse gebruikers van de Regiotaxi is laag: 2 klachten per 100 ritten.

College stelt nota Beloningsbeleid voor eigen personeel vast (2002/6368) Het college heeft de nota beloningsbeleid en de bezoldigingsverordening vastgesteld. Beiden treden in werking met ingang van 1 september 2002 (met uitzondering van het onderwerp periodieke verhoging). In deze nota en verordening staat hoe de gemeente Nieuwegein omgaat met belonen als managementinstrument. Doel is ook de effectiviteit van het arbeidsvoorwaardenpakket te vergroten.

Vervolgactiviteiten vervoersmanagement gemeentepersoneel (2002/6628) Het college stemt in met de vervolgactiviteiten die staan in de 'Evaluatie uitvoering vervoersmanagement'. Dit houdt in dat de vervoersregelingen voor het gemeentepersoneel tijdens de huurperiode van de Meander worden voortgezet. Wel worden een aantal zaken gewijzigd: ? Enkele uitvoeringsregels van het Fietsplan worden gewijzigd. ? De inrichting van de fietsenstalling en de doucheruimten wordt verbeterd. ? Er komt een tweejaarlijkse monitoring van het vervoermiddelengebruik in woon - werkverkeer.
? Omdat voldoende mensen (waaronder medewerkers van de gemeente) gebruik maken van buslijn 285, eindigt vanaf 2003 de gemeentelijke garantstelling voor exploitatietekorten van Connexxion. Toen de gemeente verhuisde naar de Mar-tinbaan, heeft de gemeente aangedrongen op de uitbreiding van buslijn 285 (traject gemeentehuis - stadscentrum). De garantstelling was destijds een van de afspraken met Connexxion. De busverbinding wordt voortgezet. De vervolguitvoering van het Fietsplan omvat:
? een stimuleringsmaatregel (jaarlijkse deelname aan de COS fietscampagne) ? in 2003 een gewijzigd Reglement Fietsplan voor alle deelnemers. Voor het wijzigen van deze faciliteitenregeling vraagt het college advies aan de On-dernemingsraad.

College neemt kennis van verslag treasury-comit (2002/6626) Het college neemt kennis van het verslag van de bijeenkomst van de portefeuillehouder Financin en het treasury-comit op 24 juni jl. Dit soort bijeenkomsten vindt minimaal twee keer per jaar plaats. Het treasury-comit bestaat uit enkele ambtenaren die deskundig zijn op het gebied van financin. Onderwerp van gesprek is de gemeen-telijke strategie aangaande beleggingen en het uitzetten van geld van de gemeente.

(*) Het presidium is een vertegenwoordiging uit de gemeenteraad, bestaande uit burgemeester, drie raadsleden, de gemeentesecretaris en de (beoogd) raadsgriffier. Het presidium bepaalt of en hoe besluiten van het college van B & W in de raads-commissies en/of raad worden behandeld.

Invoerdatum 18-7-2002

Deel: ' Besluitenlijst B&W Nieuwegein 16-07-2002 '
Lees ook