Gemeente Nieuwegein

Collegebesluiten van 18 maart 2003

B&W-belicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Portefeuille van burgemeester Cor de Vos

Deze week geen besluiten in deze portefeuille.

Portefeuille van wethouder Carla Breuer

Perzische Groep Nieuwegein ontvangt subsidie voor Iraans Nieuwjaar (2003/2305) De Perzische Groep Nieuwegein organiseert op 22 maart a.s. een bijeenkomst rondom de viering van het Iraans Nieuwjaar in buurtcentrum De Boog en vraagt de gemeente om een incidentele subsidie als bijdrage in de organisatie. Op basis van de criteria van de subsidieregeling zelforganisaties allochtonen is de aanvraag positief beoordeeld. Tijdens de viering van het Iraans Nieuwjaar vindt een thema bijeenkomst plaats gericht op onderwerpen als werk en opleiding. Doel van deze bijeenkomst is om maatschappelijke problemen op deze terreinen bespreekbaar te maken in de Iraanse achterban en elkaar te helpen bij het oplossen van deze problemen. De gemeente stelt 250,-- subsidie beschikbaar.

Inventarisatie alternatieve locaties bibliotheek Nieuwegein-Noord (2003/2786) Het college van Burgemeester & Wethouder heeft opdracht gegeven om opties in kaart te brengen voor nieuwe huisvesting van een bibliotheek voor Nieuwegein-Noord. Door de brand in De Baten is het filiaal Noord van de stichting Bibliotheek Nieuwegein verloren gegaan. Voor het geval herbouw van een filiaal in De Baten te duur blijkt te zijn, wil B&W, over alternatieven beschikken. Dit is ook in lijn met het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader voor het openbaar bibliotheekwerk De inventarisatie moet op 25 maart 2003 gereed zijn.

Portefeuille van wethouder Evert van Linge

College verleent sexinrichting vrijstelling op bestemmingsplan (2003/2522) Het college van B & W heeft besloten een vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen voor het vestigen van een seksinrichting aan De Liesbosch 14D. Op 19 november 2002 had het college zich al voorgenomen deze vrijstelling te verlenen. In reactie daarop hebben 14 bedrijven en 2 particulieren hun zienswijze kenbaar gemaakt. Het college heeft nu geconcludeerd dat de aanvraag past in het ontwerp-bestemmingsplan, en dat de planologische argumenten van de indieners van zienswijzen niet opwegen tegen het belang van de aanvraagster om een wettelijk toegestaan bedrijf te beginnen. Tegelijk met de vrijstelling van het bestemmingsplan heeft het college een bouwvergunning verleend voor de noodzakelijke aanpassingen in het pand. Belanghebbenden kunnen tegen de twee besluiten van het college bezwaar indienen. Na dit planologische traject kan het traject van de exploitatievergunning starten.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Nieuwegein 20-03-2003 '
Lees ook