Gemeente Nieuwegein

Collegebesluiten van 21 april 2004

B&W-belicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Portefeuille van burgemeester Cor de Vos

Deze week geen onderwerpen in deze portefeuille.

Portefeuille van wethouder Carla Breuer

Subsidie voor Vaidik Sabha Nieuwegein (2004/3398)
Stichting Vaidik Sabha Nieuwegein is een Hindoestaanse zelforganisatie die activiteiten organiseert om een harmonieuze samenleving tussen autochtonen en allochtonen te bevorderen. Zij verzoekt de gemeente om een subsidie beschikbaar te stellen uit het subsidiebudget zelforganisaties allochtonen voor een
thema bijeenkomst met de titel 'Van cultuurgebonden naar intercultureel vrijwilligerswerk' op 16 mei a.s. in het Multicultureel Centrum. Het college heeft het verzoek wordt positief beoordeeld, onder andere vanwege de verwachte dialoog tussen algemene instellingen en allochtone zelforganisaties over de aansluiting tussen vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk. Stichting VSN ontvangt 640,-.

Subsidie voor Geinfilmers (2004/4211)
De Geinfilmers vraagt een incidentele subsidie aan voor hun 25 jarig jubileum. De gemeente Nieuwegein kent de regeling dat organisaties die 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaan, ten behoeve van het jubileum een financile bijdrage kunnen verkrijgen van maximaal 1.134,00. De aanvraag voldoet aan deze criteria en wordt gehonoreerd.

Verlenging budgetconvenant tussen Kind & Co en gemeente (2004/5211) Sinds 1998 bestaat tussen Kind & Co en de gemeente een budgetconvenant. Op basis van dit budgetconvenant levert Kind & Co prestaties op het gebied van gesubsidieerde kinderopvang en opereert zij als enige aanbieder van professioneel peuterspeelzaalwerk in Nieuwegein. Het huidige convenant liep tot 31 december 2003. Het convenant wordt nu verlengd voor het jaar 2004. Op
1 januari 2005 zal naar alle waarschijnlijkheid de Wet basisvoorziening kinderopvang (Wbk) ingevoerd worden. Met de Wbk verandert het gemeentelijk beleid ten aanzien van de kinderopvang en zal de subsidierelatie met Kind & Co in de huidige vorm eindigen.

Intentieovereenkomst voor voortgezet onderwijs (2004/5210) Om te kunnen omgaan met de problematiek van de veranderende leerlingstromen in het voortgezet onderwijs in Utrecht en de gemeenten in de omliggende regio is de intentieovereenkomst "Van Domino naar Stratego: Samen werken aan strategische keuzes voor kansrijk onderwijs" tot stand gekomen. De doelstellingen van de intentieovereenkomst sluiten aan bij de lokale onderwijsdoelstellingen van de gemeente Nieuwegein (toegankelijk onderwijs en het bestrijden van onderwijsachterstanden). Daarom heeft het college besloten de intentieovereenkomst te onderschrijven. Hiermee toont Nieuwegein de bereidheid om met de gemeenten en de schoolbesturen binnen Subregio Zuid samen te willen werken aan oplossingen. Omdat het voor deze samenwerking noodzakelijk is dat alle partijen binnen de subregio aan een oplossing willen werken, zal de eerste actie bestaan uit het verkrijgen van overeenstemming tussen de gemeenten en de onderwijsinstellingen over de uitwerking van de intentieverklaring.

Tijdelijke stimuleringsregeling samenwerkingsverband (2004/5209) Momenteel is de Tijdelijke stimuleringsregeling samenwerkingsverband Abw (nu WWB) van kracht. De regeling wil door het verstrekken van subsidie mogelijke samenwerkingsverbanden stimuleren. Het college heeft besloten samen met de gemeente Lopik subsidie aanvragen voor de eerste fase. Hiervoor stelt het Rijk een bedrag van 20.000,00 beschikbaar.

Portefeuille van wethouder Evert van Linge

College acht bezwaar over voorzieningen op Galecopperzoom niet ontvankelijk (2004/3204)
De gemeente heeft vergunning gekregen voor o.m. het oprichten van een kleed- en clublocatie en sporthal in de Galecopperzoom te Nieuwegein. Tegen deze besluiten is bezwaar gemaakt. De indiener vindt het niet terecht dat zijn zienswijze niet is meegewogen en geen rekening is gehouden met zijn belangen. Alleen iemand die rechtsreeks in zijn belangen is getroffen kan bezwaar maken. De indiener woont te ver weg van de Galecopperzoom om als belanghebbende te kunnen worden beschouwd. Hij heeft geen zicht op de gebouwen. Ook anderszins heeft hij niet aannemelijk weten te maken dat hij een belanghebbende is. De indiener is dan ook niet ontvankelijk in zijn bezwaren. De bij wet voorgeschreven hoorzitting hoeft niet plaats te vinden omdat onomstotelijk vaststaat dat de indiener geen belang heeft bij het genomen besluit. Daarom zijn zijn bezwaren niet ontvankelijk en wordt er geen hoorzitting gehouden.

Bezwaren tegen uitbreiding woningen ongegrond verklaard (2004/1585) Het college heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een aantal woningen aan de Joh. Vermeerhage te Nieuwegein. Hiertegen is een bezwaar ingediend. Volgens de indiener wordt naast het dakterras op zijn woning een uitbreiding gerealiseerd waardoor het zonlicht wordt weggenomen, zijn uitzicht verslechtert en er schade zal ontstaan als gevolg van de bouwwerkzaamheden. Deze bezwaren vormen volgens de Woningwet geen grond de bouwvergunning alsnog te weigeren; de bezwaren zijn dan ook ongegrond. Inmiddels is ook de bouwvergunning aangepast voor de woning naast de bezwaarmaker. De buurman ziet af van de uitbreiding.

Concept stedenbouwkundig programma van eisen voor locatie Van Heukelumstraat
2/2a (2004/4431)
Het college heeft ingestemd met het concept stedenbouwkundig programma van eisen (spve) "Compositie in Maat", dat een vervolg is op de stedenbouwkundige studie "Wonen aan de straat, wonen in het groen", Dit concept spve geeft inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden voor de locatie Van Heukelumstraat 2/ 2a, het (voormalige) kleine bedrijfsterrein, uitgaande van een kwalitatief hoogwaardig woon- en leefmilieu. Aan het presidium van de raad wordt voorgesteld het concept spve voor bespreking in de raadscommissie RIM d.d. 20 april 2004 te behandelen. Vervolgens zal een informatieavond met de omwonenden worden gehouden.

Voorontwerpbestemmingsplan Papendorp Noord 1 (2004/3410) De gemeente Utrecht heeft de gemeente Nieuwegein verzocht om eventuele reacties inzake het voorontwerpbestemmingsplan Papendorp Noord 1. De gemeente Nieuwegein heeft een aantal opmerkingen over de kantorencontingenten zoals die in de regio zijn afgesproken en over de gehanteerde parkeernorm.

Intentieverklaring Uitgangspunten Opgave Sociale Woningvoorraad Regio Utrecht (2004/5208)
Het college heeft ingestemd met de intentieverklaring Uitgangspunten Opgave Sociale Woningvoorraad Regio Utrecht. De samenwerkende gemeenten en corporaties, verenigd in het BRU en het RWU (Regionale Woningcorporaties Utrecht), verklaren hierin de volgende gemeenschappelijk beleidsprioriteiten vast te stellen: het terugdringen van het regionale woningtekort door o.a. stimulering van de woningbouwproductie. het zorgdragen voor een evenwichtige spreiding van de woningvoorraad naar prijsklassen over de regio en het vergroten van de huisvestingsmogelijkheden van kansarmen in de regio. Deze beleidsprioriteiten worden in 2004 uitgewerkt in nadere afspraken.

Portefeuille wethouder Corrie van Rooijen

Deze week geen onderwerpen in deze portefeuille.

Portefeuille wethouder Martin Monrooij

Bouwvergunning Hofweide geweigerd (2004/4437)
Op 9 maart 2004 heeft het college van Burgemeester en Wethouders beslist dat geen medewerking wordt verleend aan de benodigde vrijstellingsprocedure van het bestemmingsplan voor de bouw van een woonwagen met kap aan de Hofweide 6. Op
6 april 2004 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de bouwvergunning geweigerd wegens strijd met het bestemmingsplan en krachtens dit plan gestelde voorschriften.

Bouwvergunning voor uitbreiding woning Frans Halshage (2004/4868) Het college heeft besloten een bouwvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de tweede verdieping op het dakterras aan de achterzijde van de woning aan de Frans Halshage. Het bouwplan past binnen de bebouwingsvoorschriften van het geldende bestemmingsplan. De welstandscommissie heeft het bouwplan als welstandhalve aanvaarbaar beoordeeld. De welstandscommissie heeft verder geadviseerd het bouwplan als standaard te laten fungeren voor latere uitbreidingen van woningen, die deel uitmaken van het betreffende bouwblok, om zo de samenhang te waarborgen. Dit advies wordt bij eventuele latere uitbreidingsplannen meegenomen. Een ingekomen zienswijze van een bewoner aan de Frans Halshage is inhoudelijk beoordeeld en heeft geen gevolgen gehad voor het besluit. Het besluit wordt gepubliceerd in de Molenkruier. Daarin staat ook aangegeven hoe bezwaar kan worden gemaakt tegen het besluit.

Tijdelijke bouwvergunning voor tijdelijke opslag onderhoudsmateriaal aan Vlietwal (2004/4874)
Het college heeft besloten om een tijdelijke vergunning te verlenen aan SVGB voor het plaatsen van een unit voor opslag van onderhoudsmateriaal bij het pand aan Vlietwal 1. De SVGB is intermediair tussen branche en onderwijs voor de gespecialiseerde beroepsgroepen. De maximale instandhoudingtermijn bedraagt vijf jaar. Het bouwplan is strijdig met het bestemmingsplan uit 1957 dat de gronden bestemd als boomgaard. Op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is vrijstelling hiervoor verleend. Het bouwplan heeft hiertoe twee weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingekomen. Het besluit zal openbaar bekend gemaakt worden in de Molenkruier.

Sectordirecteur Wijnands in vaste dienst bij de gemeente (2004/5202) Het college heeft besloten de heer John Wijnands per 1 mei 2004 vast in dienst te nemen als directeur van de sector Stadsbeheer. De heer Wijnands werkt sinds mei 2003 bij de gemeente als sectordirecteur Stadsbeheer. De ambtelijke organisatie bestaat uit vier sectoren: Stadsbeheer, Maatschappelijke Ontwikkeling, Stadsontwikkeling, en Bestuur en dienstverlening.

(*) Het presidium is een vertegenwoordiging uit de gemeenteraad, bestaande uit burgemeester, vijf raadsleden en de raadsgriffier. Het presidium doet een voorstel aan de gemeenteraad en de raadscommissies welke stukken op welke wijze behandeld worden in hun vergadering.

(Deze B&W-Belicht bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van lle openbare besluiten van de laatste collegevergadering. Ook staan in deze B&W-Belicht waarschijnlijk enkele samenvattingen van besluiten uit rdere collegevergaderingen. De publicatie van een samenvatting in B&W Belicht wordt namelijk regelmatig n of twee weken uitgesteld, omdat de gemeente eerst direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee wordt voorkomen dat direct betrokkenen via de pers worden genformeerd over besluiten die hen heel direct aangaan.)

Invoerdatum 22-4-2004


Deel: ' Besluitenlijst B&W Nieuwegein 22-04-2004 '
Lees ook