Gemeente Nieuwegein

Collegebesluiten 23 juli B & W Belicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: deze geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Portefeuille van burgemeester Cor de Vos

College wil aanschaf brandweermateriaal voor op water (2002/6919) Het college heeft besloten tot aanschaf van het One Seven Blussysteem. Dit is een brandblusunit op wieltjes, die op een boot op gerold worden. De unit kan schuim over een afstand van ongeveer 15 meter spuiten. Reden voor de aanschaf is, dat de brandweer Nieuwegein in de huidige situatie geen uitvoering kan geven aan de in de brandweerwet genoemde taken op de vaarwegen. Voor het optreden bij brand op de rivier is er in de eerste instantie geen materiaal aanwezig. Het college acht dit niet verantwoord. Om de huidige situatie te verbeteren, is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om op een snelle en verantwoorde wijze een brand aan boord van een schip op een van de waterwegen in Nieuwegein en Vianen te bestrijden. Daarbij is het de bedoeling dat het blussen binnen 30 minuten kan starten. De aan te schaffen blusunit kan geplaatst worden op het voetveer Nieuwegein - Vianen, of op schepen van Rijkswaterstaat of het Korps Landelijke Politie Diensten te water.
Het college verzoekt het presidium van de gemeenteraad het voorstel te behandelen in de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) en in de gemeenteraad.

Subsidie voor tegenbezoek Poolse jongeren aan Nieuwegein (2002) De initiatiefgroep Pulawy heeft een verzoek ingediend tot een financile bijdrage van 2000, - aan de jongerenuitwisseling Nieuwegein - Pulawy. Het gaat hier om een tegenbezoek van Poolse jongeren aan Nieuwegein; het bezoek van de Nieuwegeiners aan Pulawy vond plaats in het najaar van 2001. Het tegenbezoek zal plaatsvinden van 24 augustus tot 1 september a.s. De gevraagde gemeentelijke bijdrage is 2000, -.

Het college stemt in met de subsidieaanvraag. Hij is van mening dat de uitwisseling een goed instrument is om jongeren bij de stedenband te betrekken en daarnaast zal leiden tot een grotere betrokkenheid bij elkaars leefwereld.
Het college verzoekt het presidium van de gemeenteraad het voorstel ter inzage te leggen voor de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ).

Portefeuille van wethouder Jacqueline Verbeek

Stand van zaken bouwvergunning Ritsemalaan/Zijlaan (2002/6627) Het college heeft kennis genomen van het verdere verloop van de procedure voor de aanvraag van een bouwvergunning voor het wijzigen van een garage tot opslagruimte en het, in verband hiermee, wijzigen van de gevel van het perceel op de hoek van de Ritsemalaan / Zijllaan. Daarvoor moet ook vrijstelling van het bestemmingsplan worden verleend. Een bewoner heeft een bedenkschrift ingediend tegen het voornemen van vrijstelling voor dit bouwplan. Recent heeft hij schriftelijk zijn ontstemming geuit over met name de tijd die met deze procedure gemoeid is. Het college heeft de bewoner een brief gestuurd waarmee ze deze gevoelens probeert weg te nemen door de stand van zaken toe te lichten en aan te geven welke stappen nog genomen moeten gaan worden om een goede afweging te kunnen maken. Het zal nog een paar maanden duren om tot de uiteindelijke beslissing te komen.

Herziening bestemmingsplan Galecop en Nieuwraven stopgezet (2002/4375) Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de procedure voor herziening van het bestemmingsplan Galecop en Nieuwraven stop te zetten. Eind 1998 was de gemeente gestart met deze procedure om de realisatie van een dakopbouw voor de percelen G. Flinckhage 2 t/m 52 mogelijk te maken. De wetswijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, die in 2000 in werking is getreden, geeft echter de mogelijkheid om een kortere procedure te volgen. Hierdoor is een herziening van het bestemmingsplan niet meer nodig en kan bij dit soort gevallen worden volstaan met een artikel 19 vrijstellingsprocedure. De indieners van het verzoek willen de kortere procedure volgen aan de hand van concrete bouwaanvragen en kunnen daarvoor een verzoek indienen.

De aanvragen worden te zijner tijd aangekondigd in de Molenkruier. Dan kan er ook weer opnieuw bezwaar worden gemaakt tegen de aanvragen. Tegen het oorspronkelijke voorstel zijn 48 zienswijzen ingediend. Die worden in de (nieuwe) vrijstellingsprocedure meegenomen. De aanvragers en indieners van zienswijzen worden hierover per brief genformeerd.

College stelt lijst met bouw- en sloop vergunningen vast (2002/6923) Het college heeft een lijst met te verlenen bouw- en sloopvergunningen vastgesteld. Deze lijst verschijnt in principe volgende week donderdag als openbare bekendmaking in de Molenkruier.

Portefeuille van wethouder Carla Breuer

College akkoord met instellen Evenementenplatform (2002/6632)Het college heeft ingestemd met de instelling van een Evenementenplatform dat de ontwikkeling van aanvullende (culturele en niet-culturele) activiteiten en de ontwikkeling van de cultuurinstellingen zlf tot doel heeft. Het Evenementenplatform is een resultaat van de nota 'culturele voorzieningen binnenstad' (27 april 2001), waarin de gewenste Nieuwegeinse culturele identiteit staat beschreven n de nota 'De vogel krijgt nieuwe veren' (16 augustus 2001). Daarin wordt aan deze culturele identiteit, oftewel culturele ontwikkelingsstrategie, nader invulling gegeven.

Het Evenementenplatform zal gaan bestaan uit vertegenwoordigers van het culturele veld (waaronder ook de amateurverenigingen), gemeentefunctionarissen en externe deskundigen, onder regie van de gemeente. Het Evenementenplatform zal activiteiten initiren die op termijn door de culturele instellingen zelf worden overgenomen. Ook niet-culturele initiatieven die de levendigheid en leefbaarheid van Nieuwegein en de binnenstad bevorderen horen tot het aandachtsveld van het platform. Na de zomervakantie zal er, in overleg met de instellingen, een begin gemaakt worden met dit Evenementenplatform.

Vorig jaar heeft de raad het budget voor onder meer het Evenementenplatform voor de jaren 2001, 2002 en 2003 gereserveerd. Het college stelt nu het reeds geraamde budget voor 2002 ter beschikking.

Portefeuille van wethouder Evert van Linge

College verlengt vergunning woning- en kamerverhuurbureau De Molenwiek niet (2002/6621)
Woning- en kamerverhuurbureau De Molenwiek beschikt over een vergunning voor het bemiddelen bij de verhuur van woonruimte. Deze vergunning wordt door de gemeente verleend. Omdat er herhaaldelijk klachten zijn binnengekomen over dit bureau, heeft het college besloten de verleende vergunning niet te verlengen. Dit houdt in dat betrokkene vanaf april 2005 niet meer mag bemiddelen.
De Verordening op de woning- en kamerverhuurbureaus biedt daartoe de mogelijkheid. Op dit moment ziet het college intrekking van de vergunning nog als een te zwaar middel. Maar als er vanaf nu tot 2005 weer klachten binnenkomen, dan kan het college alsnog overwegen om tot intrekking van de vergunning over te gaan.

Portefeuille wethouder Corrie van Rooijen

College dient plan in voor bodemsanering Vreeswijk-noord (2002/6918) Het college van burgemeester en wethouders heeft een plan ingediend voor de aanpak van bodemsanering in de VINEX-locaties Vreeswijk-noord. De provincie neemt hierover binnen drie maanden een besluit. Deze procedurele stap is noodzakelijk om met de bodemsanering van de VINEX-locatie te kunnen starten. Over de financiering van de bodemsanering zijn in februari 2000 afspraken gemaakt tussen de gemeente Nieuwegein, de provincie en VROM.

Grofvuillijn en Servicelijn zijn gecombineerd (2002/6667) In het kader van de interne bezuinigingsoperatie 'Ruimte Maken' is de grofvuillijn met de servicelijn gecombineerd. Dit moest een bezuiniging opleveren van 25.865 . Door 0,5 fte (in plaats van 1 fte) formatie aan de huidige bezetting van de servicelijn toe te voegen, wordt een bezuiniging van 18.033 gerealiseerd. Voor het resterende bedrag van 7.832 wordt nog gezocht naar een oplossing. Praktisch verandert er niets: de Servicelijn en de Grofvuillijn werken al sinds 2001 samen. Met dit stuk is het college nu formeel op de hoogte gesteld.

College wil bodemproblematiek voormalige gasfabriek IJsselstein aanpakken (2002/2101)
Om in aanmerking te kunnen komen voor een gunstige financieringsregeling voor de aanpak van de bodemverontreiniging op het terrein van de voormalige gasfabriek IJsselstein in Nieuwegein, dient deze locatie binnen enkele jaren ontwikkeld te worden en opgenomen te zijn in het "Programma gasfabriekterreinen provincie Utrecht", Vanwege het milieuhyginische belang stemt het college in met het opnemen van de locatie in het "Programma gasfabriekterreinen provincie Utrecht", ondanks het feit dat er geen ruimtelijke en/of economische ontwikkelingen op de locatie mogen plaatsvinden. De gemeente Nieuwegein wil graag samen met de provincie en andere belanghebbenden (waaronder eigenaar Hydron) komen tot een oplossing van de bodemproblematiek van de voormalige gasfabriek.

College benoemt leden commissie Beeldende Kunst Welzijnszaken (2002/6922) De commissie Beeldende Kunst adviseert het college van burgemeester en wethouders (gevraagd en ongevraagd) omtrent het opdrachten- en aankoopbeleid inzake beeldende kunst in de gemeente Nieuwegein. In verband met het verlopen van de eerste zittingstermijn is mevrouw J. Oorthuys herbenoemd als externe deskundige voor een termijn van twee jaar. De voorzitter mevrouw N. Boer en externe deskundige W. Nijhof verlaten de commissie Beeldende kunst. Als opvolgers zijn benoemd de heer E. Luermans als voorzitter en de heer M. Smink als externe deskundige. De heer E. Roelofs, namens de afdeling Stadsbeheer en de heer R. le Clercq, namens de afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening zijn benoemd als ambtelijke leden.

Portefeuille wethouder Martin Monrooij

Busbanen Nieuwegein wellicht open voor alle ambulancevervoer (2002/ ) Op verzoek van de Provincie Utrecht heeft het college besloten om alle busbanen in Nieuwegein (met uitzondering van de Simon Vestdijkhove) open te stellen voor alle ambulanceverkeer. Voorwaarde is echter dat de financiering van alle noodzakelijke infrastructurele en technische aanpassingen voor rekening zijn van de Centrale Post Ambulancevervoer. In alle andere gemeenten in de provincie Utrecht mogen ambulances ook in niet-spoedeisende gevallen gebruik maken van de busbanen. In Nieuwegein is dat nog niet het geval. Wanneer de Centrale Post Ambulancevervoer schriftelijk heeft ingestemd met de voorwaarden, zal de gemeente Nieuwegein de benodigde borden plaatsen. Vanaf dat moment kunnen ambulances ook in Nieuwegein onbeperkt gebruik maken van de busbanen.

College stelt personeelsontwikkelingssysteem vast (2002/6915) Het college is akkoord gegaan met de voorwaarden die de ondernemingsraad stelt ten aanzien van de invoering van het personeelsontwikkelingssysteem. Het college stelt hiermee het personeelsontwikkelingssysteem definitief vast. De ingangsdatum is 1 september 2002.

(*) Het presidium is een vertegenwoordiging uit de gemeenteraad, bestaande uit burgemeester, drie raadsleden en de (beoogd) raadsgriffier. Het presidium doet een voorstel aan de gemeenteraad en de raadscommissies welke stukken op welke wijze behandeld worden in hun vergadering.

Invoerdatum 25-7-2002

Deel: ' Besluitenlijst B&W Nieuwegein 23-07-2002 '
Lees ook