Gemeente Nieuwegein

Collegebesluiten van 25 maart

B&W-belicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Portefeuille van burgemeester Cor de Vos

Draaiboek massavaccinatie bijna klaar (2002/ )
Zoals in diverse landelijke media al werd vermeld heeft de Nederlandse regering voorzorgsmaatregelen getroffen voor een eventuele aanval met bacteriologische wapens. Ze beschikt daartoe op dit moment over 20 miljoen pokkenvaccins. In februari is de GGD Nederland begonnen met een draaiboek voor een mogelijke massale vaccinatie. Omdat het vaccin een aantal ernstige en zelfs levensbedreigende bijwerkingen kent, zal massavaccinatie pas aan de orde komen bij een daadwerkelijke dreiging. De kans hierop is klein, maar de overheid wil op alles voorbereid zijn. Evenals alle andere gemeentelijke en regionale overheden is ook Nieuwegein bezig de laatste hand te leggen aan een gemeentelijk draaiboek pokkenvaccinatie. Op de website van het ministerie staat meer achtergrondinformatie: ministerie VWS zoek op pokken.

College handhaaft aanschrijving Classic Toys in aangepaste vorm (2002/11982) Op 9 november 2000 is Classic Toys een dwangsom opgelegd om het parkeren op de openbare weg van allerlei (bedrijfs)auto's te staken. Omdat per ongeluk niet de vereiste maximumdwangsom was opgenomen, heeft het college de aanschrijving op 31 mei 2001 weer ingetrokken. De rechter oordeelde op 4 december jl. dat de aanschrijving niet ingetrokken had mogen worden alleen op basis van dit ontbreken. Dit verzuim had volgens de rechter in de beslissing op bezwaar hersteld kunnen worden. Daarom moet er nu een nieuw besluit worden genomen op het bezwaarschrift van Classic Toys tegen genoemde aanschrijving. In dit verband heeft het college besloten de aanschrijving in aangepaste vorm alsnog te handhaven.

Portefeuille van wethouder Carla Breuer

In deze portefeuille deze week geen besluiten.

Portefeuille van wethouder Evert van Linge

Bezwaar Hornbach over plaatsing reclamemast afgewezen (2003/9320) In juli 2002 stuurde Hornbach een email met het verzoek een circa 30 meter hoge reclamemast te mogen plaatsen op hun terrein aan de Veldwade. De email is aangemerkt als een principeverzoek en is afgewezen wegens strijdigheid met het bestemmingsplan en het beleid ten aanzien van reclamemasten. Hornbach heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Volgens de Algemene wet bestuursrecht kan alleen maar bezwaar worden gemaakt tegen besluiten op officile aanvragen en niet tegen besluiten op principeverzoeken. Daarom heeft het college besloten het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Parkmanagement als instrument (2003/2907)
Om de kwaliteit van de bedrijvenparken Het Klooster en De Galecopperzoom te kunnen realiseren en waarborgen, om collectieve voorzieningen en diensten te kunnen aanbieden en om bedrijven zeggenschap te geven over hun bedrijfsomgeving heeft de gemeente Nieuwegein de intentie om parkmanagement als instrument in te voeren. Per gebied zal rekening houdend met de gebiedskenmerken dit parkmanagement nader worden uitgewerkt.

Basispakket parkmanagement voor bedrijvenpark Het Klooster vastgesteld (2003/2905) Het college heeft besloten om voor het toekomstig bedrijvenpark Het Klooster Parkmanagement in te voeren. Hiertoe heeft zij een basispakket vastgesteld dat aansluit op de wensen van ondernemers en dat beantwoordt aan de doelstellingen van de gemeente. Ook heeft zij aangegeven hoe de organisatie van het parkmanagement, de juridische borging en de financiering er in grote lijnen zal uitzien. Deze onderdelen kunnen nu praktisch worden uitgewerkt. Zie voor meer informatie bijgaand persbericht.

Subsidie voor VVV voor evenementenkalender (2003/3127) Het college heeft besloten een eenmalig bedrag van 640,00 excl. BTW beschikbaar te stellen aan de Stichting VVV ten behoeve van het uitgeven van een evenementenkalender. De voorwaarde die het college heeft gesteld is dat er dit jaar iedere maand een evenementenkalender verschijnt.

Uitgiftebeleid voor bedrijvenpark Het Klooster vastgesteld (2003/3129) Het college heeft het uitgiftebeleid voor bedrijvenpark Het Klooster vastgesteld. Om een hoogwaardig en duurzaam bedrijvenpark te ontwikkelen en in de markt te zetten, moet ook het uitgifte-instrumentarium daarop worden afgestemd. Het uitgifte beleid is een middel om ervoor te zorgen dat gestelde ambitieniveaus voor het Klooster, zoals verwoord in het integrale plan van aanpak en het herziene ontwikkelingsplan gerealiseerd kunnen worden. Daarmee draagt het uitgiftebeleid bij aan het realiseren van de gewenste doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, beeldkwaliteit, vormgeving en marktconformiteit. Hiertoe worden in de uitgifteprocedure kwaliteitsdrempels ingebouwd, waar het bedrijf aan moet voldoen. Deze kwaliteitsdrempels zijn: Bestemmingsplan.
Bedrijfsactiviteiten.
Beeldkwaliteit en vormgeving.
Parkmanagement.
Duurzaamheidscan .

Deze kwaliteitsdrempels worden toegelicht in het bestuurlijk advies en in de Nota Uitgiftebeleid Het Klooster, november 2002

Wijziging procedure handboek bestemmingsplannen (2003/3135) Naar aanleiding van de behandeling van het uitwerkingsplan actualisatie bestemmingsplannen in de commissie RIM van 11 maart jl. stelt het college voor 'het vaststellen door de raad van het handboek bestemmingsplannen' te wijzigen in 'het ter kennis brengen van het handboek bestemmingsplannen aan de commissie RIM'.

Portefeuille wethouder Corrie van Rooijen

College ziet af van financile bijdrage stortfront Nedereindse Plas (2003/2797) In november 2002 heeft, naar aanleiding van het afsluiten van het onderzoekstraject naar de mogelijkheden van het isoleren van het stortfront van de Nedereindse Plas, een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Hieraan namen deel de gemeenten Utrecht, IJsselstein en Nieuwegein, de Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Recreatieschap Stichtse Groenlanden. In dit bestuurlijk overleg is afgesproken dat alle bij de werkgroep betrokken partijen zullen nadenken over mogelijkheden financieel bij te dragen aan de isolatie van het stortfront van de Nedereindse plas. Het college heeft besloten geen financile bijdrage aan het isoleren van het stortfront in het vooruitzicht te stellen. Het belangrijkste argument voor het afzien van een financile bijdrage aan de isolatie van het stortfront is dat de Gemeente Nieuwegein geen directe belanghebbende is bij dit probleem. De betrokkenheid vanuit Nieuwegein bij de werkgroep is vooral gelegen op het vlak van belangenvertegenwoordiging als buurgemeente en de algemene zorg voor het milieu.

College reageert op brief stichting BAM (2003/896) De stichting Bestrijding Akoestisch Milieuvervuiling (BAM) heeft het gemeentebestuur mogelijkheden aangereikt hoe (meer) stilte gerealiseerd kan worden. De stichting geeft voorkeur aan een streng geluidsbeleid voor evenementen en andere geluidsproducerende activiteiten. Het college van burgemeester en wethouders geeft in een schriftelijke reactie aan dat reeds een adequaat geluidsbeeld wordt gevoerd. Een strenger geluidsbeeld wordt niet noodzakelijk geacht.

Subsidie voor Keten met Kunst (2003/3132)
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om een subsidie van 1.500,00 te verlenen aan de stichting Keten met Kunst, voor de organisatie van een kunstroute op zondag 6 april. Keten met Kunst heeft sinds 2000 zeer aantrekkelijke kunstroutes georganiseerd die op laagdrempelige wijze de bevolking van Nieuwegein met kunst in contact heeft gebracht. Ieder jaar maken buurtbewoners (vrijwilligers) individueel of gezamenlijk kunst in diverse vormen. Dit wordt gexposeerd bij mensen uit de wijk in huis, in verzorgingstehuis De Geinsche Hof, in een woongroep en in buurthuis 't Dok. De vierde kunstketen loopt wederom door de wijk Fokkesteeg Zuid in Nieuwegein.

College kiest voor gezamenlijke inkoop (groene) elektriciteit (2003/3140) Door gewijzigde wetgeving is het mogelijk energie in te kopen op de vrije markt. Het college heeft besloten om per 1 april 2004 energie voor de gemeentelijke aansluitingen (vooralsnog met uitzondering van de openbare verlichting) op de vrije markt in te kopen. Dat doet de gemeente samen met 15 andere gemeenten verenigd in het BRU (Bestuur Regio Utrecht). Op deze manier kan dan een kwantumkorting worden bedongen. Het college kiest hiermee ook voor 100% groene stroom. De bestaande overeenkomsten met de REMU worden per 1 januari 2004 beindigd. Dit besluit heeft verder geen financile consequenties.

Portefeuille wethouder Martin Monrooij

College stelt nota Evaluatie WOZ vast (2003/3125)
Op verzoek van de raadscommissie Financin Regionale Zaken en Automatisering (tegenwoordig de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken) in haar vergadering van september 2001, is een evaluatienota geschreven over de hertaxatie Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Deze hertaxatie heeft plaatsgevonden in het kader van de op 1 januari 1995 in werking getreden wet WOZ. De nota gaat in op de effecten van de eerste hertaxatie per woningtype en geeft een verslag van de afwikkeling van de bezwaarschriften. De eerste hertaxatie heeft als peildatum 1 januari 1999 en geldt voor het tijdsvak 1 januari 2001 tot en met december 2004. Het college legt de evaluatienota vr aan het presidium van de gemeenteraad, met het verzoek de nota ter bespreking aan te bieden aan de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken.

(*) Het presidium is een vertegenwoordiging uit de gemeenteraad, bestaande uit burgemeester, drie raadsleden en de raadsgriffier. Het presidium doet een voorstel aan de gemeenteraad en de raadscommissies welke stukken op welke wijze behandeld worden in hun vergadering.

Invoerdatum 27-3-2003

Deel: ' Besluitenlijst B&W Nieuwegein 27-03-2003 '
Lees ook