Gemeente Nieuwegein

Collegebesluiten 30 juli B & W Belicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: deze geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Portefeuille van burgemeester Cor de Vos

Opkomsttijden brandweer blijken minuut langer (2002/7149) Op 19 februari 2002 heeft het college bij de behandeling van voortgangsrapportage over de repressieve brandweerzorg besloten een extern onderzoek naar de opkomsttijden te laten uitvoeren. Het extern onderzoeksbureau heeft dit onderzoek uitgevoerd en onderschrijft de resultaten van een eerder intern onderzoek met als enige kanttekening dat de verwerkingstijd van een melding op de Gemeenschappelijke Meldkamer in Utrecht (GMU: de alarmcentrale) ongeveer 1 minuut langer is dan uit de rapportages van het GMU bleek. Deze rapportages waren gebruikt bij het interne onderzoek. Deze opmerking is verwerkt in de uitkomsten van het interne onderzoek. Het college heeft hier kennis van genomen.

College neemt kennis van begroting 2003 van de BRUL (2002/7323) Het college heeft kennis genomen van de begroting 2003 van de Brandweer Regio Utrechts Land (BRUL). Begrotingen van de BRUL dienen behandeld te worden in (onder meer) de raad van de gemeente Nieuwegein. Het college stelt het presidium van de raad voor om de begroting te behandelen en in te stemmen met de begroting.

Portefeuille van wethouder Jacqueline Verbeek

College verleent bouwvergunning voor het plaatsen van een brandtrap (2002/ )

Het College heeft een bouwvergunning verleend aan een bewoner aan de Malapertweg voor het plaatsen van een brandtrap naast de zijgevel van de woning. Dit besluit verschijnt in principe volgende week donderdag als openbare bekendmaking in de Molenkruier.

College handhaaft besluit voor uitbreiding woning Jachthoornlaan (2002/6595)

Het college heeft aan een bewoner aan de Jachthoornlaan Walters vorig jaar een bouwvergunning verleend voor uitbreiding van zijn woning. Tegen dit besluit zijn twee bezwaren ingediend. De bezwaren geven geen aanleiding om de bouwvergunning te herroepen. Daarom heeft het college de bezwaren ongegrond verklaard en besloten het besluit van vorig jaar te handhaven. Overigens zijn eerder door de bezwaar makers ingediende bedenkingen van gelijke strekking eveneens door het College ongegrond verklaard.

College weigert meldingstoestemming (2002/4873)
Het college heeft een melding voor een dakkapel boven een andere dakkapel niet geaccepteerd omdat de welstandscommissie een negatief advies heeft gegeven over het ontwerp. De uitbreiding was te grootschalig volgens het welstandsadvies. Het college mag volgens de jurisprudentie doorslaggevende betekenis toekennen aan een welstandsadvies. Het welstandsadvies verzet zich niet principieel tegen een dakkapel boven de huidige dakkapel. De melder kan daarom overwegen om de gemeente een aangepast ontwerp voor te leggen.

College verleent meldingstoestemming voor plaatsen van een serre (2002/1802)

Het college heeft een bewoner aan de Rapierburg in januari 2002 meldingstoestemming verleend voor het plaatsen van een serre aan de achterzijde van de woning. Omdat de bouwmelding voldoet aan alle wettelijke criteria is de gemeente verplicht de bouwmelding te verlenen. De bezwaren die naar voren zijn gebracht geven geen aanleiding om de meldingstoestemming te herroepen. De bezwaarschriften worden dan ook ongegrond verklaard en het besluit van januari 2002 blijft gehandhaafd.

College zegt teruggave 50% leges toe (2002/3231)
In januari 2002 heeft het college aan een bewoner aan de IJsselsteinseweg een bouwvergunning verleend voor het plaatsen van twee dakkapellen op zijn woning. In maart ontving hij hiervoor een legesnota. Hiertegen diende hij een bezwaarschrift in omdat de bouwvergunning niet conform het oorspronkelijke ontwerp was verleend. Omdat het bezwaarschrift te laat is ingediend is deze niet geldig. Om tot een praktische oplossing te komen, heeft het college besloten de bouwvergunning in te trekken en is, conform de legesverordening, teruggave van 50 % van de leges toegezegd.

College stelt lijst bouw- en sloopverguningen vast (2002/7155) Het college heeft een lijst met te verlenen bouw- en sloopvergunningen vastgesteld. Deze lijst verschijnt in principe volgende week donderdag als openbare bekendmaking in de Molenkruier.

College gaat verder met onteigeningsprocedure gronden Achterweg (2002/6920) Het college heeft besloten via het presidium de raad voor te stellen enkele (delen van) percelen grasland van een bewoner aan de Achterweg te onteigenen.
Deze gronden zijn nodig om de aansluiting op de A 27 te realiseren. Alle andere benodigde gronden zijn tot nu toe minnelijk verworven. Met de eigenaar aan de
Achterweg kan echter geen definitieve overeenstemming bereikt worden. Gezien het algemeen belang, het belang van een goede ruimtelijke ordening en de noodzaak en urgentie van de werkzaamheden, heeft het college in april besloten een onteigeningsprocedure te starten om deze laatste gronden te verkrijgen. Dit besluit
heeft in mei vier weken ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend, maar dit was voor het college geen aanleiding om haar besluit tot onteigening te herzien.
Het college vraagt de raad nu deze zienswijze ongegrond te verklaren, te besluiten tot onteigening en de Kroon om goedkeuring van het onteigeningsbesluit te vragen. De
raad zal hierover waarschijnlijk in oktober een besluit nemen. Daarna wordt het onteigeningsbesluit voor 4 weken ter inzage worden gelegd. Naast dit administratieve traject schrijft de Onteigeningswet voor dat er ook een rechterlijke procedure moet worden gevoerd. Het college verzoekt de raad om ook deze procedure te zijner tijd op te starten.

College beantwoordt vragen over overlast koeriersbedrijf in augustus (2002/5979)
De fractie van D66 heeft via een art. 42 brief vragen gesteld over de overlast van een aan de Berkstraat gevestigd koeriersbedrijf. Dit was mede naar aanleiding van een (klacht)brief van bewoners van de Berk- en Meidoornstraat. De vragen van D66 en de (klacht)brief van bewoners worden naar verwachting half augustus beantwoord. Het college heeft de fractie van D66 en de genoemde bewoners hierover per brief genformeerd.

Portefeuille van wethouder Carla Breuer

Prinses Christina school ontvangt subsidie voor 25-jarig jubileum (2002/7152)
De Prinses Christina school vraagt een incidentele subsidie aan voor de festiviteiten in verband met hun 25-jarig jubileum. De gemeente Nieuwegein heeft een regeling waarbij organisaties, die 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaan, een financile bijdrage voor een jubileum kunnen krijgen van maximaal 1134,00. Het college heeft de aanvraag daarom toegekend.

College stelt Seniorenraad opnieuw in als adviesraad (2002/7148) Het college van b&w heeft besloten de Seniorenraad opnieuw in te stellen als adviesraad van het college van b&w. Dit moet, volgens de regeling voor de Seniorenraad, bij elke zittingsperiode van de gemeenteraad worden besloten. Daarnaast worden de leden en de voorzitter herbenoemd en zal dhr. J. Los worden benoemd als nieuw lid namens de Raad van Kerken.

Portefeuille van wethouder Evert van Linge

College wijst verzoek om standplaatsvergunning Markt af (2002/7153) Het college heeft besloten het verzoek van twee aanvragers voor een standplaatsvergunning op de Markt af te wijzen en beide aanvragers schriftelijk van haar besluit op de hoogte te stellen. Het standplaatsenbeleid van de gemeente Nieuwegein is gebaseerd op een maximumstelsel. Dit betekent dat er per wijk of winkelcentrum maximaal twee standplaatslokaties kunnen worden ingenomen. De beide lokaties in de Nieuwegeinse binnenstad zijn reeds gedurende de hele week bezet.

College neemt kennis van subsidieaanvraag bij provincie voor tweede aansluiting Plettenburgerbaan (2002/7178)
Het college vraagt subsidie aan in het kader van de regeling voor Tender Investerings Programmas Provincies (TIPP) voor de tweede aansluiting van bedrijventerrein Plettenburg - de Wiers op de Plettenburgerbaan (ter hoogte van de Marconibaan). De TIPP is de opvolger van de StimuleringsRegeling Economische Activiteit, beter bekend onder de naam StiREA. Met de TIPP-regeling wil het Ministerie van Economische Zaken een stimulans geven aan projecten die een bijdrage leveren aan de invulling van de vraag naar bedrijventerreinen en/of bedrijfsruimte. Voor TIPP-subsidie komen in aanmerking de ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen of een combinatie daarvan. Daarnaast is het onder meer mogelijk de aanleg van infrastructuur, voor zover die verband houdt met bedrijventerreinen, te realiseren.

Portefeuille van wethouder Corrie van Rooijen

Statistische producten gemeente worden intern gepromoot (2002/7151) De unit Strategie en Onderzoek van de gemeente heeft onderzoek uitgevoerd naar de interne bekendheid, toepasbaarheid en kwaliteit van vijf statistische producten die deze unit jaarlijks produceert. Het onderzoek vond plaats onder medewerkers van de gemeente die zich bezig houden met het werkterrein ruimtelijk ordening. Uit het onderzoek bleek dat de Cijferwijzer, Nieuwegein in wijken en de Wijkmonitor de meest bekende producten zijn. De kwaliteit van de publicaties wordt meestal goed gevonden, maar zij worden in beperkte mate gebruikt. Uit het onderzoek volgen een aantal aanbevelingen, die door de unit Strategie en Onderzoek worden uitgewerkt. Zo wordt onder meer een statistische database organisatiebreed gentroduceerd. Het college heeft het onderzoek voor kennisgeving aangenomen en is akkoord met de uitvoering van de aanbevelingen.

Vernield verkeersregeltoestel wordt alvast vervangen (2002/7176) Het college besluit om het door een aanrijding volledig vernielde verkeersregeltoestel op het kruispunt s-Gravenhoutseweg - Zwolseveste zo spoedig mogelijk te vervangen. Dat betekent dat er vooruitlopend op de verzekeringsafwikkeling hiervoor financin beschikbaar worden gesteld. Op dit moment werken de verkeerslichten daar helemaal niet. Dat levert geen onveilige situatie op. De verkeerslichten zijn daar geplaatst met als doel een betere doorstroming, en niet vanwege de veiligheid. Het duurt nu ongeveer nog 10 weken (besteltijd en plaatsing) voordat de verkeerslichten weer werken.

College verleent ontwerpmilieuvergunning aan Manege Rijnenburg (2002/6706) Het college heeft besloten om de Manege Rijnenburg een ontwerpmilieuvergunning te verlenen. Deze vergunning is nodig omdat de manege in het najaar van 2002 gaat uitbreiden. De ontwerpvergunning ligt van
1 tot 25 augustus 2002 ter inzage in de Stadswinkel van de gemeente Nieuwegein. Na deze periode wordt besloten of de vergunning definitief wordt. De gemeente plaatst een openbare kennisgeving in de Molenkruier van 1 augustus 2002. In deze kennisgeving staat vermeld hoe belanghebbenden bedenkingen kunnen indienen tegen de ontwerpmilieuvergunning.

College verleent schietsportvereniging Ultrajectum ontwerp-milieuvergunning (2002/1761)
Het college heeft besloten om de Schietsportvereniging Ultrajectum een ontwerp- milieuvergunning te verlenen. Deze vergunning is nodig omdat ze de huidige vergunning gaat uitbreiden met een aantal munitiekluizen. De ontwerpvergunning ligt tot en met 29 augustus 2002 ter inzage in de Stadswinkel van de gemeente Nieuwegein. Na deze periode wordt besloten of de vergunning definitief wordt. De schietaccommodatie 'SSVU De Plofsluis' is gevestigd in de Plofsluis nabij de Heemsteedsebrug in Nieuwegein. In de schietaccommodatie vinden schietsportactiviteiten plaats, zoals schieten met luchtdruk-, hand- en schoudervuurwapens (pistolen, revolvers, geweren en karabijnen).

Portefeuille wethouder Martin Monrooij

College koopt perceel Vuilcop aan (2002/7179)
Met de eigenaren van een perceel aan de Vuilcop is overeenstemming bereikt over de aankoop van het perceel. Deze aankoop is nodig voor de ontwikkeling van het gebied Het Klooster. Het college heeft besloten tot aankoop over te gaan overeenkomstig het gesloten koopcontract.

College besluit koopcontracten op te stellen voor kantoorbouw Blokhoeve (2002/7180)
Het college heeft besloten om de koopcontracten op te stellen die nodig zijn voor de bouw van kantoren (20.000 m bvo) in het gebied Blokhoeve en deze aan te bieden aan Amstelland. Dit gebeurt op basis van de Samenwerkingsovereenkomst Blokhoeve.

Besluit over personeelsbeleid ingetrokken (2002/7195) Per abuis heeft het college op 9 juli een aantal regelingen op het gebied van personeelsbeleid vastgesteld, waarover de ondernemingsraad (OR) nog gehoord moest worden. Het college heeft daarom besloten dit besluit van 9 juli weer in te trekken en de regelingen weer in behandeling te nemen zodra de OR is gehoord.

(*) Het presidium is een vertegenwoordiging uit de gemeenteraad, bestaande uit burgemeester, drie raadsleden en de (beoogd) raadsgriffier. Het presidium doet een voorstel aan de gemeenteraad en de raadscommissies welke stukken op welke wijze behandeld worden in hun vergadering.

Invoerdatum 1-8-2002

Deel: ' Besluitenlijst B&W Nieuwegein 30-07-2002 '
Lees ook