Gemeente Oirschot

Besluitenlijst: 4-6-2002
Wijziging organisatiestructuur gemeente
De afdelingen Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) en Milieu en Bouwzaken (MBZ) worden samengevoegd tot één afdeling VROM. Het Woningbedrijf wordt een aparte afdeling. De afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs (WSO) wordt gesplitst in een afdeling Welzijn, Onderwijs en Sport (WOS) en een afdeling Sociale Zaken (SoZa).

Bijdrage Streekarchief
Het streekarchief beheert de oude archieven van Oirschot. Zij vragen een hogere bijdrage vanwege kostenstijgingen. het college gaat hier niet mee akkoord.

Verkeer Markt
Het college heeft besloten om de blauwe zone op de Markt op te heffen. Dat betekent dat het parkeren op het marktplein helemaal vrijgegeven wordt. Bovendien wordt de Odulphusstraat richting Rijkesluisstraat opengesteld, zolang de verbouwing van het gemeentehuis nog duurt.

Lokaal Zorgnetwerk
In 1999 is een Stuurgroep Lokaal Gezondheidsbeleid opgericht, met daarin de GGD, de Thuiszorg, Maatschappelijk Werk, Ouderenwerk, Verzorgingshuis, huisartsen en gemeente. Deze stuurgroep adviseert de gemeente over gezondheidsbeleid en zorgt voor afstemming van activiteiten. de Stuurgroep wordt nu een Lokaal Zorgnetwerk waarin ook gevraagd worden: de GGZ, het Woningbedrijf, de Ouderenbond en het Platform Gehandicapten.

Risicovolle bedrijven
De provincie wil inzicht krijgen in bedrijven waar met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt. Het college geeft de Milieudienst opdracht tot een inventarisatie van risicovolle bedrijven in Oirschot.

Groene Woud
Het groene gebied tussen s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven wordt aangeduid als Groene Woud. Een deel van het Groene Woud ligt op grondgebied van Oirschot. Het college zal hierover bestuurlijk overleg voeren. Voor overige samenwerkingsverbanden zoekt Oirschot meer samenwerking met de Kempengemeenten.

Kassenbouw
De Raad van State heeft uitspraak gedaan over de aanvraag voor de bouw van kassen aan de Lange Gracht in Middelbeers en de Fransebaan in Oostelbeers. De gemeente is in het gelijk gesteld en er mogen dus geen kassen gebouwd worden.

Stimulering vrijwilligerswerk
Het college wil vrijwilligerswerk stimuleren door ondersteuning van vrijwilligers binnen jeugd- en sportverenigingen, door oprichting van een steunpunt en door een collectieve verzekering voor vrijwilligers. Als het Ministerie van VWS hiermee akkoord gaat, dan ontvangen we een jaarlijkse subsidie van 11.300.
4-6-2002 (nieuw)
28-05-2002

Deel: ' Besluitenlijst B&W Oirschot 13-06-2002 '
Lees ook