Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 7 September 1999

Veekestraat wordt niet afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Er zijn te weinig steekhoudende argumenten om de Veekestraat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit heeft het college besloten naar aanleiding van een verzoek van een bewoner van de Jan de Rooijdreef tot afsluiting van de straat.

In augustus 1997 nam het college het besluit om de Veekestraat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Op dit besluit is een bezwaarschrift gekomen van twee bewoners van de Pannenhuisstraat. De situatie is hierop nogmaals bekeken. Hieruit bleek dat de afsluiting niet nodig was, vanwege het weinige verkeer dat van deze straat gebruik maakt. B. en w. besloten vervolgens de afsluiting ongedaan te maken. Daarbij speelde een rol dat het college het niet nodig vond om, vooruitlopend op de ontwikkeling van "Vrachelen, 3e fase", nu al tot afsluiting van de straat over te gaan.

Enige tijd terug diende een bewoner van de Jan de Rooijdreef een nieuw verzoek in tot afsluiting. Bewoners van de buurt Vrachelen I-zuid zouden regelmatig overlast ondervinden van `crossende' motorvoertuigen. Buiten de geluidsoverlast zouden gevaarlijke situaties ontstaan met spelende kinderen.

Uit eerder onderzoek is echter gebleken dat de Veekestraat niet gebruikt wordt als sluiproute. De situatie is intussen niet veranderd. Navraag bij de politie leerde dat begin dit jaar regelmatig meldingen zijn binnengekomen van overlast door crossende jongeren. Dit probleem is door ingrijpen van de politie echter opgelost. Sindsdien zijn geen meldingen van overlast meer binnengekomen.

Bij de realisatie van Vrachelen fase III zal de situatie van de Veekestraat opnieuw ter discussie worden gebracht.

College wil grondprijs Vrachelsedijk vaststellen op ƒ 475 per m²

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de gronduitgifteprijs voor de negen uit te geven bouwkavels aan de Vrachelsedijk (Vrachelen 2a) vast te stellen op ƒ 475 per m².

Daarmee vragen b. en w. de raad af te wijken van het besluit uit mei 1998. Toen stelde de raad de grondprijs voor bouwkavels aan de Vrachelsedijk vast op een bedrag van ƒ 425 per m² voor kavels tot 2.000 m² en ƒ 400 m² voor kavels groter dan 2.000 m².

Maar gelet op de prijsontwikkelingen van bouwrijpe grond zijn b. en w. van mening dat niet langer een prijsverschil afhankelijk van de grootte van de kavels moet worden toegepast. De ontwikkelingen in de markt rechtvaardigen bovendien een prijsverhoging.

In het kader van de planontwikkeling van Vrachelen Centrumgebied en Vrachelsedijk (Vrachelen 2a) zal zo snel mogelijk gestart worden met het bouwrijpmaken. De uitgifte van particuliere bouwkavels aan de Vrachelsedijk wordt gekoppeld aan de goedkeuring van het bestemmingsplan. Naar verwachting zal dit in januari 2000 aan de orde zijn.

B. en w. vragen raad leden adviescommissie Sociale Zekerheid te benoemen

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad vragen vijf (plaatsvervangende) leden te benoemen voor de adviescommissie Sociale Zekerheid. Die commissie moet het college adviseren over bezwaren van Oosterhouters op het gebied van sociale zekerheid. Dan gaat het om bezwaren tegen besluiten die door of namens het college worden genomen op het gebied van de Algemene bijstandswet (Abw) en de daarmee samenhangende IOAW en IOAZ, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), de Vangnetregeling (gemeentelijke tegemoetkoming in woonlasten), de Tegemoetkomingsregeling, de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw), de gemeentelijke Woonkostensubsidieregeling en de Wet REA.

Die oprichting van de commissie is een logisch uitvloeisel van het eerder genomen besluit tot opheffing van de, zowel uit raadsleden als uit niet-raadsleden bestaande, commissie Sociale Zorg. De advisering over beleid op het gebied van sociale zorg is inmiddels overgeheveld naar de raadscommissie Sociale Zorg. De tweede taak van de opgeheven commissie was het adviseren bij bezwaarschriften tegen uitkeringsbeschikkingen. Die taak komt nu in handen van de nieuwe "Adviescommissie bezwaarschriften sociale zekerheid voor de gemeente Oosterhout".

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor te benoemen tot voorzitter van de commissie de heer mr L.A.J. Nuijten, tot leden mevr. mr J.A.M. Deveneijns en de heer drs J.C.C.C. van de Lest. Tot plaatsvervangend leden zullen worden benoemd de heer mr J. Th. van Neerven en de heer W. Maarse. De leden en de plaatsvervangend leden zullen in eerste instantie rouleren, zodat ze allemaal vertrouwd kunnen raken met de werkzaamheden van de commissie.

Regeling voor bonusuren in sporthallen aangepast

Het college van b. en w. heeft besloten de regeling aan te passen die sportverenigingen in staat stelt in de "stille periode" (maanden april tot en met half juli) voor maximaal zes dagdelen gratis van de Oosterhoutse sporthallen gebruik te maken. Het aantal gratis dagdelen hangt af van de door de vereniging betaalde gebruiksvergoeding.

Verenigingen die van die regeling gebruik kunnen maken, kunnen daarvoor pas sinds 1 april van het jaar reserveren. Dat blijkt soms op problemen te stuiten omdat sportclubs evenementen en toernooien vaak al eerder moeten plannen. Daarom hebben b. en w. nu besloten dat de bonusuren al vanaf 1 januari kunnen worden gereserveerd. Deze nieuwe regeling gaat volgend jaar in.

Bezwaar tegen rooien bomen langs Wilhelminakanaal niet-ontvankelijk

Burgemeester en wethouders hebben besloten een bewoonster van de Burg. van Grotenhuisstraat ongegrond te verklaren in haar bezwaren tegen het verlenen van een vergunning voor het vellen van 75 bomen op het OZF-terrein. Het college volgt daarmee het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. Die is van mening dat de bezwaarmaakster niet kan worden aangemerkt als belanghebbende.

College wil niet meewerken aan uitbreiding pand Arendstraat 34

Het college is niet van plan medewerking te verlenen aan het verzoek om uitbreiding van het pand Arendstraat 34. De uitbreiding is in strijd met het bestemmingsplan, dat verder geen mogelijkheid biedt voor het college om vrijstelling te verlenen. Ook zou het bouwplan leiden tot een toename van het winkelvloeroppervlak; ook dat is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Het past bovendien niet in het gemeentelijk beleid om uitbreiding van winkelruimte in de binnenstad af te remmen.

College wijst plv. portefeuillehouder sociaal-economische samenwerking aan

B. en w. hebben besloten wethouder Schoenmakers aan te wijzen als (voorlopig) plaatsvervangend coördinerend portefeuillehouder sociaal-economische samenwerking. Dat betekent dat hij namens de gemeente Oosterhout burgemeester Ligtvoet zal vervangen als hij verhinderd is deel te nemen aan het overleg van portefeuillehouders sociaal-economische samenwerking in de regio Breda.

De regeling voor sociaal-economische samenwerking is een van de regelingen op het gebied van intergemeentelijke samenwerking die in plaats komt van het Stadsgewest Breda. Het portefeuillehoudersoverleg heeft tot taak een regionaal afgestemd sociaal-economisch beleid te bewerkstellingen. Het gaat dan meer specifiek om de deelterreinen sociaal-economische zaken, arbeidsmarktbeleid en toerisme en recreatie. Omdat het gros van deze beleidsterreinen zich al in de portefeuille van de burgemeester bevinden, heeft het college besloten hem aan te wijzen als coördinerend portefeuillehouder.

Oosterhout, 9 september 1999

Deel: ' Besluitenlijst B&W Oosterhout 07-09-1999 '
Lees ook