Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 14 September 1999

Toekomst Niba

Het NIBA (Niet in Beroepsarbeid Actieven) kan de komende jaren in beginsel blijven rekenen op gemeentelijke subsidie. De organisatie heeft inmiddels een beleidsplan voor de periode tot en met 2003 ontwikkeld, waaruit voldoende blijkt hoe de organisatie zich wil inzetten voor de sociale activering van mensen met een uitkering. Via een aanpassing in het aanbod van cursussen en de ontwikkeling van nieuwe projecten moet het NIBA overigens wel aangeven dat het werk wil waken van zijn taken.

Die conclusie trekken burgemeester en wethouders in een voorstel aan de Oosterhoutse gemeenteraad. De gemeente heeft de afgelopen anderhalf jaar vervuldig met NIBA overlegd over zijn nieuwe rol bij het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting in de gemeente Oosterhout. Zo'n nieuwe rol was volgens college en raadscommissie nodig om in aanmerking te blijven komen voor overheidssteun.

NIBA zal zich, zo blijkt uit het beleidsplan, actief kandidaten gaan werven. Dit is vooral nodig omdat burgers die in een sociaal isolement dreigen te komen, per definitief moeilijk te bereiken zijn. In het beleidsplan geeft NIBA aan dat het via allerlei instellingen (huisartsen, maatschappelijk werk) geprobeerd zal worden mogelijke "klanten" te bereiken. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht via huisbezoeken burgers te bereiken.

In het beleidsplan zijn verder prikkels ingebouwd om NIBA-deelnemers niet bij het NIBA te laten blijven zitten. Ze zouden ook gebruik moeten maken van andere instellingen dan het NIBA (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk). Er zal een cliëntvolgsysteem worden ingevoerd, waardoor zicht ontstaat op de in- en uitstroom.

Hoewel het NIBA-cursusaanbod mede wordt beïnvloed door de wensen van de deelnemers, zal ook bekeken worden hoe het programma verder kan worden vernieuwd. Daarbij zal advies worden ingewonnen bij SWO.

Aangepast voorstel voor "opschonen" wachtlijst bouwkavels

Burgemeester en wethouders hebben hun voorstel voor de "opschoning" van de wachtlijst voor bouwkavels enigszins aangepast. Dat is gebeurd naar aanleiding van de discussie over het ontwerp-raadsvoorstel in de vergadering van de commissie volkshuisvesting, sport, middenstandszaken en civiele techniek. Tot op heden betalen geïnteresseerden éénmalig ƒ 50,-, waarna ze vervolgens op de lijst blijven staan, ook al gaan ze op geen enkel aanbod in. Het college had voorgesteld naast het eenmalige inschrijfgeld voortaan een jaarlijkse heffing van ƒ 125,- te verlangen. Wat de commissieleden betreft gaat dit niet ver genoeg. Het inschrijfgeld zou verhoogd moeten worden van ƒ 50,- naar ƒ 250,-. Alle mensen die nu al ingeschreven staan moeten dit eenmalige bedrag betalen om hun inschrijving te handhaven. Vervolgens moet per kalenderjaar een bedrag van ƒ 100,- betaald worden om op de wachtlijst te blijven staan. Dit commissievoorstel is door het college overgenomen en zal ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Commissie en college verwachten dat door deze maatregelen de wachtlijst fors kleiner zal worden en alleen serieus belangstellenden over zullen blijven. Om die reden willen zij de inschrijvingsstop, die als onredelijk wordt ervaren, per 1 januari 2000 opheffen.

Raadsvoorstel vaststellen kader borgstellingen en geldleningen

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad voorstellen een aantal afspraken te maken over borgstellingen en geldleningen. Sinds jaren is het gebruik dat de gemeente borgstellingen of geldleningen aan of ten behoeve van verenigingen verleent. Dat gebeurt steeds op basis van een concreet verzoek. Het college heeft de raad toegezegd op enig moment met een aantal algemene criteria te komen. B. en w. hebben de volgende uitgangspunten geformuleerd:

1. Het verlenen van een borgstelling of het verstrekken van leningen behoort niet tot het primaire takenpakket van de gemeente. 2. Verzoeken tot het verlenen van borgstelling of het verstrekken van leningen aan organisaties zonder winstoogmerk worden alleen in behandeling genomen als er sprake is van bijzondere omstandigheden.
3. Het verlenen van borgstelling, waarbij de gemeente borg staat voor een door derden af te sluiten geldlening, verdient de voorkeur boven het verstrekken van geldleningen.
4. Indien een organisatie voldoende draagkrachtig is om via een reguliere bank een lening te verkrijgen, zal de gemeente in beginsel een verzoek om een lening niet honoreren. Indien een dergelijke organisatie - ondanks voldoende financiële draagkracht
- alleen een lening bij een bank kan afsluiten indien de gemeente daarvoor garant staat, is het gemeentebestuur in beginsel bereid borgstelling te verlenen.

Plan van aanpak Beemdenbuurt

In het kader van buurtbeheer is de Beemdenbuurt aangewezen als aandachtsbuurt voor het jaar 2000. Om volgend jaar de nodige projecten te kunnen uitvoeren dient nu reeds met de voorbereidingen gestart te worden. B. en w. hebben daarom het plan van aanpak Beemdenbuurt vastgesteld. Allereerst zal gestart worden met het inventariseren van de wensen en gedachten die er in de buurt leven. Daarbij worden ook de verschillende partners in buurtbeheer, zoals de politie, de woningbouwstichting, SWO, de Stichting Ouderenwerk Oosterhout en de Vrouwen Advies Commissie betrokken. Inmiddels zijn de buurtbewoners uitgenodigd om zich aan te melden voor een bewonersgroep, die namens de bewoners deel gaat nemen aan het project.

Wijziging woonplaatsbenaming met bijbehorende postcodebegrenzing

De woonplaatsbenamingen voor Bedrijventerrein `Weststad fase 3' en het `Markkanaal-eiland', worden veranderd van `Den Hout' in `Oosterhout'. Het college heeft hiertoe besloten, omdat in beide gevallen sprake is van een uitbreiding van een gebied dat logischerwijs de woonplaatsaanduiding Oosterhout moet hebben. Zo is het bedrijventerrein Weststad fase 3 een uitbreiding van het huidige bedrijventerrein Weststad 1 en 2 met woonplaatsaanduiding `Oosterhout'.

In overleg met PTT-Post zullen de postcodes van de gebieden worden gewijzigd van 4911 in 4906.

Bezwaarschrift tegen plaatsen reclamebord Dennenlaan 75

Burgemeester en wethouders hebben besloten de verleende vergunning voor het plaatsen van een onverlicht reclamebord in de voortuin van het perceel Dennenlaan 75 in Dorst in te trekken. B. en w. doen dit op advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft een bezwaarschrift van een andere bewoner uit de Dennenlaan gegrond verklaard. De bewoonster van het perceel Dennenlaan 75 wordt in de gelegenheid gesteld om een nieuwe aanvraag om vergunning voor alle op het perceel aanwezige reclame-uitingen/opschriften in te dienen.

Reglement voor de gemeentelijke bevolkingsadministraties

Het college heeft gesloten het reglement voor de gemeentelijke bevolkingsadministratie aan te passen. Sinds dit reglement op 8 februari 1999 in werking trad, heeft zich een aantal veranderingen voorgedaan waardoor het reglement moet worden aangepast. De wijzigingen betreffen vooral een aantal "interne klanten" van de afdeling burgerij: gemeentelijke afdelingen die gegevens afnemen. Voorts is een aantal nieuwe instellingen opgenomen als afnemer van gegevens uit de bevokingsadministratie: buitenlandse overheidsinstanties, nutsbedrijven, handelsinformatiebureaus, advocaten, notarissen, deurwaarders en banken als de gegevens gevraagd worden voor incassowerkzaamheden.

Oosterhout, 16 september 1999

Deel: ' Besluitenlijst B&W Oosterhout 14-09-1999 '
Lees ook