Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 21 September 1999

College verbindt voorwaarden aan aanpak doorgaand verkeer Teteringen

Het Oosterhouts college van b. en w. is van mening dat de aanpak van doorgaand verkeer door Teteringen pas aan de orde kan zijn, als duidelijk is hoe het verkeer tussen Breda en Oosterhout op een verantwoorde andere wijze - via de A27 - kan worden afgewikkeld.

Dat blijkt uit het bijgestelde voorstel aan de gemeenteraad over twee studies naar de afwikkeling van regionaal verkeer in de omgeving van Oosterhout.

In vervolg op een van de studies - die naar de verkeersstromen in het gebied tussen Breda, Oosterhout, Rijen en Dongen - willen gemeenten, provincie en rijk een intentieverklaring ondertekenen over de uitvoering van de in de studie opgenomen maatregelen. Aan ondertekening van die intentieverklaring, zo stelt het college de raad voor, stelt Oosterhout de absolute voorwaarde dat de afspraken over de verkeersstromen tussen Breda en Oosterhout worden aangepast.

Groenplan Hoge Dijk en Groenstraat wordt volgens plan uitgevoerd

Burgemeester en wethouders hebben besloten het groenplan voor de Hoge Dijk en Groenstraat, op de grens van Oosterhout en Dongen, volgens de oorspronkelijke planning dit najaar uit te voeren. Het plan voorziet in de aanplant van bomen langs de Hoge Dijk (aan de zijde van de Groenstraat worden geen bomen geplant). Hiernaast zal het eerste deel van de Hoge Dijk / Groenstraat (van de Heistraat tot aan het Dorpspad) opnieuw worden bestraat. Daarbij zal gekozen worden voor "oud materiaal", dat vrijkomt bij de reconstructie van Slotjes-Midden.

De bewoners van de Hoge Dijk/Groenstraat zijn nauw bij het opstellen van het groenplan betrokken. Tegen het ontwerp-plan zijn, gedurende een inspraakperiode van zes weken, nog drie reacties binnengekomen. Die reacties zijn in het definitieve plan verwerkt.

Tentoonstelling werken Niel Steenbergen op Oosterhouts stadhuis

Het college wil een permanente tentoonstelling over werken van de overleden Oosterhoutse kunstenaar Niel Steenbergen, bij wijze van proef, tijdelijk onderbrengen in het stadhuis, in afwachting van een permanente locatie. Voor het aanschaffen van vitrines verlenen b. en w. echter geen subsidie.

Na het overlijden van de Oosterhoutse beeldend kunstenaar Niel Steenbergen heeft zijn familie duidelijk gemaakt het op prijs te stellen zijn artistieke nalatenschap bijeen te houden en zo mogelijk te behouden voor Oosterhout. Om dat doel te bereiken is een familiestichting opgericht. In het verlengde van deze wens is het tot de oprichting gekomen van een tweede stichting: de Stichting Niel Steenbergen en Oosterhout. Het bestuur van deze stichting heeft als doel de nalatenschap van de kunstenaar te behouden en hier ook bekendheid aan te geven. Om dat doel te bereiken worden een aantal activiteiten opgezet, waaronder een tentoonstelling.

Geen maatregelen ter bevordering fietsgebruik medewerkers gemeente

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten geen maatregelen te treffen ter bevordering van het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer door medewerkers van de gemeente. Verwacht wordt dat het rendement van dergelijke (fiscale) maatregelen klein is en niet opweegt tegen de inspanningen en het geld die dergelijke maatregelen vergen.

Gemeente huurt noodstroomaggregaat voor brandweerkazerne

De gemeente gaat een noodstroomaggregaat huren voor de Oosterhoutse brandweerkazerne. Gebleken is dat stroomstoringen vaker voorkomen dan verwacht. De gevolgen daarvan zijn voor hulpverlenende instanties als de brandweer niet aanvaardbaar. Er kunnen zich problemen voordoen die variëren van het niet opengaan van de elektrische deuren van de stalling tot het uitvallen van de verlichting in de commandopost. Een noodstroomaggregaat kan deze problemen voorkomen.

Rekeningtekort over 1999 ten laste van saldi-reserve

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor het verwachte rekeningtekort over 1999 - naar schatting ƒ 3,7 miljoen groot - ten laste te laten komen over de saldi-reserve. Daarmee zal bij het opstellen van de begroting voor het jaar 2000 rekening worden gehouden.

Geen medwerking aan bouwplan voor loods aan Keiweg

Burgemeester en wethouders zijn niet van plan medewerking te verlenen aan de plannen van ondernemer H. Peemen voor het bouwen van een loods (19 bij 30 meter, nokhoogte 7,95 meter) op een perceel aan de Keiweg. Hij wil in de loods auto's opslaan voor zijn bedrijf aan de Van Duivenvoordestraat. De loods zou in de plaats moeten komen van de huidige kolenloods en autoboxen.

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan, dat ter plaatse maximaal 50 m² aan bijgebouwen toestaat. De te bouwen loods heeft een oppervlak dat ruim tien keer zo groot is.

Omdat op het moment dat dat bestemmingsplan van kracht werd, de bebouwing al van het plan afweek, geldt de overgangsbepaling van het bestemmingsplan. Dat betekent dat b. en w. onder voorwaarden toch medewerking zouden kunnen verlenen. Een van die voorwaarden is dat de inhoud van de te bouwen loods niet groter is dan 720 m3. Maar met een inhoud van 1527 m3 voldoet het bouwplan ook niet aan die bepaling.

Omdat de ondernemer niet bereid is de hoogte van de loods te verlagen en omdat uit geluiden uit de omgeving - met name de Voorstraat - blijkt dat er grote weerstand bestaat tegen met name de hoogte van de loods, heeft het college besloten de bouwvergunning wegens strijd met het bestemmingsplan te weigeren.

Bezwaar tegen weigeren schadevergoeding niet-ontvankelijk

Burgemeester en wethouders verzoeken de gemeenteraad de exploitante van Toomi's IJs- en Snackshop niet-ontvankelijk te verklaren in haar bezwaren tegen een eerder besluit van de raad om niet in te gaan op een verzoek om schadevergoeding volgens de Wet op de ruimtelijke ordening. De exploitante had hierom gevraagd, omdat haar bedrijf, destijds gevestigd in de "doorsteek" van het oude naar het nieuwe Arendshof, inkomsten zou zijn misgelopen als gevolg van de bouw van het nieuwe gedeelte van het winkelcentrum.

De raad was eerder tot het oordeel gekomen dat niet de bouwplannen zelf, maar de met de uitvoering van de bouwplannen gepaard gaande overlast de eventuele veroorzaker van omzetverlies was. Om die reden is het bedoelde artikel uit de Wet op de ruimtelijke ordening hier niet van toepassing, aldus de raad. Die geldt namelijk alleen voor schade die het gevolg is van wijziging in

(bestemmings-)plannen.

Tegen dat besluit heeft de exploitante bezwaar aangetekend. Op advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften stellen b. en w. de raad voor die bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren, omdat de bezwaarmaakster niet voldoet aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht stelt.

Beslissing op bezwaar wijnkoperij De Gouden Ton

Het college heeft besloten de exploitant van een wijnhandel aan de Sint-Janstraat niet-ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar tegen de weigering schade (omzetverlies) te vergoeden als gevolg van de tijdelijke afsluiting van de Sint-Janstraat. De adviescommissie voor de bezwaarschriften is tot de conclusie gekomen dat het verzoek om schadevergoeding ten onrechte is aangemerkt als een publiekrechtelijke procedure. Omdat er evenwel geen officieel verkeersbesluit aan de afsluiting van de Sint-Janstraat voorafgegaan is, kan er van zo'n procedure geen sprake zijn, aldus de adviescommissie. Daarom is de bezwaarmaker niet-ontvankelijk.

Oosterhout, 23 september 1999

Deel: ' Besluitenlijst B&W Oosterhout 21-09-1999 '
Lees ook