Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 26 juni 2001

Voorlopig geen persoonlijke bijeenkomsten in dorpshuis Oostquartier

Burgemeester en wethouders zijn vooralsnog niet van plan de Vereniging Belangen Oosteind (VBO) toestemming te verlenen dorpshuis Oostquartier te gebruiken voor bijeenkomsten van persoonlijke aard. Pas als bij Oostquartier maatregelen zijn getroffen om de geluidsoverlast te beperken, kan hiervan sprake zijn, aldus het college.

VBO had om een dergelijke regeling gevraagd omdat er, na de sluiting van café De Beurs, in Oosteind feitelijk geen horecagelegenheid meer over is. Aan de Hoogstraat ligt weliswaar De Baan, maar die is in een aantal gevallen niet groot genoeg voor het houden van huwelijksfeesten.

Het college wil een uitzondering maken voor koffietafels na uitvaarten vanuit de parochie Oosteind. Die zouden wel in Oostquartier gehouden kunnen worden, op voorwaarde dat hiervoor een horecaondernemer wordt ingeschakeld dan wel marktconforme prijzen worden gehanteerd.

Baronie College ontving in 2000 voor ruim 1,5 miljoen subsidie

Het Baronie College, dat zich toelegt op onderwijs aan volwassenen, ontving in 2000 voor 1.519.428 ( 689.486) subsidie. Hiervan was 1.161.197

( 526.928) afkomstig van het rijk, de rest kwam voor rekening van de gemeente.

Dat blijkt uit de productovereenkomst over 2000 tussen Baronie College en de gemeente Oosterhout. Daarin staat vastgelegd hoeveel subsidie het Baronie College ontving en welke prestaties deze onderwijsinstelling hiervoor leverde. De productovereenkomst is de uitwerking van het outputcontract dat tussen beide partijen voor een periode van drie jaar is gesloten.

Nieuw vorig jaar was het feit dat Oosterhoutse nieuwkomers die in staat zijn intensief Nederlandse les te volgen, een plaats kregen op de Taalschool van het Baronie College in Breda. Op deze school is het aanbod ruimer en er zijn meer instroommomenten en doorstroommogelijkheden. Nieuwkomers die niet in staat zijn intensief les te volgen, bleven in Oosterhout.

Een andere verandering is dat de zogenaamde "buitenprojecten" eveneens naar de Taalschool zijn overgeheveld. Dit zijn niet-intensieve cursussen Nederlands als tweede taal voor buitenlandse vrouwen in Dommelbergen en Oosterheide. Het ging daarbij vooral om de kwaliteit: in deze projecten werd in Oosterhout veel met vrijwilligers gewerkt, terwijl op de hoofdvestiging professionele docenten aanwezig waren.

College wil voormalig handbalveld HVO verhuren aan Kindervakantiewerk

Het college van b. en w. heeft besloten het voormalige handbalcomplex van HVO aan het Paterserf voor anderhalf jaar te verhuren aan de Stichting Kindervakantiewerk. Deze stichting zal het terrein gedurende de vakantie gebruiken voor activiteiten. Het handbalcomplex is beschikbaar, omdat HVO in maart is opgehouden te bestaan. Daarbij heeft HVO een schuld van 23.000 ( 10.437) nagelaten aan de gemeente. De gemeente zal alles in het werk stellen die schuld ingevorderd te krijgen.

B. en w. benoemen drie nieuwe leden bestuurscommissie openbaar onderwijs

Burgemeester en wethouders hebben drie nieuwe leden benoemd in de Bestuurscommissie openbaar onderwijs (BCOO). Met deze benoemingen komt de commissie weer op sterkte.

De drie benoemde bestuursleden zijn de heer Koppejaan, onderwijskundige uit Breda, de heer Van Vuren, organisatieadviseur uit Oosterhout en de heer Huijbregts, eveneens organisatieadviseur uit Oosterhout.

Oosterhout, 28 juni 2001

Deel: ' Besluitenlijst B&W Oosterhout vergadering 26 juni '


Lees ook