Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 30 augustus 1999

Voorstel voor verkoop laatste kleinschalige kavel Hoevestein

Het college stelt de gemeenteraad voor de laatste kleinschalige kavel op kantorenpark Hoevestein te verkopen aan Wijnkoperij Het Zuiden. Dit bedrijf is thans nog gevestigd aan de Mathildastraat in de Oosterhoutse binnenstad, maar groeit daar uit zijn jasje. De directie verwacht op korte termijn een verdubbeling van het personeelsbestand (nu zes werknemers) door de sterke groei van de onderneming. Wijnkoperij Het Zuiden specialiseert zich in import van vooral port en siropen. Buiten de hoofdvestiging om beschikt het wijnhuis over een tiental agentschappen en twee bijkantoren in Spanje en Portugal.

Daarnaast vragen b. en w. de raad nog wat extra vierkante meters op Hoevestein te verkopen aan de heer America, die op Hoevestein een kantorencomplex in negen bouwlagen wil neerzetten. Als gevolg van een uitbreiding van het gebouw zijn extra parkeerplaatsen nodig. Ook is extra grond nodig voor beplanting in de vorm van haagbeuken en platanen.

Werkgevers krijgen maximaal bijdrage van ƒ 12.000 voor uitvoering Wiw

Werkgevers die, in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden, langdurig werklozen of jongeren in dienst nemen om hen werkervaring te laten opdoen, kunnen rekenen op een bijdrage van maximaal ƒ 12.000 per jaar. Dat bedrag gaat uit van een dienstverband van een jaar en een werkweek van 32 uur.

De gemeente ontvangt van het rijk een basisbedrag van ƒ 17.498 voor de realisering van een werkervaringsplaats. Van het resterende bedrag ontvangt Arbeidsvoorziening, dat de regeling uitvoert, een vergoeding voor de uitvoeringskosten. Daarnaast kunnen gemeenten uit het bedrag ook andere zaken bekostigen, zoals de kosten van opleiding, bemiddeling en overhead.

Bezwaar Emancipatorisch Vrouwenoverleg tegen weigeren subsidie gegrond

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor het bezwaar van het Emancipatorisch Vrouwenoverleg (EVO) gegrond te verklaren tegen het besluit de gemeentelijke subsidie aan deze organisatie per 1 januari 1999 te beëindigen. Daarmee volgt het college het advies van de gemeentelijke commissie voor de bezwaarschriften. De adviescommissie komt tot het oordeel dat het besluit onvoldoende gemotiveerd was.

Feitelijk schiet het EVO hiermee overigens niets op. Want b. en w. vragen de gemeenteraad namelijk meteen de subsidie per 1 januari 1999 alsnog te beëindigen, maar dan beter gemotiveerd.

Een van de redenen om de subsidie - ƒ 1.000 op jaarbasis - te beëindigen, is dat EVO de laatste jaren nauwelijks meer van zich heeft laten horen. Die conclusie is, aldus de adviescommissie, niet weersproken door EVO. Aangezien EVO dezelfde doelen nastreeft als het Vrouwencentrum en de Vrouwenraad, is de meerwaarde van EVO verdwenen dan wel uiterst twijfelachtig geworden, aldus de adviescommissie.

College benoemt J. Bakker tot lid Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs

Het college van b. en w. heeft besloten de heer J. Bakker te benoemen tot lid van de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs (BCOO). Hij volgt als penningmeester de heer mr P. Jehae op, die overigens wel lid van de bestuurscommissie blijft. De BCOO fungeert als bestuur voor het openbaar basisonderwijs in Oosterhout.

Oosterhout, 2 september 1999

Deel: ' Besluitenlijst B&W Oosterhout '
Lees ook