Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 15 juni 1999

Onderzoek naar mogelijkheden bredere basis stadswachtproject

Het college van b. en w. willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn het stadswachtproject een bredere basis te geven. Die bredere basis zou dan moeten bestaan uit een vaste kern van zes tot acht personen op grond van een door het rijk gesubsidieerde arbeidsplaats. Daarnaast zou er dan nog eens plaats zijn voor een aantal stadswachten die, voor een periode van maximaal twee jaar, in dienst zijn op basis van een dienstbetrekking volgens de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw).

Burgemeester en wethouders hebben tot een dergelijk onderzoek besloten, omdat het steeds moeilijker wordt kandidaten te werven. Door de geringe werkloosheid neemt het aantal Wiw’ers - die voor hun uitkering afhankelijk zijn van de gemeente - af. Langdurig werklozen met een uitkering van het GAK of andere instantie, krijgen over het algemeen geen toestemming aan het stadswachtproject deel te nemen, omdat ze beschikbaar moeten blijven voor een vaste baan op de reguliere arbeidsmarkt. Bovendien is het de bedoeling dat stadswachten met een Wiw-betrekking binnen twee jaar doorstromen naar een reguliere baan. Al deze omstandigheden zetten de continuïteit van het stadswachtproject in Oosterhout voor de langere termijn onder druk.

Voordeel van het aantrekken van "vaste" stadswachten is dat deze medewerkers de in de praktijk opgedane ervaring steeds kunnen doorgeven aan tijdelijke krachten. Uitbreiding leidt er daarnaast toe dat ruimer aandacht kan worden besteed aan het toezicht houden op andere plaatsen dan in de winkelcentra en op andere tijden dan winkelopeningstijden. Het aantrekken van een aantal stadswachten in vast dienstverband heeft wel financiële consequenties.

Overigens doen zich op de korte termijn nog geen personele problemen voor met stadswachten. Momenteel zijn in Oosterhout vijf stadswachten actief en zijn er zeven aan hun opleiding begonnen. Daarmee lijkt continuering van het project in 1999 en 2000 verzekerd.

Oosterhout meldt zich aan voor Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

De gemeente Oosterhout zal zich aanmelden als "programmagemeente" voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Dit budget komt in de plaats van tal van bestaande regelingen waarmee het rijk activiteiten van gemeenten op het gebied van volkshuisvesting, milieu en economische zaken (financieel) ondersteunde. Door al deze regelingen in één budget te bundelen, wil het rijk meer samenhang aanbrengen in het beleid voor stedelijke vernieuwing.

Bij de verdeling van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing hanteert het rijk twee categorieën gemeenten: budgetgemeenten (gekoppeld aan het grote-stedenbeleid) die het geld rechtstreeks van het rijk ontvangen en niet-rechtstreekse gemeenten die het geld via de provincie ontvangen. Oosterhout hoort bij die niet-rechtstreekse gemeenten. Binnen die categorie vindt de provincie overigens dat Oosterhout - samen met Bergen op Zoom, Roosendaal, Oss en Waalwijk - thuishoort bij de zogenaamde programmagemeenten. Dat zijn gemeenten die gekenmerkt worden door grootstedelijke problemen en voor de aanpak daarvan een meerjarenbeleidsprogramma hebben opgesteld.

Volgens het college van b. en w. zal met name de Stadsvisie, aan de aanpak waarvan nu wordt gewerkt, een goede basis voor het verder ontwikkelen van zo’n programma.

Nieuwe drankenautomaten worden uitgerust met Max Havelaar-producten

Als uitbreiding of technische vervanging van de warme-drankautomaten in het Oosterhoutse stadhuis aan de orde is, zullen de nieuwe automaten worden uitgerust met koffie, thee en chocolademelk van het merk Max Havelaar. Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de raadsfractie van Groen Brabant. Het college heeft met de Wereldwinkel hierover afspraken gemaakt.

Het college legt verder uit dat het gebruik van Max Havelaar-koffie gedaald is, na de ingebruikname van een aantal warme-drankautomaten in het stadhuis ten behoeve van de kantoorafdelingen. De automaten zijn in gebruik genomen om de personeelskosten van het restaurant te drukken. Op dat moment bleek de leverancier van Max Havelaar-koffie nog niet in staat een warme-drankenautomaat te leveren waaruit de keurmerkkoffie kon worden getapt. Inmiddels kunnen wel automaten worden geleverd die de Max Havelaar-koffie kunnen aanbieden.

Gebruikers van de bestuursvleugel en de vergaderkamers krijgen overigens nog wel steeds Max Havelaar-koffie voorgezet.

College besluit tot instellen verkeerscommissie

De gemeente Oosterhout krijgt de beschikking over een verkeerscommissie, onder voorzitterschap van de portefeuillehouder verkeer en vervoer, die zich zal buigen over het oplossen van verkeersonveilige situaties in Oosterhout. Daarnaast zal de commissie betrokken worden - in adviserende zin - bij het ontwikkelen van nieuw beleid op het gebied van verkeersveiligheid en bij het toetsen van nieuwe verkeersplannen en -reconstructies. In deze verkeerscommissie hebben zitting de ambtelijk coördinator verkeer, de gemeentelijk projectleider integrale veiligheid, de korpschef van de Oosterhoutse politie en een vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland.

Deze commissie komt in de plaats van het periodieke "klein verkeersoverleg", waarin de gemeente (wethouder en medewerkers) en de Oosterhoutse politie sinds 1990 overleg voeren over verkeerszaken van betrekkelijk geringe omvang. Besloten is dit soort zaken voortaan af te handelen in bilateraal overleg tussen de coördinator verkeer en de Oosterhoutse politie.

B. en w. stemmen in met klachtenregeling ongewenst gedrag

Het college van b. en w. is in principe akkoord met de "klachtenregeling ongewenst gedrag gemeente Oosterhout". De regeling moet nog, ter instemming, worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad.

In de regeling wordt vastgelegd wat medewerkers van de gemeente Oosterhout kunnen ondernemen als zij zich geconfronteerd weten met ongewenst gedrag door collega’s. Ongewenst gedrag kan te maken hebben met seksuele intimidatie, discriminerend gedrag en agressie en geweld op de werkplek. Op basis van arbo-wetgeving zijn werkgevers verplicht maatregelen te nemen ter bescherming van medewerkers tegen ongewenst gedrag.

Medewerkers kunnen op basis van de regeling in eerste instantie aankloppen bij een (externe) vertrouwenspersoon. Dat is een door het college van b. en w. bij de Arbo-unie West-Brabant aangewezen functionaris. De vertrouwenspersoon heeft vooral als taak het begeleiden van de betrokken medewerker, het verlenen van nazorg en het adviseren van de klager.

Daarnaast is het mogelijk een officiële klacht in te dienen bij een, uit drie personen bestaande externe klachtencommissie. Die commissie onderzoekt klachten, rapporteert het college van b. en w. hierover en adviseert over mogelijk te nemen maatregelen.

De kosten van de aanstelling van een vertrouwenspersoon en de instelling van een klachtencommissie, kunnen worden bekostigd uit het gemeentelijke arbo-budget.

Gemeente verkoopt grond Kruidenlaan voor uitbreiding Mavo Ten Strijen

Het Oosterhoutse gemeentebestuur gaat circa 3.532 m² grond aan de Kruidenlaan verkopen aan het Agrarisch Opleidingscentrum West-Brabant (AOC). Het AOC heeft deze grond nodig voor de uitbreiding van Mavo Ten Strijen. De Mavo wil op deze plaats met ingang van het volgend schooljaar al haar activiteiten concentreren; de vestiging aan de Ridderstraat/Stadhouderslaan wordt afgestoten. In de grondtransactie is ook begrepen dat de gemeente op haar beurt een strook grond van 100 m² van het AOC koopt. De grondprijs is vastgesteld op ƒ 175 per m².

Vier parkeervakken op het terrein blijven eigendom van de gemeente. Onder die parkeervakken liggen namelijk kabels en leidingen. Het verlenen van een gebruiksrecht aan het AOC voor deze grond was volgens b. en w. verre te verkiezen boven het verleggen van kabels en leidingen.

Gemeente levert bijdrage in speelhuis peuterspeelzaal De Harlekijn

B. en w. hebben besloten een bijdrage te verstrekken in de kosten die peuterspeelzaal De Harlekijn gaat maken voor een buitenspeelvoorziening, in de vorm van een "speelhuis". De Harlekijn heeft sinds begin 1999 onderdak in een appartement van zorgcentrum De Doelen.

Voor de bouwkundige aanpassingen heeft het college destijds een bedrag van

ƒ 25.000 uitgegeven. De peuterspeelzaal heeft ook aangegeven graag te kunnen beschikken over een buitenspeelvoorziening, maar daarvoor geen budget te hebben.

Ontwerp- en adviesbureau Groene Kunst, verantwoordelijk voor de inrichting van het buitenterrein van De Doelen, heeft inmiddels een ontwerp voor een speelhuis gemaakt. De kosten hiervan worden geraamd op ƒ 4.205.

Toonzaal heeft cultuurprijs goede en verantwoorde bestemming gegeven

De in 1998 aan jongerencentrum De Toonzaal verstrekte cultuurprijs, heeft een "goede en verantwoorde bestemming" gekregen. Die conclusie trekken b. en w op basis van het antwoord naar van Stichting Welzijn Oosterhout op de vraag aan welke doelen de geldprijs - ƒ 4.000 - is besteed. Het grootste gedeelte - voor ƒ 3.000 - is gebruikt voor de aanschaf van elementen ter verbetering van de licht- en geluidsinstallatie in de grote zaal. Daarnaast is ƒ 1.000 ingezet voor het weekend van de cultuurconfrontatie in november 1998.

B. en w. verlengen contract met Stichting peuterspeelzalen Oosterhout

De nieuwe, overkoepelende Stichting peuterspeelzalen Oosterhout kan nog zeven maanden langer rekenen op ondersteuning van bureau Interference. Dit bureau heeft ook het fusieproces begeleid. De besturen van de bij de fusie betrokken peuterspeelzalen hebben aangegeven ook na de fusie behoefte te hebben aan begeleiding. De nieuwe stichting en het nieuwe bestuur worden geconfronteerd met ook voor hen nieuwe en vaak redelijk complexe vraagstukken. Met het verlengen van de externe begeleiding is een bedrag van ƒ 30.000 gemoeid. Hiervoor is nog geld op de begroting beschikbaar.

Gemeente huurt noodaggregaat in verband met millenniumproblematiek

Het college van b. en w. heeft besloten voor de dagen rond de komende eeuwwisseling een noodaggregaat te huren. De gemeente Oosterhout doet dat uit voorzorg: mocht, als gevolg van de millenniumproblematiek, rond die dagen de electriciteit uitvallen, dan weet het Oosterhoutse stadhuis zich toch verzekerd van een stroomvoorziening. Hoewel de NV PNEM ervan uitgaat dat een dergelijke stroomstoring niet te verwachten is, willen b. en w. toch het zekere voor het onzekere nemen.

De mogelijke aanschaf van een eigen noodaggregaat - geraamde kosten zo’n ƒ 90.000 - willen b. en w. meenemen in de plannen voor de aanpassing van het nieuwe stadhuis.

Burgemeester wordt portefeuillehouder sociaal-economische samenwerking

B. en w. hebben uit hun midden burgemeester Ligtvoet aangewezen als (voorlopig) coördinerend portefeuillehouder sociaal-economische samenwerking. Dat betekent dat hij namens de gemeente Oosterhout zal deelnemen aan het overleg van portefeuillehouders sociaal-economische samenwerking in de regio Breda. Het gaat hier om een voorlopige aanwijzing, aangezien de Oosterhoutse gemeenteraad daarover nog een formeel besluit moet nemen.

De regeling voor sociaal-economische samenwerking is een van de regelingen op het gebied van intergemeentelijke samenwerking die in plaats komt van het Stadsgewest Breda. Het portefeuillehoudersoverleg heeft tot taak een regionaal afgestemd sociaal-economisch beleid te bewerkstellingen. Het gaat dan meer specifiek om de deelterreinen sociaal-economische zaken, arbeidsmarktbeleid en toerisme en recreatie. Omdat het gros van deze beleidsterreinen zich al in de portefeuille van de burgemeester bevinden, heeft het college besloten hem aan te wijzen als coördinerend portefeuillehouder.

Subsidie voor Seniorenbiljartkring Oosterhout

Burgemeester en wethouders hebben besloten de Seniorenbiljartkring Oosterhout een subsidie van ƒ 1.125 te verstrekken als tegemoetkoming in de kosten van de organisatie van de viering van het 25-jarig bestaan. De kring overkoepelt de competitie voor de aangesloten leden van zes wijkhuizen; in totaal nemen 180 oudere Oosterhouters deel aan de wedstrijden van de Seniorenbiljartkring.

College besluit voor dit jaar tot lagere bijdrage aan Buro Halt

Het college van b. en w. stemt voor dit jaar in met de verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan Buro Halt van ƒ 0,77 naar ƒ 0,44 per inwoner. De gemeentebestuurders die in de regio verantwoordelijk zijn voor Buro Halt, hebben hiertoe onlangs besloten. Buro Halt zal voor het bedrag van ƒ 0,44 per inwoner een basispakket aan diensten leveren. Daaronder is in ieder geval begrepen werkbegeleiding bij de verwijzingen van jonge overtreders die een taakstraf hebben opgelegd gekregen en algemene voorlichting. Buro Halt zal nog met een voorstel komen over welke diensten gemeenten extra kunnen inkopen.

Taptoe Oosterhout ontvangt garantiesubsidie

Burgemeester en wethouders hebben besloten een garantiesubsidie van ƒ 2500 te verlenen aan de organisatie van Taptoe Oosterhout. Ook in het verleden is steeds een dergelijke subsidie verstrekt; meestal bleek dan overigens dat de organiserende instantie geen beroep op de subsidie hoefde doen.

B. en w. geven uitvoering aan raadsbesluit voor geldlening aan De Zuidwester

Het college van b. en w. heeft besloten uitvoering te geven aan het besluit van de Oosterhoutse gemeenteraad een geldlening van ƒ 1.450.000 te verstrekken aan Stichting De Zuidwester voor het onderbrengen van het Pedagogisch Ondersteuningscentrum (POC) in gebouwencomplex Cascade aan de Kruidenlaan. De lening zal worden afgesloten tegen een rentepercentage van 4,9. Dat maakt het eenvoudiger voor de stichting haar plannen door de provincie goedgekeurd te krijgen. Het lagere rentepercentage biedt bovendien het voordeel dat de stichting financiële ruimte houdt om extra initiatieven op het gebied van dienstverlening te ontwikkelen.

College wil meewerken aan vestiging installatiebedrijf De Wijsterd

Burgemeester en wethouders willen vrijstelling van het bestemmingsplan verlenen, waardoor het voor installatiebedrijf Van der Pluijm mogelijk wordt sanitair, radiatoren en verwaringsketels te verkopen vanuit een pand aan de Boedingen op bedrijventerrein De Wijsterd. Het bestemmingsplan staat detailhandel ter plaatse weliswaar niet toe, maar biedt wel de mogelijkheid vrijstelling te verlenen bij een aantal, nader omschreven vormen van detailhandel. Daaronder valt de handel in inbouwkeukens, sanitair, wand- en vloertegels.

Oosterhout, 17 juni 1999

Deel: ' Besluitenlijst B&W Oosterhout '
Lees ook