Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 16 november 1999

Overeenstemming over verhuizing Van der Made naar Everdenberg

Burgemeester en wethouders hebben met de directie van Van der Made Beheer b.v. overeenstemming bereikt over de verhuizing van het bedrijf VDM Potato Foods (voorheen Van der Made Snacks) van de huidige locatie aan het Wilhelminakanaal-noord naar bedrijventerrein Everdenberg. Het college vraagt de gemeenteraad in zijn vergadering van december daartoe een perceel van twee hectare aan Van der Made te verkopen. Het bedrijf, dat sinds 1978 in Oosterhout gevestigd is en zeventig medewerkers in dienst heeft, wil binnen anderhalf jaar verhuizen. Het bedrijf maakt momenteel deel uit van de Engelse holding Perkins Foods.

Het college is om een aantal redenen content met de verhuizing van het bedrijf. Allereerst omdat VDM gekozen heeft voor hervestiging in Oosterhout, terwijl ook andere acties mogelijk waren. Dat is, aldus b. en w., goed voor het behoud van de werkgelegenheid. Bovendien wordt met de vestiging van VDM een "meer dan stevige aanzet" wordt gegeven voor de realisatie van een "food park" op Everdenberg.

Tenslotte merken b. en w. op dat het met vertrek van VDM van zijn huidige locatie een belangrijke impuls kan worden gegeven aan de verbetering van het woon- en leefklimaat in de wijk Slotjes-Midden. De directie heeft de medewerking toegezegd om, in nauwe samenwerking met de gemeente en de projectorganisatie buurtbeheer Slotjes-Midden, het voormalige bedrijventerrein geschikt te maken voor woningbouw.

De grondprijs op Everdenberg bedraagt ƒ 100 per m². Als tegemoetkoming in de kosten van verplaatsing vragen b. en w. de raad een bijdrage van ƒ 70.000 te verlenen in de kosten van aanleg van een hogedruk-gasleiding. Deze gasleiding heeft het bedrijf nodig voor de relatief nog beperkte productie van snacks. Die kosten kunnen ten laste worden gebracht van de post voor verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven uit de woonomgeving.

B. en w. komen met voorstel herziening klachtenregeling

Burgemeester en wethouders komen met een voorstel tot herziening van de gemeentelijke klachtenregeling. Dat is nodig als gevolg van wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht. Daardoor wordt iedere gemeente verplicht een klachtenregeling in het leven te roepen met een interne én externe procedure. Momenteel kent de gemeente Oosterhout een onafhankelijke Commissie Ombudsman die klachten van burgers over gedragingen van ambtenaren en bestuurders behandelt. Tegen uitspraken van deze commissie is geen beroep mogelijk.

Het college stelt nu voor de Commissie Ombudsman de rol te geven van externe klachteninstantie. Wie een klacht heeft over de gemeente, moet nu in eerste instantie terecht bij het gemeentebestuur. Afhankelijk van de persoon tegen wie de klacht gericht is, betekent dat het college, de gemeentesecretaris of de sectordirecteur de klacht beoordeelt. Het college zal een klachtenfunctionaris aanwijzen die de klachten in ontvangst neemt, de interne procedure bewaakt en kan adviseren over de afhandeling van de klacht. Wie het niet met de afhandeling van de klacht eens is, kan zich vervolgens wenden tot de Commissie Ombudsman.

Raad gevraagd perceel De Wijsterd te verkopen aan Gebrs. America

Burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad een perceel van circa 4.850 m² aan de Krombaak (bedrijvenpark De Wijsterd) te verkopen aan Gebrs. America BV. Het bedrijf wil op De Wijsterd de productie en opslag van beddengoed concentreren, matrassen en waterbedden maken en allerlei soorten meubels produceren en bewerken. Daarnaast is het de bedoeling dat America ook deze producten en aanverwante artikelen gaat verkopen aan bedrijven en particulieren. Bij de onderneming werken inmiddels 41 mensen.

Het bedrijf is van oorsprong gevestigd aan de Vrachelsestraat in Den Hout, waar het is uitgegroeid van een schaapshouderij met als nevenactiviteit het maken en verkopen van dekbedden en dekens tot een volwaardige producent van met name dekbedden. De gemeente Oosterhout heeft altijd aangevoerd dat een dergelijk bedrijf niet in het buitengebied thuishoort, maar is uiteindelijk door de Raad van State gedwongen het bedrijf te legaliseren. Daarbij heeft de Raad van State het bedrijf zelfs de mogelijkheid geboden aan de Vrachelsestraat nog verder uit te breiden. Omdat het college dat een ongewenste ontwikkeling vindt, is in de koopovereenkomst opgenomen dat aan de Vrachelsestraat geen verdere uitbreiding van het bedrijf meer mag plaatsvinden.

Voor de verkoop van de producten op De Wijsterd zal vrijstelling worden verleend. Tegen die voorgenomen vrijstelling zijn geen bedenkingen binnengekomen.

College vraagt raad medewerking voor uitbreiding garagebedrijf Wahl

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad mee te werken aan de uitbreiding van het autobedrijf Wahl aan de Wisselaar. Volgens het college zijn aan de plannen, na overleg met omwonenden, zoveel voorwaarden verbonden, dat uitbreiding verantwoord is. De bouw van de showroom betekent een architectonische verfraaiing, terwijl de door Wahl gedane toezeggingen een verbetering van de verkeerssituatie inhouden, aldus het college. Omdat de bouwplannen in strijd zijn met het bestemmingsplan, is het nodig dat de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit neemt.

Tegen de oorspronkelijke plannen van Wahl kwam vanuit de buurt veel kritiek. Op basis daarvan heeft het bedrijf de plannen aangepast. Zo is de bouwhoogte teruggebracht van 8,8 naar 6,3 meter. Daarnaast is besloten de ingang aan de Wisselaar - tegenover de Rotselaar - op te heffen, zodat alle vrachtwagens gebruik moeten maken van de hoofdingang aan de Wisselaar. Het laden en lossen van auto's en onderdelen zal op eigen terrein gebeuren.

Verder worden de parkeermogelijkheden op eigen terrein uitgebreid doordat het mogelijk is geworden meer auto's in de showroom te plaatsen. De bestaande groenvoorziening aan de Vorselaar zal worden verkleind, zodat ook daar meer auto's geparkeerd kunnen worden.

Eerste wijziging van begroting 2000 zorgt voor meer financiële lucht

Het college legt de raad in zijn vergadering van 14 december de eerste wijziging van de primitieve begroting over 2000 voor. Die wijzigingen hebben te maken met een verhoging van de raming van het gemeentefonds (ƒ 1,2 miljoen meer inkomsten dan geraamd in 2000), een verhoging van de opbrengst van de ozb (ƒ 50.000 meer in 2000, als gevolg van de bouwactiviteiten op Weststad III), verhoging van de opbrengst van parkeergelden (ƒ 400.000 meer in 2000). Dat betekent dat de begroting over 2000 nu sluit met een overschot van ƒ 1.647.000. In de ontwerp-begroting was dat nog slechts ƒ 8.000.

De effecten van deze meevallers zijn over de jaren na 2000 een stuk minder groot. Dan worden namelijk de gevolgen zichtbaar van het besluit om de Zalmsnip vanaf 2001 grotendeels te blijven uitkeren: ƒ 75 aan alle Oosterhoutse huishoudens, met

ƒ 25 voor de minima. In de oorspronkelijke begroting gingen b. en w. er nog vanuit dat uitkering van de Zalmsnip zou worden afgebouwd. Deze beleidswijziging betekent dus extra uitgaven voor de gemeente. Hierdoor loopt het verwachte begrotingsoverschot af van ruim ƒ 1,6 miljoen in 2000 naar ƒ 651.000 in 2004.

College vraagt medewerking voor vestiging pannenkoekenhuis in Den Hout

De gemeenteraad wordt verzocht mee te werken aan de vestiging van "De Pannenkoekenbakker" op het adres Ruiterspoor 49 in Den Hout. Daar is nu nog café-restaurant `t Kopske gevestigd. De exploitanten van dit etablissement zien zich namelijk om privé-redenen gedwongen met het uitbaten van het restaurant te stoppen. Ze hebben in "De Pannenkoeker", een keten van pannenkoekenrestaurants in Zuid-Nederland, een potentiële koper gevonden. Deze ondernemer wil de zaak echter alleen overnemen als uitbreiding mogelijk is.

Daarnaast heeft de exploitant van `t Kopske aangegeven ter plaatse te willen blijven wonen, waardoor loskoppeling van de bedrijfsgebouwen en de woning nodig wordt. Tevens wil hij de mini-camping blijven exploiteren; daarvoor is het dan wel nodig nieuwe sanitaire voorzieningen aan te leggen.

De uitbreiding van het horecagedeelte, de splitsing van het gebouw en de aanleg van sanitaire voorziening zijn echter in strijd met het bestemmingsplan. Bovendien is het beleid van het Oosterhoutse gemeentebestuur erop gericht "verstening" van het buitengebied te voorkomen. Vanwege de privé-omstandigheden van de betrokken familie én het feit dat het gaat om een horecavoorziening die weinig overlast zal veroorzaken, vragen b. en w. de raad een voorbereidingsbesluit te nemen.

Geen tussentijdse korting op subsidie SWO na sluiten jongerencentrum

Het Oosterhoutse college van b. en w. ziet alsnog af van de tussentijdse korting op de subsidie aan Stichting Welzijn Oosterhout. Het college had hiertoe besloten na de sluiting van het Marokkaanse jongerencentrum. SWO had hiertegen bezwaar gemaakt, omdat volgens deze instantie een dergelijke tussentijdse korting in strijd is met de tussen SWO en gemeente gesloten outputovereenkomst.

Afgesproken is dat SWO, politie en gemeente nu verder gaan kijken op welke wijze ze de problematiek van de Marokkaanse jongeren gezamenlijk gaan aanpakken. Er zal een aantal projecten verder worden uitgewerkt, waarna het gemeentebestuur een uiteindelijke keuze zal moeten maken.

Overleg met SWO zal nog moeten uitwijzen hoe - en tegen welke subsidie
- het project in 2000 kan worden voortgezet.

College stelt bijdrage ter beschikking aan organisatie Vrijwilligersdag

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een eenmalig bedrag van ƒ 6.600 ter beschikking te stellen voor de organisatie van de Internationale Vrijwilligersdag in Oosterhout.

Op 7 december wil ook de gemeente de Internationale Vrijwilligersdag passend vieren. Door de samenloop met het door de Verenigde Naties uitgeroepen jaar van de ouderen, is er die dag speciale aandacht voor de georganiseerde vrijwilligers van 55 jaar en ouder. Het college besloot al eerder om deze manifestatie te ondersteunen door onder andere het beschikbaar stellen van de raadzaal. Dit bleek echter door de verwachte grote opkomst (ongeveer duizend vrijwilligers) niet mogelijk. De Bussel bleek rond 7 december al bezet, zodat moest worden uitgeweken naar De Pannehoef. Door deze `verhuizing' zijn de organisatiekosten hoger dan in eerste instantie werd ingeschat, namelijk ƒ 14.200.

Hiertegenover staan financiële bijdragen van verschillende sponsoren en instellingen. Het resterende bedrag komt voor rekening van de gemeente.

Fotografenverenigingen krijgen eenmalige subsidie

Fotografenverenigingen De Ontspanner en `t Experiment krijgen gezamenlijk een eenmalige subsidie van ƒ 1.500 van de gemeente Oosterhout. Dit geld wordt gebruikt om hun project expositieborden te financieren. De kosten van het vervaardigen van de borden bedragen ƒ 11.285,-. Dat bedrag is relatief laag gehouden dankzij de inzet van de leden van beide verenigingen. Het provinciaal Anjerfonds heeft inmiddels toegezegd ƒ 5.500 te zullen subsidiëren. Voor het nog niet gedekte restant van ƒ 5.785 werd een bijdrage gevraagd van de gemeente. Het college schenkt een kleiner bedrag voor subsidie, omdat beide verenigingen al een subsidie ontvangen. Daarnaast heeft de gemeente te maken met een tegenvallende financiële situatie.

College vraagt raad om aanschaf ademluchtcompressor brandweer

Burgemeester en wethouders vragen de raad een bedrag van ƒ 35.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een nieuwe ademluchtcompressor voor de brandweer. De oude compressor zal dan worden verkocht.

De brandweer maakt steeds vaker gebruik van ademlucht, vanwege de giftige stoffen die vrijkomen bij branden. Om in die ademlucht te voorzien worden de ademluchtcilinders gevuld door een ademluchtcompressor.

De compressor die brandweer Oosterhout sinds 1987 gebruikt voldoet echter niet meer aan de huidige eisen van zowel de brandweer als de ARBO-dienst.

Raad investering gevraagd voor renovatie riolering Bouwlingplein

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor een bedrag van

ƒ 300.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de riolering onder het Bouwlingplein. Vooruitlopend op de kredietverlening wordt al begonnen met de voorbereidende werkzaamheden.

Uit video-opnamen is gebleken dat het stamriool onder het Bouwlingplein op sommige plaatsen volledig verrot is. In het verleden zijn er vaak klachten geweest over wateroverlast ter hoogte van de ingang van het Arendshof. Deze klachten bestaan nog steeds. Door de aanleg van een eenvoudig riool aan te leggen met een kleine diameter, van de ingang van het Arendshof naar het stamriool onder het Bouwlingplein kan deze situatie verbeterd worden. De kosten van de renovatie van het riool onder het Bouwlingplein worden geschat op ƒ 300.000. In de begroting is geen rekening gehouden met deze investering. De kapitaallasten van deze investering komen voor rekening van de post onvoorzien.

B. en w. vragen krediet aanleg riolering Eikdijk

Het college van b. en w. vraagt de gemeenteraad een krediet van ƒ 800.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van riolering in de Eikdijk. Aanleg van de riolering is hier nodig, omdat op het braakliggende gedeelte van het Galvanitasterrein een kantorencomplex wordt gebouwd. De projectontwikkelaar heeft aangegeven op zeer korte termijn met de voorbereidende werkzaamheden te willen beginnen, inclusief de aanleg van een (gescheiden) rioolstelsel.

De aanleg van de riolering in de Eikdijk is onderdeel van werken die moeten leiden tot terugdringing van de vuiluitstoot van de bedrijventerreinen Vijf Eiken en Oosterheide.

Overname weg Galvanitasterrein

Het college van Oosterhout stelt de raad voor om een overeenkomt aan te gaan met CRA Europarc Holding B.V. Dit houdt in dat de gemeente van de holding een nog aan te leggen weg overneemt op het braakliggende terreindeel van Galvanitas. Op dit terrein wil de holding kantoorgebouwen ontwikkelen.

De werkzaamheden zullen binnenkort van start gaan. Overigens is het wachten op de uitspraak van de rechter in het schorsingsverzoek dat is ingediend tegen de vergunning die is afgegeven voor de op het terrein aanwezige bomen.

Volgens de overeenkomst moet de ontwikkelaar ƒ 16.000 betalen als afkoopsom voor toekomstig onderhoud.

Krediet gevraagd voor herinrichting Waterlooplein en Basiliekplein

Het college van Oosterhout vraagt de raad een bedrag van ƒ 75.000 uit te trekken voor de herinrichting van het Waterlooplein en Basiliekplein.

Al sinds enkele jaren speelt bij ondernemers (Golden Tulip), bewoners en gemeente de gedachte dat deze pleinen aan een andere inrichting toe zijn. Die plannen konden echter pas worden ontwikkeld, als de visie op de binnenstad was afgerond. Daarom is ook pas in 1999 voor de herinrichting geld gereserveerd.

De herinrichting zal sober aangepakt worden. De Markt heeft ten opzichte van Waterlooplein/Basiliekplein de absolute prioriteit.

Oosterhout, 17 november 1999

Deel: ' Besluitenlijst B&W Oosterhout '
Lees ook