Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 13 juli 1999

Raad gevraagd in te stemmen met resultaten regionale verkeersstudies

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad in te stemmen met de resultaten van twee studies die gedaan zijn naar de verkeersafwikkeling in het gebied tussen Breda en Tilburg. Beide studies hebben gevolgen voor het wegennet rond Oosterhout. Het gaat om de BORD-studie, die kijkt naar het verkeer in het gebied Breda-Oosterhout-Rijen-Dongen en de Ruit-studie, die de wegen in het gebied ten noordwesten van Tilburg in categorieën onderverdeelt. Aangezien beide studies elkaar op onderdelen overlappen, hebben b. en w. besloten het verdere (ambtelijke en bestuurlijke) vervolg op de studies in elkaar te schuiven.

De BORD-studie, waaraan bestuurders en ambtenaren van de betrokken gemeenten hebben meegewerkt, komt tot de conclusie dat het gewenst is het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer krachtig te stimuleren. Een andere conclusie is dat voor de belangrijke functie die de A27 voor het regionale autoverkeer heeft, geen goed alternatief voorhanden is. Verder komt de studie tot de bevinding dat in de corridor Oosterhout-Dongen-Tilburg-west dringend behoefte is aan een weg die dat gebied kan ontsluiten. Tenslotte is het mogelijk (en gewenst) de verblijfsgebieden in dit deel van de regio te vergroten.

Meer concreet betekent dat op Oosterhouts grondgebied een aantal vervolgstudies worden gestart:

* een haalbaarheidsstudie naar het verbeteren van de openbaar-vervoersvoorziening op het traject Breda-Oosterhout-Dongen-Tilburg;

* het opstellen van een actieplan om primaire fietspaden in het gebied te verbeteren;

* een verkenning te starten naar de vormgeving en het tracé van de route Tilburg-west-Dongen-Oosterhout;

* een verkenning te starten naar het tracé van de route Breda-Dorst-Tilburg;

* het verbeteren van de aansluiting Breda-Noord en het nemen van "benuttingsmaatregelen" (bijvoorbeeld spitsstroken, parallelwegen) op de A27;

* het starten van een studie naar de ligging en vormgeving van de aansluitingen op de A27 bij Oosterhout.

De eerste fase van de uitvoering van de BORD-studie, die tot en met halverwege 2000 loopt, vergt een totaalinvestering van ƒ 553.750. Volgens een onderlinge kostenverdeling zou hiervan ƒ 110.000 voor rekening van de gemeente Oosterhout komen. In de begroting zal hiermee rekening worden gehouden.

De studie naar de afwikkeling van de verkeesstromen in het gebied ten noordwesten van Tilburg (tussen A59, A27, A58 en N261) heeft geleerd dat de route Breda-Tilburg (via Dorst) de status van gebiedsontsluitingsweg moet krijgen. Gekeken zal worden hoe het profiel tussen Dorst en Tilburg aangepast zou moeten worden. Naar het traject tussen Dorst en Breda is nadere studie nodig, waarbij gedacht wordt aan een korte omleiding ten zuiden van Dorst of een lange omlegging naar de aansluiting Breda/Hoogeind. Dit tracé is ook al opgenomen in de BORD-studie.

De tweede gebiedsontsluitingsweg is de route
Oosterhout-Dongen-Tilburg. Ook daarbij kan gebruik gemaakt worden van het bestaande tracé, waarbij tussen Dongen en Oosterhout meerdere oplossingen mogelijk zijn. Ook hiervoor geldt dat de BORD-studie hiervan melding maakt.

Alle overige wegen maken in de Ruit-studie deel uit van een verblijfsgebied. Dat betekent dat de Vijf Eikenweg een andere betekenis krijgt dan nu het geval is. De route is dan nog slechts bedoeld voor de ontsluiting van Rijen naar de A27 en Oosterhout, maar niet langer als "kortsluiting" tussen Tilburg en de A27. Herinrichting van de Vijf Eikenweg moet dat verkeer ontmoedigen.

Sint-Antoniusstraat blijft gedurende bouwvak voor verkeer gesloten

Hoewel de reconstructiewerkzaamheden grotendeels achter de rug zijn, blijft de Sint-Antoniusstraat tijdens de bouwvakvakantie - van zaterdag 17 juli tot en met zondag 15 augustus) voor doorgaand verkeer gesloten. Burgemeester en wethouders hebben daartoe, om redenen van verkeersveiligheid, besloten.

In principe is in de bouwvakvakantie doorgaand verkeer op de Sint-Antoniusstraat al mogelijk. Immers, met uitzondering van de aanleg van de rotonde bij de Ridderstraat, zijn bijna alle werkzaamheden uitgevoerd. Op het gedeelte tussen de Paulusweg en de Ridderstraat moeten nog wel de fietspaden worden afgemaakt.

En daar zit, aldus het college, nu precies het probleem. Als de Sint-Antoniusstraat voor doorgaand verkeer zou worden opengesteld, zou dat betekenen dat fietsers van de rijbaan gebruik moeten gaan maken. Dat is gezien de hoge verkeersintensiteit op deze straat en het smalle profiel (nauwelijks drie meter per rijrichting) niet wenselijk, aldus b. en w.

Daar komt nog bij dat de verkeerslichten op de kruising met de Ridderstraat niet meer werken. Nu er, met de afsluiting van de Sint-Antoniusstraat, sprake is van een T-kruising, levert dat geen al te gevaarlijke situaties op. Als de Sint-Antoniusstraat wél voor doorgaand verkeer zou worden opengesteld - en er dus sprake is van een volwaardige kruising - ligt dat anders.

B. en w. hebben overigens wel onderzocht of het mogelijk is de Sint-Antoniusstraat open te stellen, met geslotenverklaring voor fietsers of vrachtverkeer. Beide oplossingen bieden geen echt alternatief: fietsers zullen, gezien de grote omrijafstanden, waarschijnlijk toch van de rijbaan gebruik maken en een vrachtwagenverbod voorkomt alleen conflicten tussen fietsers en vrachtverkeer. Bovendien is het de vraag of de politie in de zomermaanden de capaciteit heeft om dat verbod te handhaven.

Het plaatsen van waarschuwingsborden vindt het college evenmin een optie. Die maatregel zal onvoldoende werken, omdat de praktijk geleerd heeft dat veel verkeersdeelnemers dergelijke borden negeren.

Eigenlijk blijft dan alleen het gesloten houden van de Sint-Antoniusstraat de enige echt werkbare oplossing. Het college beseft dat een dergelijke maatregel niet populair is, maar laat de verkeersveiligheid in dit geval zwaar wegen. Bewoners van de Sint-Antoniusstraat hebben overigens de mogelijkheid vanuit zuidelijke richting hun pand te bereiken.

Maandag 16 augustus zal worden begonnen met de laatste fase van de reconstructie van de Oosttangent, namelijk de aanleg van de rotonde bij de Sint-Antoniuskerk. Dan zal gestart worden met het wegfresen van het asfalt, zodat de riolering en de nutsleidingen vernieuwd kunnen worden. Daarna zal begonnen worden met het daadwerkelijk aanleggen van de rotonde.

Vanaf 16 augustus zal voor de aannemer overigens een zesdaagse werkweek gelden, om ervoor te zorgen dat de rotonde voor 3 oktober - de dag van de Ronde van de Molen - (gedeeltelijk) klaar is. De feitelijke openstelling van de rotonde staat gepland voor vrijdag 29 oktober. Daarna zullen er nog wel op en rond het kerkplein bestratingswerkzaamheden plaatsvinden.

B. en w. stellen randvoorwaarden "residentieel wonen" vast

Het college van burgemeester en wethouders heeft de randvoorwaarden vastgesteld voor de bouw van een appartementencomplex voor ouderen ("residentieel wonen") in de derde fase van het bestemmingsplan Vrachelen. Het college had eerder al besloten dat de combinatie Woningbouwstichting Oosterhout (WBSO) en Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout (SHBO) op de noordoosthoek van Vrachelen 3e fase een appartementencomplex mag realiseren.

Gezien de locatie van het complex - op een uitgesproken plek aan de rand van het nieuwe woongebied - vinden burgemeester en wethouders dat bij de beoordeling van een eventueel bouwplan de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit leidend moet zijn. Die beeldkwaliteit moet de toon zetten voor de rest van de derde fase van Vrachelen, waarvoor in zijn algemeenheid hoge ambities gelden. Inmiddels is voor deze specifieke locatie ook al een beeldkwaliteitsplan ontwikkeld.

In de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het plan leggen b. en w. verder vast dat op de locatie in Vrachelen dertig tot veertig appartementen in drie bouwlagen gerealiseerd kunnen worden. Die appartementen zullen vallen in het duurdere en luxe koopsegment, waarbij mogelijkheid moet bestaan voor prijsdifferentiatie.

Verder stellen b. en w. vast dat WBSO en SHBO duidelijk moeten aangeven hoeveel winst zij op dit project maken. Die winst moeten ze vervolgens inzetten voor een nader te bepalen (gezamenlijk) project in de sociale huursector. Gedacht kan dan onder andere worden aan het plan-Oosterheem. Op die manier willen burgemeester en wethouders voorkomen dat de winst uit dit plan wordt overgeheveld naar de algemene bedrijfsreserves van beide corporaties.

Het college stelt ook dat de woningen geschikt en beschikbaar moeten zijn voor ouderen vanaf 55 jaar. Dat betekent dat de woningen en het appartementencomplex standaard zijn uitgerust met een aantal aangepaste voorzieningen. In de verkoopovereenkomsten met SHBO en WBSO wil het gemeentebestuur een kettingbeding opnemen, om ervan verzekerd te zijn dat de woningen alleen worden verkocht aan personen die tot de doelgroep (55 jaar en ouder) behoren. Eenzelfde constructie is ook toegepast bij de appartementen die SHBO aan de Keiweg heeft gebouwd.

Tenslotte zullen afspraken moeten worden gemaakt over de zorgfuncties van het complex. Dat betekent dat het gebouw en de appartementen moeten voldoen aan de basiseisen uit de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG). Verder moet het gebouw voorzien zijn van een algemene ontmoetingsruimte voor de bewoners en een mogelijkheid voor specifieke dienstverlening.

Het Oosterhoutse gemeentebestuur en de twee betrokken corporaties zullen direct na de zomervakantie afspraken maken over de verdere uitwerking van de plannen.

Mini-camping Vrachelen moet maatregelen tegen overlast treffen

De exploitant van de mini-camping "Vrachelen" aan de Vrachelsestraat moet maatregelen treffen om te voorkomen dat zijn campinggasten de terreinen van nabijgelegen agrarische bedrijven betreden. B. en w. stellen dat naar aanleiding van klachten van één van de buren van de camping, een intensieve veehouderij. Het college vindt dat de camping-exploitatie hiertoe fysieke maatregelen - zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een hekwerk - moet nemen.

Het college is het niet met de buurman van de camping eens, dat de mini-camping in strijd met de geldende regels wordt uitgebaat. Volgens burgemeester en wethouders voldoet de mini-camping aan de regels zoals die zijn opgenomen in het "Besluit op de Openluchtrecreatie voor de gemeente Oosterhout". Daarin is onder andere opgenomen dat, wanneer er sprake is van de nabijheid van intensieve veehouderijen, een mini-camping tenminste vijftig meter van zo'n agrarisch bedrijf moet afstaan.

SWO ontvangt subsidie voor videoprojecten

Het college heeft besloten een subsidie van ƒ 9.185 te verstrekken voor drie, door Stichting Welzijn Oosterhout opgezette, videoprojecten voor jongeren. De uitkomsten van deze projecten zouden oorspronkelijk worden gepresenteerd tijdens de Kultuurkermis. Nu dit evenement niet doorgaat, is de presentatie verschoven naar het Muzenweekend in september.

Van het bedrag is een aantal videoclips van Oosterhoutse bands gemaakt. Daarnaast heeft de straatgroep van de locatie Middachten/Weerdenstein een video gemaakt over hoe zij tegen hun leefomgeving aankijken.

Tenslotte hebben leerlingen van het voortgezet onderwijs deelgenomen aan een animatiewedstrijd. Die wedstrijd heeft geresulteerd in zeventien animatiefilmpjes, waarvan tijdens het Muzenweekend de beste gekozen zal worden.

Oosterhout, 15 juli 1999

Deel: ' Besluitenlijst B&W Oosterhout '
Lees ook