Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 18 mei 1999

Bezwaarschrift tegen ontwikkelingen Vrachelen centrumgebied

Burgemeester en wethouders hebben - overeenkomstig het advies van de Adviescommissie van de Bezwaarschriften - besloten het bezwaarschrift, dat door diverse personen is ingediend tegen de aan Eurowoningen verleende bouwvergunning en vrijstelling van het bestemmingsplan voor de bouw van 61 woningen en 16 appartementen in Vrachelen Centrumgebied, ongegrond te verklaren.

Naar de mening van de adviescommissie is een voldoende afweging van de algemene en bijzondere belangen gemaakt om een spoedeisende procedure te rechtvaardigen. De gedachte dat de over de woningbouw in Vrachelen gemaakte afspraken gedateerd raken als gevolg van een herijking en bijstelling van de woningbouwbehoefte is volgens de commissie niet juist. Het rijk heeft aangegeven dat afspraken die in het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) zijn gemaakt onverkort van kracht zijn. Een herijking wordt pas medio 2000 verwacht. In de Stadsregio is gediscussieerd over de uitvoering van het VINEX-woningbouwprogramma. Die discussie heeft geleid tot afspraken over de fasering van de te bouwen woningaantallen. Het betrokken gebied heeft daarbij niet ter discussie gestaan.

De adviescommissie is verder van mening dat ook op de andere punten, waartegen bezwaar is gemaakt, een voldoende belangenafweging is gemaakt.

Voorstel tot doordecentralisatie onderwijshuisvesting

Het rijk heeft per 1 januari 1997 de verantwoordelijkheid voor de zorg voor adequate huisvesting van scholen in het primair en voortgezet onderwijs overgedragen aan de gemeenten. Die gemeenten kunnen vervolgens weer "doordecentraliseren": de verantwoordelijkheid voor de huisvesting overdragen aan de schoolbesturen. Inmiddels heeft de gemeente de nodige gesprekken gevoerd met die schoolbesturen. Uit die gesprekken is gebleken dat men in principe bereid is de gehele uitvoering van onderwijshuisvesting op zich te nemen. Dat het de schoolbesturen ernst is blijkt ook uit de oprichting van een gezamenlijke stichting met dit doel. B. en w. gaan de raad nu voorstellen in te stemmen met het overdragen van de verantwoordelijkheid voor de huisvesting aan de schoolbesturen.

Saneringsplan Natuur- en recreatieschap nationaal park De Biesbosch

Het Natuur- en recreatieschap nationaal park De Biesbosch gaat het beheer en onderhoud van de recreatievoorzieningen in het park overdragen aan Staatsbosbeheer. Met deze overdracht is een eenmalige bijdrage van de in het schap deelnemende gemeenten gemoeid. B. en w. gaan de raad voorstellen daartoe ƒ 131.812,00 beschikbaar te stellen. Overigens zal als gevolg van de overdracht de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten dalen. Met ingang van dit jaar betaalt Oosterhout ƒ 37.233,00, 19.000 gulden minder dan voorgaande jaren.

Vervangen CV-ketel Irenestraat 2

De CV-ketel in het multifunctionele gebouw Irenestraat 2 is 22 jaar oud en technisch en economisch verouderd. B. en w. hebben besloten voor de vervanging ervan een bedrag van ƒ 38.500,- beschikbaar te stellen.

Verzoek om sponsoring "Jaartje Up With People"

Burgemeester en wethouders zien geen mogelijkheden een inwoonster van Oosterhout te sponsoren, die enthousiast is geraakt door de opzet en de werkzaamheden van "Up with People". Zij wil graag een jaar met dit internationale gezelschap meereizen en heeft de gemeente gevraagd om een bijdrage in de kosten daarvan. De gemeentelijke begroting biedt daartoe echter geen mogelijkheden.

Offerte MSP inzake herstart gemeentelijk monumentenbeleid

Burgemeester en wethouders geven het bureau MSP uit Gouda opdracht voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van het gemeentelijk monumentenbeleid. MSP gaat onder andere een monumentenverordening en een subsidieverordening opstellen en de relatie tussen de welstandscommissie en de monumentencommissie nader uitwerken. Ook zal de gemeentelijke monumentenlijst worden afgerond. De werkzaamheden van MSP kosten de gemeente dit jaar ƒ 44.277,- en volgend jaar ƒ 71.891,-.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Oosterhout '
Lees ook