Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 29 februari 2000

Bijeenkomsten over aanpak Marokkaanse jongeren in Oosterhout

De gemeente Oosterhout gaat medio april twee discussiebijeenkomsten beleggen, waarin de vraag centraal staat hoe Oosterhout moet omgaan met Marokkaanse jongeren. Mede aan de hand van de uitkomsten van deze bijeenkomst zal kort daarna de gemeenteraad gevraagd worden of hij wil instemmen met het op korte termijn uitwerken van een plan voor een structurele voorziening. Die voorziening - waarbij de gedachten uitgaan naar een netwerk waarin samenwerkende organisaties informatie over de Marokkaanse jongeren én onmiddellijke interventie - moet gericht zijn op verbetering van de kansen van de Marokkaanse jongeren en voorkoming van uitval van deze groep.

B. en w. reageren daarmee op de concept-discussienota "Marokkaanse jongeren in Oosterhout" van Stichting Welzijn Oosterhout. Die stelde de nota op nadat een proef met een jongerencentrum voor Marokkanen mislukte. Uit de nota blijkt onder andere dat van de 270 Marokkaanse jongens van 0 tot 24 jaar 22 jongeren de "harde kern" vormen. Zij zijn onbereikbaar voor de hulpverlening. Daarnaast is er een risicogroep van ongeveer veertig jongeren die in aanmerking komen voor individuele begeleiding. Een kleine tachtig jongeren tenslotte vormen een groep voor wie preventieve maatregelen (voorlichting, bemiddeling, naschoolse opvang) voldoende moet zijn. Al met al verkeert twintig tot 25 procent van de Marokkaanse jongeren in een maatschappelijk ongunstige positie, aldus SWO.

Uit de SWO-nota wordt duidelijk dat het enorm belangrijk is dat alle partijen die zich met Marokkaanse jongeren bezig houden, er dezelfde visie op nahouden. Ze moeten bovendien bereid zijn onderling informatie uit te wisselen, terwijl de deskundigheid van de organisaties op het gebied van Marokkaanse jongeren bevorderd zou moeten worden.

De bijeenkomsten media april zouden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het formuleren van die visie. Aan de bijeenkomsten zullen deelnemen vertegenwoordigers van het Oosterhouts Netwerk Overleg (ONO), directeuren van scholen voor primair en voortgezet onderwijs, politiefunctionarissen, vertegenwoordigers van SWO, GGD en POC, de onderwijscontactpersoon anderstaltigen en vertegenwoordigers van Arbeidsvoorziening en gemeente. Het is de bedoeling dat er eenzelfde bijeenkomst wordt belegd waaraan ook leden van het college en de commissie Onderwijs en Welzijn deelnemen.

Visie voor Warandegebied in september naar gemeenteraad

Het ligt in de bedoeling dat de Oosterhoutse gemeenteraad in zijn vergadering van 26 september de visie voor het Warandegebied vaststelt. In deze visie zal worden aangegeven welke ontwikkelingen wél en welke niet gewenst zijn in het gebied dat wordt omsloten door Wilhelminakanaal-zuid, Bredaseweg, Warandelaan, Buurstede en Paterserf. Momenteel wordt ambtelijk gewerkt aan het opstellen van een globale visie. Bij de opstelling daarvan wordt gebruik gemaakt van bestaande documenten (als Groen goud voor Oosterhout en de Ecologische Structuurvisie Zuid), van plannen en opvattingen van direct belanghebbenden en van de mening van de leden van de meest betrokken raadscommissies. Het college zal deze globale visie medio maart vaststellen, waarna de visie verder in projecten wordt uitgewerkt. Nadat b. en w. de uitgewerkte visie hebben vastgesteld, wordt ze onderwerp van inspraak en vooroverleg met de provincie. Als de raad dan in september de visie heeft vastgesteld, is het mogelijk op basis daarvan een nieuw bestemmingsplan te maken.

College bepaalt koers voor intergemeentelijke samenwerking

De gemeente Oosterhout wil zich in de samenwerking met andere gemeenten niet op voorhand profileren als "kleine broer" van centrumgemeente Breda of als "grote broer" van de kleinere gemeenten in de omgeving van Oosterhout. De opstelling van Oosterhout zal steeds afhangen van de onderwerpen die op dat moment aan de orde zijn.

Dat blijkt uit een brief die het college van b. en w. gestuurd heeft aan de gemeenten die deelnemen in het Regiobureau Breda, de "opvolger" van het Stadsgewest.

In hun brief stippen b. en w. aan dat ze van mening zijn dat bij samenwerking in de regio niet gestreefd moet worden naar "meer van hetzelfde". Daarbij wil Oosterhout voorzieningen met een subregionale functie realiseren en op die manier de rol als centrumgemeente invullen. "Een goede samenwerking met de buurgemeenten is in dit verband een absolute vereiste, waarbij de buurgemeenten van Oosterhout mogen verwachten dat regionale ontwikkelingen actief gevolgd worden en de belangen van andere gemeenten in het oog gehouden worden".

Het college wil de samenwerking tussen gemeenten niet beperken tot die onderwerpen waarvoor inmiddels regelingen zijn vastgelegd. In nauwe aansluiting op de binnenkort te verschijnen Stadsvisie zal het college die samenwerking nader vormgeven.

College wil meewerken aan vestiging garagebedrijf in pand Havenweg 37a

B. en w. zijn bereid mee te werken aan de vestiging van een garagebedrijf in het pand Havenweg 37a. Aan die medewerking verbindt het college wel de voorwaarde dat parkeren op eigen terrein moet plaatsvinden. Reparatie van auto's is ter plaatse volgens het bestemmingsplan zonder meer toegestaan.

B. en w. trekt geld uit voor renovatie handbalveld Paterserf

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een bedrag van

ƒ 52.800 beschikbaar te stellen voor de renovatie van het handbalveld op sportpark Paterserf. Het gaat hier om een zogenaamde routine-investering. De noodzakelijke vernieuwing houdt onder andere in dat de toplaag geheel wordt vernieuwd en dat de scheuren in de toplaag worden gedicht. Dat moet ertoe leiden dat zich na regenbuien geen plassen meer op het veld vormen.

Bezwaar begraafplaats Oud Eik en Duinen tegen weigeren gegevens

B. en w. hebben de Haagse begraafplaats Oud Eik en Duinen en het crematorium Nieuw Eykenduynen ongegrond verklaard in hun beroep tegen de weigering van het gemeentebestuur gegevens uit de Gemeenschappelijke Basisadministratie (GBA) te verstrekken. De begraafplaats en het crematorium hadden, in verband met controle van het eigen register, om deze gegevens verzocht. Dit verzoek is geweigerd omdat de begraafplaats en het crematorium in het Privacyreglement niet genoemd worden als instellingen waaraan dergelijke gegevens worden verstrekt. Daarop maakte de bezwaar; op advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften hebben b. en w. nu besloten de bezwaren van beide instellingen ongegrond te verklaren.

 

Oosterhout, 24 februari 2000

Deel: ' Besluitenlijst B&W Oosterhout '
Lees ook