Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 22 februari 2000

Oosterhout streeft naar sluitende exploitatie Zwaaikomproject

Het Oosterhoutse college zal alles in het werk stellen om de exploitatie van het project Zwaaikom alsnog sluitend te krijgen. Mocht dat onverhoopt niet mogelijk blijken, dan zal het college teruggaan naar de gemeenteraad met de vraag of het project tegen de dan bekend zijnde kosten mag worden uitgevoerd. Dat schrijven b. en w. in het aangepaste raadsvoorstel, dat in de raadsvergadering van dinsdag 29 februari wordt behandeld.

Het Zwaaikomproject voorziet in de bouw van achthonderd woningen langs het Wilhelminakanaal-oost (locaties Struijk en Twickel) en op het noordelijk kanaaleiland.

In het aangepaste raadsvoorstel heeft het college een aantal voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan voordat het plan kan worden uitgevoerd. Zo moeten de bijdragen van de marktpartijen aan het plan worden opgehoogd en juridisch veilig gesteld. Verder is opgenomen dat de gemeente er alles aan zal doen de exploitatie sluitend te krijgen. Derde voorwaarde is dat, ter dekking van het resterende tekort, een provinciale subsidie Stads- en Dorpsvernieuwing wordt verkregen. Die subsidie zal minimaal ƒ 4 miljoen bedragen.

Op basis van de huidige exploitatiebegroting ligt er nog een tekort van ƒ 7 miljoen. Het college heeft verplicht zijn uiterste best te doen dat weggewerkt te krijgen. Dat neemt echter niet weg dat de gemeente voor het nu geraamde tekort dekking moet aangeven. Dat is een voorwaarde voor het verstrekken van de provinciale subsidie. Dat moet uiterlijk op 12 april gebeuren, bij de aanbieding van de geactualiseerde grondnota aan het provinciebestuur. De grondnota zal duidelijk moeten maken of het verantwoord is geld voor de ontwikkeling van De Zwaaikom opzij te zetten.

In hetzelfde voorstel vragen burgemeester en wethouders de raad ook in totaal een voorbereidingskrediet van ƒ 750.000 beschikbaar te stellen. Tevens wordt de raad gevraagd een voorbereidingsbesluit voor het gebied te nemen, waarmee de eerste stap in de planologische procedure wordt gezet.

Wetswijziging maakt meewerken aan bouwplannen eenvoudiger

Het Oosterhoutse gemeentebestuur (college en raad) kan veel eenvoudiger dan tot nu toe meewerken aan bouwplannen die niet binnen het bestemmingsplan passen. Dat is een gevolg van wijzigingen van de Wet op de ruimtelijke ordening, zo blijkt uit een voorstel dat b. en w. ter kennisname aan de commissie Ruimtelijke Ordening en Verkeer sturen. De wetswijziging heeft vooral gevolgen voor de zogenaamde "snelle" artikel-19-procedures. Toepassing van dat artikel wordt in de toekomst eenvoudiger.

Nu is het nog zo dat b. en w. vrijstelling voor een bouwplan kunnen geven, als er sprake is van een voorbereidingsbesluit of een ontwerp-bestemmingsplan. Ze kunnen dan vooruitlopen op datgene dat in het nieuwe bestemmingsplan wordt geregeld. Voor een dergelijke vrijstelling gelden duidelijke criteria: de ontwikkeling moet planologisch gerechtvaardigd zijn en passen in het toekomstig ruimtelijk beleid, er moet sprake zijn van een zorgvuldige belangenafweging en de ontwikkeling moet urgent zijn.

In de nieuwe situatie is vrijstelling mogelijk zonder dat er sprake is van noodzaak of urgentie. Het is ook niet meer nodig dat er een voorbereidingsbesluit of ontwerp-bestemmingsplan moet zijn. Als het van kracht zijnde bestemmingsplan niet ouder is dan tien jaar, is het altijd mogelijk vrijstelling te verlenen. Wel moet er nog steeds sprake zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing en moeten Gedeputeerde Staten - vooraf - een verklaring van geen bezwaar afgeven. Deze nieuwe procedure gaat de zelfstandige projectprocedure heten. De gemeenteraad zal officieel steeds vrijstelling moeten verlenen.

Daarnaast zal de provincie een lijst van categorieën samenstellen waarvoor b. en w. vrijstelling kunnen verlenen. Tevens worden in een Algemene Maatregel van Bestuur gevallen aangegeven waarvoor het college eveneens bevoegd is tot het verlenen van vrijstelling. Omdat er hier sprake is van een bevoegdheid, moeten raad en college hierover wel duidelijke afspraken maken.

Tenslotte worden regels geformuleerd voor bouwplannen die afwijken van bestemmingsplannen die tien jaar of ouder zijn. Hiervoor geldt de al bestaande regel: vrijstelling kan pas verleend worden, nadat een voorbereidingsbesluit is genomen of een ontwerp-bestemmingsplan in procedure is gebracht.

Het nieuwe systeem betekent overigens ook dat de gemeente niet langer bouwplannen kan afwijzen omdat ze in strijd zijn met het bestemmingsplan, zonder inhoudelijk op het verzoek in te gaan. Nu moet ieder bouwplan dat voorzien is van ruimtelijke onderbouwing en dat niet past in het gemeentelijk beleid, gemotiveerd worden afgewezen. Een afwijzing van zo'n verzoek is bovendien vatbaar voor bezwaar en beroep.

Ook op het gebied van handhaving wordt de zaak gecompliceerder. Bestuursdwang tegen activiteiten zonder vergunning is voortaan alleen aan de orde als legalisatie van de activiteiten, via vrijstelling van het bestemmingsplan, niet mogelijk is.

Evaluatie wijst uit dat WAVA goed in staat is wijkcentrum te exploiteren

Het maakt, zowel in uitgaven als in opbrengsten, niet veel uit of een buurthuis door WAVA of door buurthuisbesturen wordt geëxploiteerd. Die conclusie trekken b. en w. uit de evaluatie naar de exploitatie van wijkcentrum Dommelbergen. Dat wijkhuis wordt sinds 1992 geëxploiteerd door WAVA; de overige wijk- en buurthuizen zijn in exploitatie overgegaan naar aparte buurthuisbesturen.

Uit de evaluatie wordt duidelijk dat de lokale overheid jaarlijks ƒ 52.000 aan de exploitatie van wijkcentrum Dommelbergen kwijt is. Dat is geld voor schoonmaakkosten en twee WAVA-medewerkers die zorgdragen voor het beheer van het wijkcentrum. Daarmee neemt wijkcentrum Dommelbergen een middenpositie in tussen de Oosterhoutse wijk- en buurthuizen. Sommige ontvangen aanzienlijk meer subsidie (buurthuis Slotjes scoort met ƒ 87.300 het hoogst), andere aanzienlijk minder (Schervenheuvel met ƒ 17.600 het minst).

Overigens is er geen goede vergelijking te maken in de exploitatie tussen wijkcentrum Dommelbergen en andere wijk- en buurthuizen. Dat komt omdat de meeste buurthuizen via Stichting Welzijn Oosterhout worden ondersteund en er dus geen directe relatie meer ligt tussen gemeenten en buurthuizen. De gemeente wil daarin verandering brengen: in de toekomst zal per buurthuis duidelijk moeten worden hoe de exploitatie in elkaar steekt en welke activiteiten hebben plaatsgevonden.

B. en w. concluderen verder dat de doelstelling om de betrokkenheid van inwoners bij het wijkcentrum te vergroten, niet is gehaald. Dat komt omdat WAVA niet over de kennis en ervaring beschikt, aldus het college, om de sociale verbanden in de wijk te versterken (met het wijkcentrum als middelpunt). SWO zou dat wel kunnen, maar die heeft zich de afgelopen jaren juist niet op het buurthuis gericht, maar meer op de wijk Dommelbergen zelf. Desalniettemin heeft het wijkcentrum toch een duidelijke functie voor de buurt, aldus de evaluatie. Een groot aantal organisaties doet een beroep op het wijkhuis voor het organiseren van - vaak wijkgebonden - activiteiten. Wel heeft WAVA bij SWO aangekaart dat in het buurthuis een voorziening voor tieners gemist werd. Op basis van dat signaal heeft SWO in het buurthuis een, inmiddels goed lopend, tienerproject op poten gezet.

B. en w. willen in raadsvergadering vooral op hoofdlijnen debatteren

Het zou praktijk moeten worden dat in de raad vooral op hoofdlijnen gedebatteerd wordt. Debatten worden daardoor beter te volgen voor belangstellenden.

Dat neemt echter niet weg dat de gemeenteraad het recht heeft in de raadsvergadering vragen te stellen, als er in een debat onduidelijkheden bestaan en het antwoord op die vragen mogelijk van belang is voor de daaropvolgende besluitvorming in de raad. Het feit of die vragen eerder in de desbetreffende commissie aan de orde zijn geweest, is op dat recht niet van invloed.

Het college van b. en w. antwoordt dat op vragen van de fractie van Gemeentebelangen. Die had vragen gesteld over de beantwoording van vragen van raadslid De Laat door wethouder Broere in de vergadering van 1 februari.

Burgemeester en wethouders merken overigens op dat al in de behandeling van het desbetreffende voorstel in commissieverband aan raadslid De Laat is meegegeven dat aan zijn opmerkingen serieus aandacht zou worden besteed. "Niet zonder meer kan hieruit echter de conclusie worden getrokken dat er alsdan op 1 februari een klip en klaar antwoord gegeven kan worden", aldus het b. en w. Dat antwoord komt er overigens alsnog, zoals ook toegezegd in de laatst gehouden raadsvergadering.

College wil afspraken maken over energiezuinig bouwen Vrachelen 3e fase

Bij de realisering van het nieuwe woongebied Vrachelen, 3e fase wil het college afspraken maken met bouwondernemers en projectontwikkelaars over energiezuinig bouwen. Die afspraken moeten ertoe leiden dat alleen woningen gebouwd worden die energiezuiniger zijn dan de wettelijke norm. Dat blijkt uit een voorstel van b. en w. aan de gemeenteraad.

Daarnaast willen b. en w. met de bouwers en projectontwikkelaars de afspraak maken dat ze in de woningen voorzieningen treffen voor hot-fill-apparatuur en gaswasdrogers. Door toepassing van wasmachines en vaatwassers die ontworpen zijn voor aansluiting op warmtapwaterleiding en het gebruik van gaswasdrogers kan het energieverbruik aanzienlijk worden teruggedrongen. De aanschafprijs van dergelijke apparaten ligt op dit moment overigens nog boven de prijs van het "normale" witgoed. Daarom wil de gemeente samen met de energiebedrijven de mogelijkheid onderzoeken deze apparatuur bij de nieuwe bewoners van Vrachelen, 3e fase te promoten.

Overigens wil het college ook, bij de voorlichting over de gronduitgifte, particuliere bouwers stimuleren tot energiezuinig bouwen.

B. en w. wil meewerken aan bouw pand Leijsenstraat 5a

Het college van b. en w. gaat bij de provincie aan verklaring van geen bezwaar aanvragen voor de bouw van een woning op het perceel Leijsenstraat 5a, ondanks het feit dat een bewoner van de Vicarislaan heeft laten weten bezwaren tegen de bouw van de woning te hebben. De bouw van de woning tast het karakter van de Leijsenstraat aan, vindt de bezwaarmaker, die aanvoert dat bovendien een karakteristieke boerenschuur moet verdwijnen.

Burgemeester en wethouders stellen daartegen dat al in 1991 een bouwvergunning voor de bouw van een woning is afgegeven. Van de vergunning is om persoonlijke redenen geen gebruik gemaakt. Het nieuwe bouwplan wijkt slechts op enkele onderdelen af van de oorspronkelijke bouwvergunning. Volgens het college verslechtert medewerking aan het bouwplan de situatie niet, omdat er al een mogelijkheid is ter plaatse een woning te bouwen. "Gelet op deze voorgeschiedenis zal medewerking verlenen aan dit bouwplan geen ongewenste precedentwerking hebben in de zin dat nog open gedeelten van de Leijsenstraat bebouwd zullen gaan worden", aldus het college.

Voor de sloop van de loods en de schuur is begin januari vergunning verleend. Omdat loods noch schuur aangemerkt is als monument, is er geen grond deze vergunning te weigeren.

College vraagt raad programmatuur basisadministratie aan te schaffen

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad vragen geld ter beschikking te stellen voor wijzigingen in de programmatuur van de gemeentelijke basisadministratie. Deze wijzigingen van de eisen, opgenomen in het zogenaamde Logisch Ontwerp, zijn het gevolg van richtlijnen van het rijk en gebaseerd op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en wensen van gebruikers. Zo moet het Logisch Ontwerp per 1 oktober 2000 worden aangepast, onder andere als gevolg van wijzigingen in de burgerlijke stand inzake het homo-huwelijk en homo-adoptie. De wijzigingen vergen een investering van ƒ 58.302, waarvoor de gemeente van het rijk een kostendekkende vergoeding ontvangt.

B. en w. stemmen in met wijziging route buslijn 124

Burgemeester en wethouders stemmen in met het voorstel van de BBA om lijn 124 (Oosterhout-Drimmelen) niet langer over het Kanaaleiland te laten rijden. Uit tellingen van de BBA blijkt namelijk dat op het Kanaaleiland per dag slechts twee mensen in de bus stappen. Voor de BBA is dat reden de haltes Kromsteven en Vlaggeschip te laten vervallen en de bus vanaf de Van Liedekerkestraat rechtstreeks via de Wilhelminalaan naar de Lage Molenpolderweg te laten rijden. De nieuwe route gaat in bij de eerstvolgende wijziging van de dienstregeling (mei 2000).

College neemt kennis van concept-liquidatiebegroting Stadsgewest

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van de concept-liquidatiebegroting van het Stadsgewest Breda. Deze begroting is een voorschot op de definitieve afrekening van de ontmanteling van het Stadsgewest. Uit de liquidatiebegroting blijkt dat de kosten van ontmanteling ƒ 4,06 per inwoner bedragen. Voor Oosterhout komt dat neer op een bedrag van ƒ 212.195. Het dagelijks bestuur heeft voorgesteld dit bedrag te verrekenen met de eventuele opbrengst van de verkoop van de Regionale Stortplaats Zevenbergen, waarover het Stadsgewest momenteel in onderhandeling is.

Discussie over "schrijven voor gevangenen" in commissie

Het college wil binnen de commissie Algemene Zaken en Middelen een discussie voeren over de vraag of het gewenst is dat de gemeenteraad doorgaat met het schrijven van brieven voor (politieke) gevangenen. Binnen de commissie is discussie ontstaan over het nut en effect van deze actie.

B. en w. hebben vervolgens advies gevraagd aan de Adviescommissie Bewustwording Derde-Wereldproblematiek. Die is van mening dat stoppen met de actie door de Oosterhoutse bevolking als een negatief signaal zal worden opgepakt.

 

Oosterhout, 24 februari 2000

Deel: ' Besluitenlijst B&W Oosterhout '
Lees ook