B EN W BERICHTEN 2003 - 11 Gemeente Rotterdam

COLLEGEVERGADERINGEN VAN 18 MAART

Algemene Bestuurlijke Zaken

(18-03) Het College heeft besloten om op vrijdag 9 mei in de Burgerzaal van het stadhuis een ontvangst aan te bieden aan de deelnemers van de "Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam". Wethouder Hulman van Kunstzaken en Vervoer zal als gastheer optreden.

Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

(18-03) Het college van B en W heeft besloten de erfpacht te vestigen voor het project Putselaan fase 3 voor de bouw van maximaal 19 koop- en minimaal 20 huurwoningen, 21 gebouwde parkeerplaatsen en 670 m2 BVO bedrijfsruimte.

(18-03) Het college van B en W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het perceel aan de Wollefoppeweg 27a voor de uitvoering van het bestemmingsplan Nesselande, te onteigenen. Op deze locatie komt de hoofdverkeersweg naar Nesselande. De eigenaar van het pand heeft de onteigening bestuurlijk aangevochten en de zaak is tot aan de Raad van State behandeld. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het door de eigenaar ingestelde beroep tegen een besluit van GS van Zuid Holland ongegrond verklaard. Door de gemeente is geprobeerd tot een minnelijke schikking met de eigenaren te komen, maar dat is niet gelukt. Ook heeft het College besloten tot dagvaarding van eigenaren/rechthebbenden met wie geen minnelijke overeenstemming kan worden verkregen om hoger beroep aan te tekenen dan wel in cassatie te gaan indien het vonnis van de rechtbank daartoe aanleiding geeft. Besloten is eveneens om, als de raad tot onteigening besluit, in voorkomende gevallen verweer te voeren tegen een door de wederpartij ingesteld cassatieberoep. Dit besluit vervalt uiteraard indien de gemeenteraad het niet met het College eens is. (18-03) Het college van B en W heeft besloten een koopovereenkomst aan te gaan met Rotij Vastgoedontwikkeling c.s. Er zullen enkele percelen grond aan de Onderweg worden aangekocht. Aankoop is noodzakelijk vanwege de aanleg van de ontsluitingsweg voor Nesselande en vanwege woningbouw. Deel van de overeenkomst is dat de gemeente aan Rotij een bouw- en ontwikkelclaim toekent voor de bouw van 50 woningen in Nesselande en dat Rotij zelf 11 woningen realiseert op een perceel dat anders ook aangekocht zou moeten worden door de gemeente. Aansluitend hierop heeft het College tevens besloten dat het voorkeursrecht voor de betreffende percelen aan de Onderweg komt te vervallen.

(18-03) Het college van B en W heeft besloten om de bevoegdheid om enkele gebieden in de buitenruimte Kop van Zuid te onderhouden, over te dragen aan de deelgemeente Feijenoord. Het gaat dan om het Entrepotgebied en delen van de omgeving van de Peperklip en de Landtong. Het bijbehorende onderhoudsbudget is overgeheveld naar het deelgemeentefonds.

(18-03) Het college van B en W heeft besloten om bezwaren die tegen een bouwplan van Woonbron/Maasoevers zijn ingediend, ongegrond te verklaren en medewerking te verlenen aan de gevraagde vrijstelling. Dit is overeenkomstig het onafhankelijk advies dat hierover is uitgebracht aan het College. Het gaat om een woongebouw voor ouderen op een terrein langs de Uiterdijk tegenover de Pernisser Molenweg. De toren krijgt een hoogte van ca. 50 meter.

(18-03) Het college van B en W heeft besloten de raad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen voor gronden gelegen aan de Uiterdijk te Pernis. Woningbouwcorporatie Woonbron/Maasoevers wil aan de Uiterdijk 48 appartementen bouwen in 12 woonlagen. Dit voorbereidingsbesluit moet dat mogelijk maken.

(18-03) Het college van B en W heeft besloten om medewerking te verlenen aan de straataanleg voor het gedeelte aan de Oostdijk dat nu nog particulier terrein is van Hulsinga Altona maar aan de gemeente om niet zal worden overgedragen voor de openbare verbindingsroute van de Oostdijk naar de Bovenstraat.

(18-03) Het College zal de Gemeenteraad voorstellen een aparte categorie 'woonzorgcomplexen' toe te voegen aan categorie 1,1 in de tabel die hoort bij parkeerbepalingen in bijlage 8 van de Bouwverordening. Voorgesteld wordt om de norm voor die categorie te stellen op 0,5 stallingsplaats per woning. In afwijking van de CBS-buurtindeling wordt voorgesteld om in Kralingen-Crooswijk de grens tussen stadswijk en overige gebieden zodanig aan te passen dat die grens daadwerkelijk tussen die gebieden ligt, zodat zowel de Lusthofbuurt als de vergelijkbare Jerichobuurt, dezelfde parkeernorm hebben.

(18-03) Het college van B en W heeft besloten om de aanvulling op de parkeer- en stallingsnorm voor woonzorgcomplexen van toepassing te verklaren op het nieuwbouwplan Plussenburgh van de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. Het plan gaat uit van het realiseren van 104 woningen. Bij de ontwikkeling is uitgegaan van een parkeernorm van 0,5 parkeerplaats per woning. Het voorlopig ontwerp gaat uit van 54 parkeerplaatsen die verdiept worden aangelegd.

Sociale en Culturele Zaken

(18-03) Het College stelt de Gemeenteraad voor om het krediet van E 4.09 miljoen vast te stellen dat in het Investeringsfonds is gereserveerd voor Las Palmas. Ook heeft het College besloten om, vooruitlopend op een positief raadsbesluit, een voorbereidingskrediet van E 0,18 miljoen beschikbaar te stellen voor de concrete uitwerking van Las Palmas en hiervoor een projectgroep in het leven te roepen.

(18-03) Het College heeft de resultaten vastgesteld van de aanbesteding van werk- en activeringstrajecten voor dit jaar. De gemeente heeft op basis van een openbare aanbestedingsprocedure bij in totaal 15 particuliere reïntegratiebedrijven 6.470 trajecten voor werkloze uitkeringsgerechtigden ingekocht. Ook de gemeentelijke dienst Werkstad gaat een aantal uitkeringsgerechtigden begeleiden. In totaal biedt de gemeente dit jaar 10.000 werklozen met een bijstandsuitkering een traject aan naar werk.

Sociaal Economische Zaken

(18-03) Het College stelt aan de Raad voor de winkelgebieden van Overschie (Burgemeester Baumannlaan en Abtsweg) en Kleiwegkwartier aan te wijzen als stadsvernieuwingsgebied voor bedrijven. Dat betekent dat ondernemers voor een investering in de verbetering van hun winkel- of bedrijfspand op basis van de Subsidieverordening Stadsvernieuwing (SVSB) een bijdrage van de gemeente kunnen krijgen. De gemeente verstrekt deze steun om de betreffende winkelgebieden vitaler te maken en levensvatbaar te houden. Het College vraagt de Raad ook om de al bestaande aanwijzing van een deel van de winkelstraten in West aan te passen. Daardoor kunnen in dit gebied behalve ondernemers ook eigenaren van panden gebruikmaken van de subsidieregeling. Het College hoopt zo sneller stadsvernieuwing te bereiken binnen dit gebied.

(18-03) Het College is ermee akkoord gegaan dat de gemeente Rotterdam de samenwerkingsovereenkomst van ROM Rijnmond voor de herinrichting van de landtong Rozenburg meeondertekent op dinsdag 18 maart. Het samenwerkingsverband wil de landtong inrichten als een gebied met recreatieve, economische en natuurlijke waarde. De financiële consequentie voor de gemeente Rotterdam is onder meer dat het Gemeentelijke Havenbedrijf een bedrag van 3 miljoen inbrengt uit de post Bestaand Rotterdams Gebied (BRG). BRG is een van de drie deelprojecten van het Project Mainport Ontwikkeling Rotterdam. Ook stelt het havenbedrijf de grond met een waarde van 13,5 miljoen ter beschikking. Er is verder een bijdrage van 283.000 euro aan zogeheten ''Aubert-gelden''. Hiermee stimuleert de gemeente aanplant die de CO2-uitstoot compenseert.

Eind vorig jaar had het College al besloten om het programma VKS in 2003 te beëindigen. Nu is besloten dat de activiteiten van het programma per 31 maart 2003 worden ondergebracht binnen het gewone takenpakket en het diversiteitsbeleid van de gemeentelijke organisatie. De kennis die is opgedaan met diversiteit binnen organisaties wordt bovendien gebruikt bij de collegeprioriteit "Mensen en organisaties maken de stad". Binnenkort wordt daarvoor een plan van aanpak gepresenteerd.

Het College heeft besloten een nieuwe verordening voor het BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) ter vaststelling aan de Gemeenteraad voor te leggen. Daarmee wordt een nieuwe directiestructuur voor het BOOR ingevoerd. Er komt een centrale directie onder leiding van een algemeen directeur. Deze is eindverantwoordelijk voor zowel de dienst Openbaar Onderwijs als de scholen. De inspraakorganen van het BOOR hebben met de nieuwe directiestructuur ingestemd.

Personeel en Organisatie

(18-03) Het College heeft besloten de heer Bosschieter als tijdelijk adjunct-directeur van werkstad te benoemen. De benoeming is voor de duur van een jaar met ingang van 1 februari 2003.

---- --

Deel: ' Besluitenlijst B&W Rotterdam 21-03-2003 '
Lees ook