Gemeente Rotterdam

B en W- bericht 18 februari 2003

B en W-berichten geven de besluiten van de vergadering van het college van B en W weer. Bij veel besluiten die als formaliteiten zijn aan te merken, is alleen de essentie weergegeven, bij de meer nieuwswaardige besluiten worden ook de achtergronden van het besluit toegelicht.
* Algemene Bestuurlijke Zaken

* Stedelijke ontwikkeling en beheer

* Sociale en Culturele Zaken

* Sociaal Economische Zaken

* Personeel en organisatie

* Financiën

* Juridische Zaken

Algemene Bestuurlijke Zaken 1. Wethouder Wim van Sluis heeft van 14 tot 16 februari j.l. een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van Hapag Lloyd in Hamburg en is aansluitend met een schip van Hapag Lloyd naar Rotterdam gevaren. Hapag Lloyd is een van de grootste containerrederijen ter wereld.
2. Woensdag 19 februari heeft een Rotterdamse delegatie, onder leiding van wethouder mevrouw De Faria, een bezoek aan Frankfurt gebracht. Dit is een oriënterend bezoek in het kader van een nieuw prostitutiebeleid in Rotterdam. De delegatie bestond uit medewerkers van de politie, het Openbaar Ministerie, de GGD en de Bestuursdienst.
3. Naar aanleiding van het besluit het bedelverbod op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam heeft het College besloten de conceptwijziging van de APV ter vaststelling naar de raad te sturen.

Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 1. (04-02) Het college van B en W heeft besloten tot het afgeven van een machtiging voor het binnentreden van een woning aan de Willem van Hillegaersbergstraat.
2. Het college van B en W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen voor gronden gelegen aan de Noordsingel 88-90, betreffende de Rehoboth kerk. De Combi B.V. Rotterdam heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van een nieuw kerkgebouw met een dienstwoning, gecombineerd met 23 appartementen en een ondergrondse parkeergarage met 36 parkeerplaatsen. Voor de woonfunctie moet het bestemmingsplan worden aangepast.
3. Het college van B en W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Lage Limiet vast te stellen. Het college stelt voor het ontwerp op enige punten aan te passen in verband met tegemoetkomingen aan reclamanten. Het gaat onder andere om een correctie op een inventarisatie van bijgebouwen die groter zijn dan hetgeen het plan toestaat en om een onvolledige topografische ondergrond van de plankaart. Verder gaat het om een strook die vrijgehouden moet worden langs de hoofdwatergangen. Dat is al verplicht gesteld door de Keur van Schieland. 4. Het college van B en W heeft besloten om twee leden voor te dragen aan de gemeenteraad voor benoeming in het Qualityteam Kop van Zuid, eveneens twee voor herbenoeming in datzelfde team. Bovendien heeft het college besloten een nieuw lid ter benoeming aan de raad voor te dragen voor het Hoogbouw-team.
5. Het College gaat de gemeenteraad voorstellen de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen positief te adviseren over de voorgenomen aanwijzing tot rijksmonument van het complex van militair erfgoed in het zogenaamde Vinetaduin in Hoek van Holland. Het College maakt bij dit advies de volgende kanttekeningen. Het wil de staatssecretaris adviseren om de beide bunkers die door de verlenging van de spoorlijn worden afgesneden van het complex, niet bij de aanwijzing tot rijksmonument te betrekken. Verder wil het College objecten die nog geen rijksmonument kunnen worden (jonger dan 50 jaar) betrekken bij het gemeentelijk onderzoek naar de wederopbouwarchitectuur buiten de brandgrenzen van het bombardement van mei 1940, het zogenaamde Inventarisatieproject Wederopbouw/Selectieproject Wederopbouw 2 (IPW/SPW2) dat begin dit jaar start.
Sociale en Culturele Zaken

1. Het College heeft besloten tot het instellen van rechtsvordering tot een bedrag van 18.445 voor het verhalen van bijstandskosten plus de opgelegde kosten van bijstand in de toekomst. 2. Het college van B en W heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage over de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) dwang. B en W gaan akkoord met de werkwijze om met tussenkomst van SoZaWe woningen beschikbaar te stellen voor huisvesting van SOV deelnemers. Het gaat daarbij om maximaal 30 woningen per jaar. Daartoe heeft het college ingestemd met de jaarlijkse financiele consequentie van 300.000,- euro ten laste van de gemeente. De financiele middelen voor 2003 worden ten laste gebracht van de post Onvoorzien-2003 en in de jaren daarna betaald uit het beschikbare werkbudget. Dat laatste geldt ook voor de eenmalige afkoop van reintegratiekosten van SOV uit het verleden, ad. 19.000,- euro.

Sociaal Economische Zaken 1. Het College heeft kennisgenomen van de Minderhedenmonitor 2001 en zal deze met een brief naar de gemeenteraad sturen. 2. Het College heeft besloten de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2001 te wijzigen. Na vaststelling van de nieuwe verordening door de gemeenteraad zal de verordening met terugwerkende kracht per 1 januari 2003 gaan gelden. De wijzigingen zijn overwegend technisch van aard. 3. Het College heeft besloten af te zien van de realisatie van een lichtlijn langs het metroviaduct dat deel zal uitmaken van het project Nesselandelijn en ingestemd met de voorgestelde inpassing van het gelijkrichterstation en de deling van de hieraan verbonden kosten.

Personeel en Organisatie 1. Het college van B en W heeft het jaarplan Stichting P&O Rotterdam vastgesteld.

Financiën
1. Het college van B en W heeft besloten de raad een brief te sturen met daarin de wijze van invoering van het herijkte verdeelsysteem van het deelgemeentefonds per 2003. Daarbij stelt het College voor om in totaal 2 miljoen beschikbaar te stellen voor een ingroeiregeling voor deelgemeenten met een negatief herverdeeleffect, zodat zij tijd genoeg krijgen om hun begroting aan het nieuwe budget aan te passen.
2. Het college van B en W heeft de managementcontracten voor de RET en GGD vastgesteld. Deze contracten vloeien voort uit het collegeprogramma en dienen voor een goede en heldere aansturing van de gemeentelijke diensten.

Juridische Zaken
1. Het College heeft de Directeur Juridische Zaken gemandateerd om te beslissen over verzoeken om vergoeding van de kosten die belanghebbenden hebben moeten maken in verband met de behandeling van een bezwaarschrift. Wanneer over een verzoek ambtelijk contrairadvies wordt gegeven, is de betreffende portefeuillehouder samen met de wethouder Middelen gemandateerd om een besluit te nemen.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Rotterdam 24-02-2003 '
Lees ook