B EN W BERICHTEN 2003 - 12 Gemeente Rotterdam

COLLEGEVERGADERING VAN 25 MAART

Algemene Bestuurlijke Zaken

(25-03) Het College heeft kennis genomen van het verslag van de reis van de burgemeester naar Brussel op 12 februari. De burgemeester heeft als lid deelgenomen aan de plenaire vergadering van het Comité van de Regio's.

(25-03) Het College biedt op vrijdag 12 september aanstaande een ontvangst aan in de Burgerzaal voor de deelnemers aan de 1e Erasmus Workshop on Molecular Therapeutics in Acute Leukemia. Deze workshop vindt op 12 en 13 september plaats in De Doelen. De wethouder Veiligheid en Volksgezondheid zal als gastvrouw optreden.

(25-03) Het College biedt op maandag 30 juni aanstaande een ontvangst aan in de Burgerzaal voor de deelnemers aan het 8e International Congress on Biological Effects of Noise (IBCEN). Dit congres vindt van 29 juni tot en met 3 juli plaats in De Doelen. Het wordt om de vijf jaar georganiseerd om internationale samenwerking op dit gebied te bevorderen. De wethouder Veiligheid en Volksgezondheid zal als gastvrouw optreden

(25-03) Het college van B en W heeft kennisgenomen van het verslag van het werkbezoek van een Rotterdamse delegatie naar de stad Antwerpen. Het werkbezoek op 6 februari had een oriënterend karakter voor het nog te ontwikkelen nieuwe prostitutiebeleid voor Rotterdam.

(25-03) De wethouder van Sociale Integratie, Sjaak van der Tak, reikt op maandag 7 april om 16.00 uur in de Burgerzaal de eerste 50 certificaten uit aan nieuwe inwoners van Rotterdam die het inburgeringstraject van het Deltaplan Inburgering hebben afgerond. Ongeveer 1000 nieuwkomers ontvangen per jaar een certificaat.

Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

(25-03) Het College heeft naar aanleiding van een verzoek van de heer Kneepkens van de Stadspartij besloten Gemeentewerken, rekening houdend met de bevoegdheden van de deelgemeenten, de opdracht te geven bij het planten van bomen vaker te kiezen voor zgn. herkomstbomen. Herkomstbomen zijn bomen afkomstig uit de landen van herkomst van allochtone Rotterdammers, die representatief zijn voor een bepaald gebied. Bij de keuze voor herkomstbomen wordt gekeken of ze hier tot volwassen boom kunnen uitgroeien en goed in ons klimaat kunnen gedijen. De volgende bomen komen hiervoor mogelijk in aanmerking: plataan en Turkse hazelaar (boomhazelaar) afkomstig uit Zuid-Oost Europa en Klein Azië, de Japanse pagodeboom en de Japanse notenboom uit China, Korea en Japan, de tamme kastanje uit het Middellandse zeegebied, de Parriota (Eisenbaum) uit Iran, de Vernisboom (Lampionboom) en de Moerbei uit China.

(25-03) Het college van B en W heeft een grondkostensubsidie verleend aan HD Projectrealisatie BV uit Rotterdam voor de bouw van twee dijkwoningen aan de Zuidhoek 150. Het gaat om subsidie voor een functieverandering van het voormalige Appelpakhuis. In eerste instantie zou het Appelpakhuis omgebouwd worden voor appartementen. Maar een projectstudie heeft uitgewezen dat herontwikkeling onhaalbaar is door het sterk bouwvallige karakter van het pand. Het maximale subsidiebedrag is vastgesteld op 18.152 euro.

(25-03) Het college van B en W heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen voor de uitvoering van het bestemmingsplan Lange Hilleweg en Dahliastraat (Lange Hilleweg Zuid) de panden waarover geen minnelijke overeenstemming voor verwerving kan worden bereikt te onteigenen. De panden worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Bovendien is besloten tot dagvaarding van eigenaren/rechthebbenden met wie geen minnelijke overeenstemming kan worden verkregen, en om hoger beroep aan te tekenen dan wel in cassatie te gaan als het vonnis van de Rechtbank daartoe aanleiding geeft.

(25-03) Het college van B en W heeft besloten akkoord te gaan met de notariële overdracht van aandelen van de NV Voorraadbeheer Rotterdam aan diverse corporaties en af te zien van het bestaande voorkeursrecht bij mede- aandeelhouders bij vervreemding van de aandelen. De NV Voorraadbeheer verwerft panden uit het onderste segment van de woningmarkt om ze te verbeteren en weer op de markt te zetten. Corporaties worden hier steeds actiever in. Er zijn drie nieuwe corporaties die nu aandelen zullen verwerven in de NV Voorraadbeheer. Voor de functie van gemeentelijk commissaris binnen de RvC van de NV Voorraadbeheer wordt een extern deskundige gezocht.

(25-03) Het college van B en W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om opnieuw een voorbereidingsbesluit te nemen voor gronden in Katendrecht-Zuid. Dit is nodig, omdat vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan "Katendrecht-Zuid" vertraagd is.

(25-03) Het college van B en W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen voor gronden op de hoek van de Groeninx van Zoelenlaan en de Akkeroord. Rotelia Vastgoed B.V. heeft een verzoek om vrijstelling ingediend voor de bouw van 4 woningen (villa's) op dit voormalige NAM-terrein, dat vroeger werd gebruikt voor oliewinning. Een voorbereidingsbesluit is noodzakelijk, omdat de plannen strijdig zijn met het bestemmingsplan Reijeroord. Daarin staat nu "doeleinden voor energiewinning en groenaanleg".

(25-03) Het college van B en W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen voor gronden aan de Boergoensestraat, de Wolphaertsbocht en de Maximiliaanstraat, de zgn. locatie Wolmax. Assink Vastgoed Project Ontwikkeling B.V. heeft een bouwplan ingediend voor een gebouw op deze sloop-nieuwbouwlocatie in Charlois, aan de rand van het Karel de Stouteplantsoen. Het gebouw krijgt 42 woningen in de categorie middelduur/duur, een medisch centrum en een café. Het plan is in strijd met de voorgeschreven hoogte en het gebied staat in het bestemmingsplan dat nu van kracht is omschreven als verblijfsgebied en verkeersgebied.

(25-03) Het college van B en W heeft besloten tot het afgeven van een machtiging voor het binnentreden van een woning aan de Grote Visserijstraat..

Sociale en Culturele Zaken

(25-03) Het College heeft besloten een rechtsvordering in te stellen om bijstandskosten te verhalen tot een bedrag van E 26.315.

(25-03) Het College heeft de heer J. Schraven en de heer ir. A.B.M. van der Plas benoemd tot lid van het bestuur van de Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Sociaal Economische Zaken

(25-03) Het College heeft de Raad gevraagd de aanvraag van de Heijbergschool (Hillegersberg-Schiebroek) voor een extra vergoeding voor de inrichting, bestrating en omheining van het nieuwe schoolterrein goed te keuren. Daar hoort de ophoging van een gedeelte van de speelplaats bij. De totale kosten bedragen E 60.793. Het College betaalt de extra kosten uit de post spoedaanvragen van de Dienst Stedelijk Onderwijs (DSO). De extra kosten zijn ontstaan doordat het Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam (OBR) heeft bedongen dat er meer grond zou worden gekocht dan noodzakelijk is voor de nieuwbouw van de school. Het OBR meende namelijk dat de restgrond onverkoopbaar zou zijn.

(25-03) Het College heeft met een aanpassing van het Integraal Mandaat- en Volmachtbesluit het mandaat voor de uitvoering van de Verordening Studietoelagen Rotterdam 1999 overgeheveld van de directeur van de Dienst Stedelijk Onderwijs (DSO) naar de directeur van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe). Ook het budget - jaarlijks E 23.665,= - is verhuisd van DSO naar SoZaWe. Het College meent dat uitvoering van de verordening beter past bij SoZaWe, omdat er sprake is van inkomenssteun.

Personeel en Organisatie

Het College van B en W heeft de overbruggingsopdracht aan de heer drs. P.H. Laman voor de functie van directeur S. en R. a.i. verlengd tot 1 mei 2003. Op die datum treedt een nieuwe directeur aan.

Bestuursdienst Algemeen

Het College van B en W heeft besloten loco-secretaris drs. A. Liedorp namens de gemeente af te vaardigen in het bestuur van de Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten.

---- --

Deel: ' Besluitenlijst B&W Rotterdam 27-03-2003 '
Lees ook