b en w berichten 2007 - 32 gemeente rotterdam

collegevergadering van 28 augustus

burgemeester

1. (28-08) het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om diverse faciliteiten in stadhuis en stadskantoor beschikbaar te stellen aan de stichting rotterdam wheeled op zondag 9 september. op die dag vindt de 10e editie van rotterdam on wheels plaats, het grootste handbike en skeelerevenement in nederland.

2. (28-08) het college stelt de gemeenteraad voor de nieuwe verordening behandeling bezwaarschriften 2007 vast te stellen. in de nieuwe verordening zijn overbodige regels geschrapt en een aantal nieuwe regels over de samenstelling en werkwijze van de algemene bezwaarschriftencommissie toegevoegd. het gaat enerzijds om aanpassing van de regels aan nieuwe regelgeving en anderzijds om het vastleggen van zaken die in de praktijk al werden toegepast.

3. (28-08) het college van b en w gaat akkoord met de agenda voor het overleg met de regioparlementariërs op vrijdag 7 september.

wethouder economie, haven en milieu

1. (28-08) het college heeft kennisgenomen van het verslag van de reis van de wethouder economie, haven en milieu naar de transport messe münchen op 11-13 juni 2007. op deze beurs heeft de wethouder kennisgemaakt met belangrijke politieke en zakelijke partijen in de logistieke markt.

wethouder participatie en cultuur

1. (21-08) het college van burgemeester en wethouders wil de begraafplaats met baarhuisje aan de ringdijk in de deelgemeente hillegersberg-schiebroek aanwijzen als gemeentelijk monument. deze begraafplaats is de voormalige algemene begraafplaats van schiebroek, die in 1903 is aangelegd. het baarhuisje is een vrijwel gaaf bewaard voorbeeld van funeraire architectuur. de stedenbouwkundige waarde van de begraafplaats komt tot uitdrukking in de ligging van het opgehoogde terrein in het weiland.

wethouder wonen en ruimtelijke ordening

1. (28-08) het college gaat akkoord met de deelname van wethouder ruimtelijke ordening en wonen aan een studiereis met gemeentelijke diensten en marktpartijen naar voorbeelden van stedelijke vernieuwing in montpellier op 1, 2 en 3 november 2007. tevens is het college akkoord gegaan met deelname van een delegatie van rotterdamse diensten aan deze reis, te weten de bestuursdienst, ds+v en ontwikkelingsbedrijf rotterdam. naast het opdoen van inspiratie gaan de deelnemers met elkaar in discussie over de resultaten en doelstellingen van de aanpak van de woningbouw in rotterdam.

2. (28-08) het college stelt de raad voor om mevrouw drs. m. steenhuis te benoemen als architectuurhistoricus in de commissie voor welstand en monumenten voor een eerste termijn van drie jaar.

wethouder verkeer, vervoer en organisatie

1. (28-08) het college heeft besloten het project beheersysteem kansen voor west van ontwikkelingsbedrijf rotterdam onder de monitor omvangrijke automatiseringsprojecten te brengen. afdeling organisatie en informatiemanagement zal het plan van aanpak en de voortgang van het project beoordelen en hierover rapporteren aan de wethouder verkeer, vervoer en organisatie. kansen voor west is het nieuwe europese structuurfondsen programma waarvoor rotterdam als managementautoriteit is aangewezen voor het landsdeel west. voor het efficiënt uitvoeren van dit programma is een elektronisch beheerssysteem nodig.

4. (28-08) het college heeft kennis genomen van de rapportage over het eerste kwartaal van 2007 van het project rotterdam centraal en heeft besloten deze rapportage aan te bieden aan de raad.

5. (28-08) het college heeft kennis genomen van de rapportage over het tweede kwartaal van 2007 van het project rotterdam centraal en heeft besloten deze rapportage aan te bieden aan de raad.

6. (28-08) in de raadsvergadering van 24 mei 2007 dienden de heren simons (leefbaar rotterdam), motta (pvda) en mevrouw wijntuin (pvda) een motie in waarin de gemeente werd opgeroepen om bepaalde functies te bundelen bij zo min mogelijk (vertrouwens)personen. het gaat om functies op het gebied van arboregelgeving, integriteit, ongewenste omgangsvormen, geweld en bedrijfsmaatschappelijk werk. het college ondersteunt het verzoek van de raad. b en w zal daarom diensten en deelgemeenten blijven attenderen op de uitgesproken bestuurlijke voorkeur om functies op deze en andere terreinen te combineren. vooral bij personeelswisselingen ziet het college daarvoor mogelijkheden. de gemeente heeft ter bevordering van de efficiency al een centrale vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. onderzocht wordt of dit ook voor integriteit wenselijk is, zodat diensten dan kunnen kiezen tussen een eigen vertrouwenspersoon of gebruikmaken van de centrale vertrouwenspersoon. een eventuele koppeling tussen de centrale vertrouwenspersoon ongewenst gedrag én integriteit wordt ook onderzocht.

schriftelijke vragen

(28-08) het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

. de heer van muijen (pvda) over de aanbesteding van huishoudelijke verzorging. . de heer mosch (leefbaar rotterdam) over het overstorten vanuit het riool op de singels. . mevrouw de jong (pvda) over agressieve rapbattles. . de heer mosch (leefbaar rotterdam) over het aanbestedingsbeleid van de gemeente rotterdam. . de heer verbrugge (pvda) over oplopende wachttijden binnenvaart.


---- --

Deel: ' Besluitenlijst B&W Rotterdam 28-08-2007 '


Lees ook