Gemeente Sint-Oedenrode


Besluitenlijst 4 juni 2002
1.Brieven i.v.m. avondgebruik gymzaal Boskant. Besluit: Instemmen met:
‒ het belang van de EHBO-vereniging laten prevaleren; ‒ overige avondgebruikers informeren.

2. Ontwikkelingen leerlingenvervoer 2002.
- kennis nemen van ontwikkelingen leerlingenvervoer 2002 en de kostenstijging ad 32.025,-;

-kennis nemen van de ontwikkelingen m.b.t. restitutie van de REA bijdrage in de kosten van schoolvervoer van UWV/GAK tot een bedrag van ong. 62.000,--

- de extra kosten dekken t.l.v. bijdrage UWV/GAK;
- de begroting aanpassen bij 2e Marap 2002.
3. Uittreden Zorgnetwerk regio Uden-Veghel Besluit: Instemmen met het uittreden van de gemeenten uit het Zorgnetwerk regio Uden-Veghel per 1-6-2002.

4.Inzameling huishoudelijk afval 2001.
Besluit: De raad voorstellen kennis te nemen van de notitie Inzameling Huishoudelijk Afval 2001, de Management Rapportage van de Van Kaathoven Groep en de overzichten van de in 2001 door Bureau Milieu en Werk uitgevoerde Afvalsorteer-analyses.

5.Extra woningbouwcontingent
Besluit: Kennis nemen van de voorlopige provinciale criteria bij de
toekenning van woningen uit het extra contingent van 600 woningen voor jongeren/ouderen.

6.Resultaat vooroverleg en inspraak b.p. bedrijventerrein Nijnsel IV.
Besluit: inspraakverslag vaststellen en ter kennisname brengen van de raad;
‒ plan naar aanleiding van inspraak aanpassen; ‒ advies PPC voor kennisgeving aannemen en naar aanleiding hiervan geen planaanpassingen doorvoeren.

7. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit. Besluit.De raad voorstellen:
‒ een voorbereidingsbesluit te nemen voor tennispark "De Eimbert";
‒ de bevoegdheid van de procedure ex art. 19, lid 1 aan het college delegeren.
8. Gebruik gemeentegrond t.b.v. het leggen van kabels en leidingen.
Besluit.Instemmen met de algemene voorwaarden voor het gebruik van gemeentegrond t.b.v. kabels/leidingen in gemeentegrond. 9. Jaarverslag 2001 Raad van Toezicht Henkenshage. Besluit.Voor kennisgeving aannemen.

10. Verzoek in relatie tot bijdrageregeling Monumentale bomen. Besluit.Kennis nemen van het verzoek van de fam.v.d. Laar en in te
stemmen met de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen t.l.v. de respectievelijke begrotingsposten.

11. Herinrichting Stompersstraat.
Besluit.Instemmen met het herinrichtingsplan voor de Stompersstraat. De kosten ad 70.200,-- te dekken conform voorstel.

12. Maatregelen Boskantseweg.
Besluit.Instemmen met:
‒ de aanleg van 2 asverspringingen in de Boskantseweg; ‒ de kosten ad 7.400,-- meenemen bij het nog beschikbaar te stellen krediet voor d herinrichting van de Boskantseweg.

13. Bezwaarschriften van buurtvereniging "De Beukenbuurt" en Contactgroep Boskant tegen het besluit inzake het treffen van verkeersmaatregelen ter hoogte van de Populierenlaan/Past. Teurlingsstraat.
Besluit.Conform het advies van de commissie bezwaar- en beroepschriften besluiten tot:
‒ ongegrond verklaring van het bezwaar-schrift van Buurtvereniging "De Beuken-buurt";
‒ niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift van Contactgroep Boskant.

14. Bezwaarschrift dhr. de Wit, Azaleastraat 27 tegen een vrijstelling/bouwvergunning voor het uitbreiden van een woonhuis aan het adres Azaleastraat 25.
Besluit.Het bezwaarschrift ongegrond verklaren conform het advies
van de commissie bezwaar- en beroepschriften.

15.Procedure jaarrekening 2001
Besluit:Instemmen met planning en deze ter kennisname aanbieden
aan raad.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Sint-Oedenrode '
Lees ook