Gemeente Sint-Oedenrode


Besluitenlijst 28 mei 2002

1.Uitnodigingen voor de volgende recepties: a. 60-jarig huwelijksfeest dhr. en mevr. v. Erp d.d. 5-6; b. 50-jarig huwelijksfeest dhr. en mevr. Hendriks d.d. 15-6; c. 50-jarig huwelijksfeest dhr. en mevr. v. Erp d.d. 17-6; d. 25-jarig bestuurslidmaatschap dhr. Jongbloets - WBV Sint-Oedenrode d.d. 14-6
Besluit:
a. burg. en weth. Huijbregts gaan.
b. weth.v. Rossum en Thijssen gaan.
c. burg. en weth. Thijssen gaan.
d. weth. v. Rossum gaat


2. Jaarverslag 2001 jeugdhulpverleningnetwerk Rooi. Besluit: Voor kennisgeving aannemen


3. Bouw agrarische bedrijfswoning en tijdelijke bewoning landbouwschuur Jekschotseweg 41
Besluit:

- betrokkene uitnodigen z.s.m. een schetsplan in te dienen voor de bouw van een bedrijfswoning aan de Jekschotseweg 41 dat voldoet aan de voorschriften van het geldend bestemmingsplan en aan de redelijke eisen van welstand;

- toestemming verlenen voor de bewoning van het voorste gedeelte van de stal in principe voor een periode van 1,5 jaar. Dit laatste onder de voorwaarden dat een overeenkomst wordt ondertekend aangaan-de de tijdelijkheid en dat een bankgarantie van 5.000,-- wordt overlegd.


4.Intentieovereenkomst ruimte voor ruimte
Besluit: Overeenkomst ter goedkeuring voorleggen aan de raad.
5.Bezwaarschrift H. en P. van de Ven, Hazenputten tegen weigering vrijstelling
Besluit: Bezwaarschrift ongegrond verklaren.


6.Jaarrekening 2001 en begroting 2003 Streekarchief Brabant-Noordoost Besluit: De raad voorstellen in te stemmen met:
- jaarrekening 2001 en restitutie ad 11.318,62 meenemen in Marap 2002, waarbij nader overleg wordt gevoerd om deel in te zetten voor wegwerken achterstand pluspakket;

- begroting 2003 en gemeentelijke bijdrage meenemen in begroting 2003;
- concept-intentieverklaring terzake samen-werking met derden en met voorgestane dekking t.l.v. te verwachten onderuit-putting 2002


7. Tijdelijke personele invulling taakveld belastingen Besluit.Instemmen met voorgestelde invulling (tijdelijke herschikking en gedeeltelijke uitbesteding en indien noodzakelijk inhuur dan wel overwerk) en de verdere procedure.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Sint-Oedenrode '
Lees ook