Gemeente Sint-Oedenrode1 Uitnodigingen voor recepties t.g.v.; a. 50 jarig huwelijksfeest dhr. en mevr. Visser d.d. 7-7 b. 60-jarig huwelijksfeest dhr. en mevr. Habraken d.d. 7-7 Besluit: a en b. burg. en weth.v. Rossum gaan.

2.Brief SP inzake opvang asielzoekers.. Besluit: Brief ter kennisname aan raad met standpunt dat voorstel
van SP op grond van complexe materie en beperkt aantal door Sint-oedenrode te bouwen woningen niet haalbaar wordt geacht.

3.Overleg met Stichting Humanitas.
Besluit: 

1.kennis nemen van het verslag;

2. standpunt bepalen m.b.t. al dan niet laten vervallen van de bankgarantie in de huur-overeenkomst

4.Aanvullend advies n.a.v. verzoek om zendtijdtoewijzing van TV Meierij
d.d. 10-6-2002
Besluit: Een beslissing op het raadsvoorstel van 27-6 op het verzoek
om verlening van zendtijdtoewijzing van de LOSS aanhouden tot er meer bekend is omtrent het advies van het Commissariaat voor de Media betreffende het verzoek om zendtijd-toewijzing van TV Meierij.

5. Diverse brieven Dorpsraad Nijnsel.
Besluit:De dorpsraad berichten conform concept-brief

6.Afrekening uitbreiding basisschool Kienehoef Besluit: Instemmen met de afrekening

7. Portefeuillehoudersoverleg Recreatie en Toerisme d.d. 22-5. Besluit:Voor kennisgeving aannemen

8. Schenking speeltoestel.
Besluit: Masterfoods Veghel b.v. mededelen dat onze gemeente, gelet op het beleid m.b.t. geïmpregneerd hout geen gebruik kunnen maken van het aanbod om hier een speeltoestel te plaatsen.

9. .Verzoek tijdelijke bewoning garage Marijnenstraat ongen. door dhr.
Peters.
Besluit:De tijdelijke bewoning van de garage onder strikte voorwaarden toestaan voor 1 jaar.

10. Oprichten 5 woningen Olland.
Besluit: Medewerking verlenen aan het bouwplan met toepassing van
vrijstelling art. 12, lid 1 sub c van het vigerende bestemmingsplan.

11. Concept streefbeeld Meierij in kader van reconstructie.. Besluit: De raad voorstellen in te stemmen met een reactie op het
concept-streefbeeld voor de Meierij.
12. Bouwen van een garage/berging aan de Dahliastraat 8 v.r.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Sint-Oedenrode '
Lees ook