Gemeente Sint-Oedenrode


Besluitenlijst 11 februari 2003
1. Evaluatie invoering Wet voorzieningen gehandicapten 2002.

voorlopig instemmen met evaluatie 2002 met
aanbevelingen;
uitkomsten bespreken met PGO. 2. Initiatief raadsvoorstel Rooise Partij inzake verbetering bereikbaarheid
gemeentehuis.
De Rooise Partij heeft voorgesteld de toegankelijkheid van het gemeentehuis te verbeteren . Medio 2002 heeft de Werkgroep Toegankelijkheid een zelfde verzoek -als onderdeel van meerdere wensen- ingediend. Besloten is voor bezoekers met loopbeperkingen een rolstoel en een rollator beschikbaar te stellen 3. Herziening subsidiemethodiek dorpsraden.
De gemeenteraad heeft het College gevraagd de subsidiemethodiek van dorpsraden te herzien. In de huidige regeling worden de dorpsraden gelijk gesteld met de wijk- en buurtverenigingen. Hun taak is echter breder. De dorpsraden hebben ook een rol bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering. Het college stelt voor aan de raad om de subsidiegrondslagen voor dorpsraden gelijk te stellen aan die van de belangenorganisaties. Dit betekent dat de dorpsraden in 2003 aanspraak kunnen maken op een subsidie van 100% in de kosten tot een maximum van i 2348,00. 4. Offerte ondersteuning bedrijfsmatig werken
BMC.
instemmen met de vervanging van de CV-ketel van de gymzaal Boskant; de kosten ad i 11.246,-- dekken t.l.v. de onder-houdsvoorziening van gymzaal Boskant (i 4.246,-) resp. het onderhoudsfonds onderwijs (i 7.000,-); meenemen bij eerstvolgende MARAP/BERAP.
5. Vervanging ketel gymzaal
Boskant.

Het College gaat akkorrd met de vervanging van de ketel.
6. Convenant en platform Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Op het terrein van de Geestelijke Gezondheidszorg heeft de gemeente een regie rol. Deze rol moet in afspraken (convenant) met de zorgpartners nader worden ingevuld. Het gaat dan onder meer om beleid op het terrein van welzijn en algemeen maatschappelijk werk, huisvesting, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, preventief jeugdbeleid en ouderenbeleid. Binnen Brabant Noord-Oost is op initiatief van de centrumgemeente Oss een convenant voorbereid, waarbinnen de oprichting van een bestuurlijk platform. De ondertekening van het convenant zal medio april plaatsvinden. Het college heeft de intentie uitgesproken tot ondertekening van dit convenant
7. Nagekomen zienswijzen op het bouwplan van Ben Nederland b.v. betreffende het oprichten van een antennemast op het perceel Marie-Curiestraat
4.

ingebrachte zienswijze weerleggen; overgaan tot verlening van bouwvergunning.
8. Planschadeverzoeken bewoners
Merodestraat.
Kennis nemen van de ingekomen planschadeverzoeken en deze in handen stellen van de SAOZ.
9. Vaststelling koopzondagen
2003

Instemmen met de aanwijzing van de vrijstellingszondagen o.g.v. art. 4 van de Verordening Winkeltijden Sint-Oedenrode. 10. Hellingbanen in de
Heuvel.

trottoir aanpassen o.b.v. gedeelde verantwoorde-lijkheid; de kosten ad i 1.500,-- dekken uit de post wegen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Sint-Oedenrode '
Lees ook