Gemeente Sittard-Geleen




OPENBARE BESLUITENLIJST van Burgemeester en Wethouders der gemeente Sittard-Geleen d.d. 11 maart 2003
1. Projectvoorstel Onderweg naar de Burger, voor een resultaatgerichte verbetering van de individuele dienstverlening (weth. Lennertz).
Beslissing:
1. Akkoord met de voorgestelde opzet en uitvoering van het project, de drie deelprojecten en de per project benoemde deelresultaten;
2. Akkoord met de volgende samenstelling van de stuurgroep:
- Wethouder W. Lennertz als voorzitter van de stuurgroep (portefeuillehouder);

- Programmamanager mw. Goldsmits-Bouns;
- Projectleider Impuls 2005 J. L`Ortye;
- lid van de ondernemingsraad.
3. Voorstel ter kennisname voorleggen aan de OR en aan de commissie Burger.

2. Plan van aanpak om vraagpatronen in kaart te brengen (weth. Lennertz).
Beslissing: akkoord met de voorgestelde uitvoering van het plan van aanpak als eerste stap in de verbetering van de dienstverlening van de fysieke loketten. De resultaten van deze inventarisatie vormen tevens input voor het project Impuls 2005 en kunnen ook worden gebruikt als input voor de telefonische en internetdienstverlening.

3. Radarpalen (weth. Lennertz).
Beslissing: akkoord met antwoordbrief aan burgemeester en wethouders gem. Putten.

4. Aanvraag bouwvergunning liftinstallaties ten behoeve van flats aan de Benedictastraat te Sittard (weth. Lennertz). Beslissing: voorbij gaan aan welstandsadvies en de gevraagde vergunning afgeven onder gelijktijdige verlening van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan.

5. Locaties bestemd voor betaald-, vergunninghouders- en abonnementhoudersparkeren (weth. Martens).
Beslissing: akkoord met het bijgevoegde aanwijzingsbesluit, inhoudende het aanwijzen van locaties bestemd voor betaald, vergunninghouders en abonnementhoudersparkeren, zoals bedoeld in art. 7 van de Verordening parkeerbelastingen 2003, alsmede art. 2.1 van de Parkeerverordening 2003 der Gemeente Sittard-Geleen.

6. Voorstel tot aankoop pand Rijksweg Noord 28 te 6131 CL Sittard in het kader van Zitterd Revisited (weth. Martens). Beslissing: akkoord met de aankoop van het pand Rijksweg Noord 28 te Sittard van de heer Schaeken.

7. Honingbomen in de Flinckstraat te Geleen (weth. Den Rooijen). Beslissing:
1. Akkoord met het handhaven van de bomen;
2. Bewoners bericht conform bijgevoegd schrijven.

8. Eindrapportage studiereis Brazilië (weth. Den Rooijen). Beslissing: het college heeft kennisgenomen van de eindrapportage. Ter informatie toesturen aan het presidium.

9. Gesubsidieerde arbeid ID-banen in 2003 (weth. Den Rooijen). Beslissing: akkoord met voorgestelde aanpak om in 2003 ten minste 64,35 fte uitstroom te realiseren. Het college vraagt een plan van aanpak hiervoor en voortzetting van reeds gevoerde beleid om in 2003 vooralsnog geen nieuwe ID-banen in te vullen.

13A Gesubsidieerde arbeid WIW-dienstbetrekkingen in 2003 (weth. Den Rooijen).
Beslissing:
1. Akkoord met scenario 2: nieuwe instroom voor jongeren, geen gedwongen ontslagen en selectief inkrimpen WIW-banen; Het college vraagt om een plan van aanpak om de geplande doelstellingen te bereiken.
2. Akkoord met bijgevoegde brief, waarin de gemeente de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt naar een extra financiële bijdrage ter aanvulling op de compensatieregeling.

10. Illegaal bouwwerk, Toon Hermanssingel 42 te Sittard (burgemeester).
Beslissing:
1. Geen vervolg geven aan de handhavingsprocedure; 2. In beginsel medewerking aan legalisering middels een vrijstelling ex.art. 19, lid 3 WRO;
3. Betrokkenen middels bijgaande brief berichten. 4. Het college vraagt om een notitie waarin expliciet beleid wordt geformuleerd waarin bestaande gevallen worden gelegaliseerd en waarin voor nieuwe gevallen wordt aangegeven dat de regels worden gehandhaafd

11. Verzoek mevrouw Meewis-Stans om een intern rapport ter inzage te leggen voor de gemeenteraad welk betrekking heeft op het Veiligheidsrapport DSM (burgemeester).
Beslissing:
1. Mevrouw Meewis-Stans conform bijgevoegde brief mededelen dat het veiligheidsrapport DSM op 13 maart behandeld wordt in de commissie ABZ;
2. Antwoordschrijven ter inzage leggen voor de raad.

12. Logo op enveloppen van de Gemeente in het kader van de Limburgse kampioenschappen Zaate Hermeniekes van 26 tot en met 28 september 2003 (burgemeester).
Beslissing:
1. Geen toestemming verleend tot afdrukken van het aangeleverde logo op gemeentelijke enveloppen in het kader van de Limburgse Kampioenschappen Zaate Hermeniekes;
2. De heer P. Meekels overeenkomstig bericht.

13. Verzoek verlenging huurcontract Euromat (weth. Hanssen). Beslissing: geen medewerking verleend aan verlenging van de eerder tot 1 maart 2004 toegestane periode tot vestiging van Euromat aan de Dr. Nolenslaan.

14. Initiatief voor Eurogionaal Brandwondencentrum (weth. Hanssen). Beslissing:
1. De gemeenteraad voorgesteld om de sympathie uit te spreken voor de realisatie voor een Euregionaal Brandwondencentrum en de briefschrijver - conform bijgevoegde brief - te adviseren om hierover in contact te treden met Orbis Medisch en Zorgconcern c.q. het projectbureau nieuwbouw;
2. Antwoordschrijven ter inzage leggen voor de raad.

15. Verzoek van Janssen de Jong Plancoördinatie, Griend 3 te Maastricht, om bouwvergunning voor het bouwen van een appartementencomplex aan de Rijksweg Zuid te Sittard (weth. Hanssen).
Beslissing:
1. De bouwvergunning met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verlenen; 2. Verzoekers bericht volgens bijgevoegd besluit; 3. Akkoord met bijgevoegde planschade-overeenkomst.

16. Bouwplan van de heer Smeets te Born, voor het bouwen van een bedrijfswoning met loods aan de Sluisweg, aldaar (weth. Hanssen). Beslissing: het presidium verzoeken de raad voor te leggen de bevoegdheid tot het beslissen omtrent het verlenen van de vrijstelling van het bestemmingsplan te delegeren aan het College van burgemeester en wethouders.

17. Problematiek rondom nieuwbouwwoning Graetheide 25b (weth. Hanssen).
Beslissing:
1. Een nieuw besluit nemen op het ingediende bezwaarschrift van reclamanten middels het aanvullen van de primaire beslissing (de verleende bouwvergunning) met een vrijstelling t.a.v. de overschrijding van de voorgevelrooilijn en met een nadere motivering t.a.v. toegepaste vrijstelling voor de afstand tussen de achtergevel en de achtererfgrens;
2. Met de heer Heuts in onderhandeling treden over de mogelijke eigendomsoverdracht van een strook grond van de heer Heuts dat momenteel (deels) in de openbare weg is gelegen; 3. De heer Heuts berichten dat het actualiseren van het bestemmingsplan Graetheide is opgenomen in het programma 2004/2005.

18. Herbevestiging holdingstrategie (weth. Geenen). Beslissing:
1. Het college herbevestigt de algemene gedragslijn inzake de bestuurlijke vertegenwoordiging in de volgende situaties:
- Deelnemingen in rechtspersonen van algemeen bestuurlijk belang: Per relatie het doel en de legitimatie van de gemeentelijke deelname vaststellen

- Deelnemingen in rechtspersonen waarin gemeentelijke taken worden uitgevoerd:
Geen bestuurlijke vertegenwoordiging

- Deelnemingen in rechtspersonen op particulier initiatief met een algemeen cultureel of educatief doel:
Bestuurlijke deelname kan in zijn algemeenheid worden vrij gelaten voor bestuurders, onder de voorwaarde dat zij ongewenste functievermengingen nadrukkelijk vermijden

- Deelnemingen in private rechtspersonen met commerciële doeleinden
geen bestuurlijke functies in private rechtspersonen met commercieel doel;
2. Geen algemene kerntakendiscussie voeren in het kader van het Impulstraject, maar bij de betreffende gelieerde instellingen wel een takenpositionering onderzoeken tegelijk met het onderzoek naar de bestuurlijke vertegenwoordiging;
3. In de loop van 2003 een algemene gedragscode voor bestuurders inzake het vervullen van bestuurlijke functies aanbieden. Het betreft hier persoonlijke regels bij het vervullen van externe functies;
4. Aansluitend aan deze nota, waarin een algemene gedragslijn Holdingstrategie wordt voorgesteld, de uitwerking aanbieden met betrekking tot de status van Schouwburg, Muziekschool en Sportstichting.

19. Lijst uitnodigingen.
Beslissing: vastgesteld.

20. Bezwaarschrift Stichting Houd Neerbeek Leefbaar (weth. Lennertz). Beslissing:
1. Het bezwaarschrift van de Stichting Houd Neerbeek Leefbaar ontvankelijk en ongegrond verklaard;
2. De Stichting Houd Neerbeek Leefbaar conform bijgevoegd concept antwoordschrijven bericht.

21. Schadeclaim Remmers ( wethouder Hanssen)
Beslissing:
Overeenkomstig bijgevoegd conceptbrief aan Remmers BV een schadeclaim van EUR 4.921,99 toekennen als vergoeding voor gemaakte kosten t.b.v. het woningbouwproject Lintjesweg te Munstergeleen

22. Herstructurering en privatisering luchthaven Maastricht. ( weth. Geenen )
Beslissing:
1. Als aandeelhouder op de aandeelhoudersvergadering akkoord met de beoogde en reeds eerder aangekondigde herstructurering 2. Directie van de luchthaven voor 17 maart medegedeeld dat de gemeente in principe bereid is om als aandeelhouder in de nieuwe holding deel te nemen
3. de gemeente stemt er mee in om samen met de gemeenten Maastricht en Heerlen de mogelijkheden te onderzoeken om gezamenlijk in het verdere proces op te trekken 4. voorts om samen met deze gemeenten de mogelijkheden van participatie zonder of met een beperkt financieel risico te onderzoeken.

23. Leegstaande scholen.
Beslissing:
Het college wil nagaan of dichtgetimmerde of leegstaande gebouwen (scholen) die een verhoogd risico lopen voor brandstichting versneld gesloopt kunnen worden of anders in gebruik kunnen worden genomen.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Sittard-Geleen 12-03-2003 '




Lees ook