Gemeente Sittard-Geleen


OPENBARE BESLUITENLIJST van Burgemeester en Wethouders der gemeente Sittard-Geleen d.d. 1 april 2003
1. Interne besluitenlijst B&W vergadering d.d.25 maart 2003. Beslissing: de interne besluitenlijst van de B&W-vergadering van 25 maart 2003 vastgesteld.

2. Paraafbesluitenlijst d.d. 1 april 2003
Beslissing: vastgesteld.

3. Bestuurskrachtmonitor (burgemeester).
Beslissing:
1. Akkoord met overleg met deputé Haazen op 1 april a.s. om 15.00 uur;
2. Het overleg ingaan met de bereidheid in de vorm van een quick scan deel te nemen aan de bestuurskrachtmonitor; 3. Akkoord met het draaiboek voor fase 1;
4. In handen gesteld van de griffier ter informatie aan de commissie ABZ.
4. Bestuursrechtelijke maatregel (last onder dwangsom) i.v.m. illegaal plaatsen reclameborden firma Horn (burgemeester). Beslissing: kennisgenomen van de op 17 maart 2003 door de burgemeester en secretaris ondertekende last onder dwangsom voor Horn Keuken en Bad en achteraf besluiten deze last onder dwangsom op te leggen met ingang van 17 maart 2003.
5. Vragen ex artikel 37 RvO van Pieter Meekels inzake geluidswal Aldenhof te Born (weth. Hanssen).
Beslissing: vragen beantwoord overeenkomstig brief. 6. Informatie inzake planologische voortgang Lindenheuvel (weth. Hanssen).
Beslissing: Informatie inzake planologische voortgang Lindenheuvel in handen stellen van de
griffier ter informatie aan de Raad.
Dit betekent:
1. Bestemmingsplan Lindenheuvel start najaar 2003, vaststelling voorzien zomer/najaar 2004;
2. Gebied Burgemeester Lemmensstraat: via de zgn. artikel 19-procedures om voortgang niet te vertragen. 7. Brief GOB-fractie d.d. 21 februari 2003 inzake heffing leges standplaatsen Markt Holtum (weth. Geenen).
Beslissing:
1. Akkoord met onderstaand voorstel tot aanpassing van het legestarief voor het innemen van een standplaats voor commerciële doeleinden per dag:
Het tarief van EUR 13,00 per dag wordt voor het begrotingsjaar 2003 gewijzigd in EUR 1,30 per m1 per dag. Aangezien het voorstel betrekking heeft op een neerwaartse bijstelling vindt de aanpassing met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003 plaats. Uitgangspunt blijft, dat voor 2004 en volgende jaren wordt toegewerkt naar een integraal kostendekkend tarief; 2. Akkoord met antwoordbrief.
3. De marktcommissie formeel in kennis te stellen van dit besluit. 8. Wijziging Tarieventabel Legesverordening (weth. Geenen). Beslissing: de tarieventabel, behorende bij en deel uitmakende van de legesverordening 2003, in handen stellen van de griffier ter vaststelling in de Raad.
9. Verbouwing accommodatie scouting Don Bosco Overhoven (weth. Lemmens).
Beslissing: het College heeft de wethouders Lennertz en Lemmens gemandateerd om in overleg met de welstandscommissie tot een voor alle partijen tevredenstellende oplossing te komen. Voorts heeft het College het oorspronkelijke bedrag van Euro 158.823 met Euro 15.000 verhoogd, ter compensatie van de inflatiecorrectie. Voor 1 juni 2003 dient een besluit ter zake te zijn genomen. Het College heeft de wethouders Lemmens en Wagemans gemandateerd nadere afspraken te maken over het gebruik van het buitenterrein. 10. Concept-antwoordschrijven vragen ex art 37 RvO inzake het openbaar vervoer in de gemeente Sittard-Geleen van de heer P. Verjans namens de GOB-fractie (weth. Lennertz).
Beslissing: akkoord met het antwoordschrijven aan dhr P. Verjans van de GOB-fractie
11. Afhandeling brief van raadslid P.M.Boudewijn conform art. 37 RvO inzake verzoek toevoegen dialectversie bij straatnaamborden (weth. Lennertz).
Beslissing: antwoorden conform brief.
12. Naamgeving aan straten en parkdelen (weth. Lennertz). Beslissing:
1. De parkdelen 1 en 2 met voetpad, in het oostelijk grensgebied van Sittard, respectievelijk te vernoemen: Wehrer Voor en Wehrer Beemd;
2. Het park met tuincomplex aan Aan het Broek te Sittard aan te duiden met de naam Het Broek;
3. Het sportpark aan de Eggerweg te Sittard een algemene naam toe te kennen, die in de promotie van het sportpark goed te gebruiken is. Het College is wel bereid een straat te benoemen naar Mgr. Boymans.
4. Het appartementencomplex op de hoek Bornerweg/Beekstraat te Limbricht, Hof Van Eijnatten te vernoemen;
5. De doodlopende weg naast dit complex de straatnaam Maria van Strijthagenstraat toe te kennen;
6. Drie straten in het nieuwbouwplan wijk Kollenberg te Sittard als volgt te benoemen: Maria Teresa Tauscherstraat, Mere Olivestraat en Maria Slaetsstraat. De naam Helga Paetzold wordt eventueel vervangen door een religieus persoon, eventueel Mgr. Boymans. Het College machtigt wethouder Lennertz dit af handelen. 13. Realiseren streekboerderij Daniken; reparatie projecten en financiering (weth. Den Rooijen).
Beslissing:
1. Kennisgenomen van de beschikking vitaal platteland ad EUR 129.720,00;
2. Akkoord met het aanwenden van de garantstelling voor wat betreft het tekort van EUR 33.000,00;
3. Akkoord met het ongewijzigd uitvoeren van het plan; 4. Akkoord met het opnieuw, onderhands, aanbesteden van het onderdeel terreininrichting als dit conform de gunningcriteria van de vorige aanbesteding mogelijk is.
14. Hotelonderzoek Sittard-Geleen (weth. Martens). Beslissing:
1. Kennisgenomen van de eindrapportage Hotelonderzoek Sittard-Geleen en de uitkomsten mee te nemen bij de beoordeling van de hotelinitiatieven;
2. Op basis van het bestaande aanbod kiezen voor kwalitatief hoogwaardige hotels ter versterking van het bestaande aanbod, tenzij er moverende redenen zijn om af te wijken van dit beleid; 3. Derhalve vooralsnog kiezen voor een hotel in één van de bestaande kastelen (Limbricht of Born), een hotel in de historische binnenstad (voormalig Ursulinenklooster) en een hotel gekoppeld aan een thema (sport/welness) op Bedrijvenstad Fortuna . 4. Het College wil initiatieven met betrekking tot hotelaccommodaties die buiten deze locaties vallen op eigen merites afzonderlijk beoordelen.
15. Vragen ex.artikel 37 RvO inzake het Anker (weth. Wagemans). Beslissing:
1. De GOB-fractie conform schrijven berichten; 2. De onderhavige stukken ter kennisgeving aan de gemeenteraad zenden.
16. Lijst uitnodigingen.
Beslissing: vastgesteld.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Sittard-Geleen 25-03-2003 '
Lees ook