Gemeente Sittard

Besluitenlijst B&W 08-02-2000
openbare besluitenlijst


1. Agenda vergadering commissie voor Stads- en Wijkontwikkeling d.d. 21 februari 2000.
Agenda vergadering commissie voor Financiën en Economische Zaken d.d. 22 februari 2000.
Beslissing: Vastgesteld.


2. Autovrij maken van de markt, fase 2.
Besloten:

* tot afsluiting van de Putstraat en Plakstraat;
* tot openstelling van de Rosmolenstraat in twee richtingen gedurende bepaalde uren;

* tot aanwijzing van de laad- en losstrook in de Rosmolenstraat als taxistandplaats;

* tot instellen van een maximum snelheid van 30 km in de Putstraat, Plakstraat en Rosmolenstraat met inachtneming van ingediende zienswijzen conform verkeersbesluiten;

* tot uitbreiding van de fietsparkeerplaatsen in de Plakstraat.


3. Beschikbaarstelling aanvullend krediet ten behoeve van ontsluiting voormalig Philipsterrein.
Beslissing: raad voorstellen een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.


4. Ongewenste detailhandelsaktiviteiten op bedrijventerreinen. Beslissing: raad voorstellen te besluiten het d.d. 9 december jongstleden genomen voorbereidingsbesluit voor de bedrijfsterreinen bij te stellen conform gemeenteblad.


5. Grensoverschrijdende samenwerking in de Interregio. Beslissing:

* Instemmen met de verdeling van de kosten voor de grensoverschrijdende samenwerking in de Interregio Brabant-Limburg en België voor een periode van 3 jaar;

* De bijdrage ten laste brengen van het fonds Economische Ontwikkelingen;

* De voorzitter van het Bestuurlijke overleg Interregio conform te berichten.


6. Voortgangsrapportage cultuurnota.
Beslissing: ingestemd met commissieblad.


7. Vergadering van aandeelhouders WML/voorgenomen fusietraject WML. Beslissing: kennisgenomen van de nieuwste ontwikkeling m.b.t. het voorgenomen fusietraject met NUON.


8. Programmaraad Limburg.
Beslissing:

* De raad voorstellen een Programmaraad in te stellen en de leden te benoemen.

* Ingestemd met gemeenteblad en raadsbesluit.

1 februari 2000, primeurlijst
Primeur betekent dat de betrokkene eerst bericht krijgt en dat het besluit een week later openbaar gemaakt wordt.


1. Bouw van een nieuw centrumgebouw op de her in te richten woonwagenlocatie Tudderenderweg.
Beslissing: uit de voorgedragen kandidaten een architect aan te wijzen die belast wordt met de uitwerking van de plannen en begeleiding van de bouw van het centrumgebouw op de woonwagenlocatie Tudderenderweg, en daar opdracht toe te verstrekken onder voorwaarde dat deze met de stichtingskosten binnen de afgesproken 900.000,- blijft.


2. Brief van de heer W. Clerx inzake vliegenplaag Haagsittard Park. Beslissing: ingestemd met antwoordschrijven aan de heer Clerx.


3. Beantwoording brieven van diverse raadsleden met betrekking tot verkeersproblemen in de stad:

* parkeerproblematiek Petrusschool (raadslid F. Breukers/VVD);
* tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. werkzaamheden Geuweg/Rijksweg (raadsfractie CDA);

* schade aan fiets door verkeersdrempels (raadslid J. Schrijen/CDA);
* verkeersproblematiek in de wijk Sanderbout (raadslid P. Boudewijn/Stadsp. Nieuw Sittard);

* verzoek om aanvullende verkeersmaatregelen op de ventweg langs de Rijksweg-Zuid tussen de Mgr. Vranckenstraat en Geuweg (raadslid P. Boudewijn/Stadsp. Nieuw Sittard);

* parkeerproblematiek Felix Ruttenlaan (raadslid W. Krekels/ Stadsp. Nieuw Sittard);

* parkeervrij maken van de markt (raadslid Th. Hanssen/CDA);
* verzoek om een voorziening voor het stallen van fietsen van schouwburgbezoekers (raadslid J. Schrijen/CDA).


4. Vragen raadslid P. Boudewijn m.b.t. Millenniumbos. Beslissing: ingestemd met de beantwoording van de vragen van raadslid P. Boudewijn m.b.t. het millenniumbos.


5. Gunning Bouw- en woonrijp maken voormalig Philipsterrein. Beslissing: werk gunnen aan Vissers' infra en milieu.


6. Rapportage samenwerking tussen VO (voortgezet onderwijs) en VAVO (voortgezet algemeen vormend volwassenen onderwijs). Beslissing:

* Kennisgenomen van het gevoerde overleg tussen de gemeente, Leeuwenborgh Opleidingen en Trevianum Scholengroep.
* Ingestemd met de brief aan Trevianum Scholengroep.
_________________________________________________________________

© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
_________________________________________________________________

Deel: ' Besluitenlijst B&W Sittard '
Lees ook