Gemeente Sittard

B&W besluiten 22-02-2000
openbare besluiten

1 Raadsagenda voor de raadsvergadering van 2 maart 2000. Beslissing: Kennisgenomen.

2 Tijdelijke personele voorziening afdeling POI. Beslissing:

1. Bij de afdeling POI de taken ondersteuning p&o-adviseurs en secretariaat poi scheiden en een tijdelijke voorziening treffen tot aan de datum van de herindeling.

2. De aanstelling van mevr. V.T.H. Merkelbach e/v Stevens ingaande 1 februari 2000 en voorshands tot 1-1-2001 uitbreiden van 0.5 fte naar 0.7 fte (70% aanstelling).

3. Mevr. Merkelbach belasten met de taken ondersteuning p&o-adviseurs en mevrouw de Vos met de taken afdelingssecretariaat poi.

3 Verkeersmaatregelen Broekstraat te Sittard.
Beslissing: De openbare voorbereidingsprocedure afsluiten en de noodzakelijke verkeersbesluiten nemen tot afsluiting van de Broekstraat en vaststellen parkeerverbodszone met in achtneming van de ingediende zienswijzen en conform het verkeersbesluit.

4 Overleg inzake opstart bedrijfsregio Westelijke Mijnstreek. Beslissing: Het college neemt kennis van de afspraken rond het bestuurlijk overleg dd. 10 februari 2000 inzake opstart bedrijfsregio Westelijke Mijnstreek

5 Aanleggen riolering Tudderenderweg.
Beslissing: Akkoord met het aanleggen van een DWA-riolering. De raad vragen een krediet te voteren ter grootte van 146.000,- inclusief BTW.

6 Extra budgetten t.b.v. grootschalige restauraties. Beslissing: Brief van de Staatssecretaris inzake extra budgetten t.b.v. grootschalige restauraties voor kennisgeving aangenomen.

15 februari 2000, primeurlijst
Primeur betekent dat betrokkene eerst bericht krijgt en dat het besluit een week later openbaar gemaakt wordt

1 Brief raadslid W. Krekels inzake planmatige aanpak ter bevordering van leefbaarheid en veiligheid in Sittard.
Beslissing:

1. Kennisgenomen van de brief van raadslid W. Krekels inzake planmatige aanpak ter bevordering van leefbaarheid en veiligheid in Sittard.

2. Ingestemd met het verzenden van een antwoordschrijven aan de heer Krekels.

2 Definitieve plaatsing medewerkers Brandweer in voorlopige organisatie.
Beslissing:

1. De voor de corpsen in Geleen respectievelijk Sittard vastgestelde vaste formatie per
1 maart 2000 overhevelen naar het, voorshands aan de gemeentelijke organisatie van Sittard aangehaakte, brandweerbureau Westelijke Mijnstreek.

2. Kennisgenomen van de definitieve plaatsingsvoorstellen van de Geleense brandweermedewerkers in de voorlopige organisatie "brandweerbureau Westelijke Mijnstreek".

3. De definitieve plaatsing van de Sittardse brandweermedewerkers per 1 maart 2000 in de voornoemde voorlopige organisatie vastgesteld.

3 Voorziening vacature commandant Brandweer.
Beslissing:

1. Onder voorbehoud van medische geschiktheid, in principe ingaande 1 april 2000, de heer J.W. Westra aanstellen bij de gemeente Sittard.
2. Betrokkene belasten met de functie van "commandant brandweer/directeur intergemeentelijk brandweerbureau i.o.".

4 Verlengen adviseurschap bij Brandweer.
Beslissing: Het adviseurschap van de heer A. de Vos bij de brandweer voortzetten tot uiterlijk 1 mei 2000.

5 Verzoek Schoolpedagogisch Centrum om subsidiëring natuur- en milieueducatie netwerkbijeenkomsten voortgezet onderwijs schooljaar 1999-2000.
Beslissing:

1. Subsidie ad. 2.880,- toekennen voor het schooljaar 1999-2000.
2. In beginsel subsidie ad. 3.000,- per jaar voor de komende schooljaren reserveren.

3. Het SPC schriftelijk berichten.

6 Reactie werkgroep Lokale Agenda 21 op Ontwikkelingsplan binnenstad Zitterd Revi Sited.
Beslissing:

1. Werkgroep Lokale Agenda 21 schriftelijk antwoorden.
2. Antwoord ter inzage leggen voor de Commissie Stads- en Buurtbeheer.

7 Verzoek van het Optochkommitee Zitterd om toestemming tot het inrichten van een aantal parkeerplaatsen in de toegangsweg naar de optochthal.
Beslissing:
Het Optochtkommitee schriftelijk berichten dat er geen bezwaar bestaat tegen het inrichten van een aantal parkeerplaatsen nabij de optochthal.

8 Brief van CDA-raadsfractie/fractievoorzitter de heer Th. Hanssen in zake bestemming Jacob Kritzraedthuis.
Beslissing: De CDA-raadsfractie/voorzitter schriftelijk berichten.
_________________________________________________________________

© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Sittard '
Lees ook