Gemeente Soest

OPENBARE BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SOEST, gehouden op 4 maart 2003

Nr.

Afd.

Onderwerp

Beslissing

1.

SOW

Verzoek tot subsidie van het kamerkoor "Logos Cantat" uit het budget "stimulering culturele activiteiten"

Kamerkoor Logos Cantat een éénmalige subsidie toekennen van EUR 500,-- voor een concert op 8 november 2003, dit ten laste van het budget "stimulering culturele activiteiten".

2.

SOW

Subsidie 2002 aan Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland (Cultureel Jongeren Paspoort)

Subsidie 2002 aan Stichting Kunt en Cultuur Noord Holland definitief vaststellen op EUR 3.217,65.

3.

SOW

Cultuur voor ROC De Amerlanden

Beschouwen als tijdige aanvraag 2004; 2003 incidenteel oplossen.

4.

SOW

Afrekening 2002 en subsidie 2003 Wiele Wiele Stap


- De definitieve subsidie voor 2002 vast te stellen op EUR 4.736,--.

- De kosten, ad EUR 9.240,-- voor het bezoek aan Wiele Wiele Stap voor het jaar 2003 te vergoeden.


- De subsidie voor een bedrag van EUR 9.240,-- voor Wiele Wiele Stap structureel mee te nemen in de meerjarenbegroting.


- De vordering van de gemeente, ad EUR 2.669,17 te verrekenen met de subsidie voor het jaar 2003.

5.

G&M

Aanvraag voor een vergunning Wet milieubeheer voor het bereiden van maaltijden voor zorgcentra aan de Amersfoortsestraat 15f te Soesterberg

Ontwerpbeschikking publiceren en vervolgens - indien daartegen geen bedenkingen worden ingebracht - de gevraagde milieuvergunning verlenen.

6.

G&M

Kapvergunning 3 wilgen en 1 berk Dorresteinweg 68 Soest

Kapvergunning verlenen voor 3 wilgen en 1 berk op perceel Dorresteinweg 68 in Soest.

7.

VKC

Werkplan teamplan bestuursondersteuning Gewest

Ingestemd met werkplan en jaarprogramma's opstellen in eerstvolgende bestuurlijke overleggen.

8.

P&B

Bouwaanvraag nr. 020782 voor het vernieuwen/veranderen van de garage; Koperwiek 37

Aanvrager laten verklaren, dat toekomstige klanten van de schoonheidssalon worden verwezen naar de openbare parkeerplaatsen langs de Klein Engendaalweg. Na ontvangst van deze verklaring de bouwaanvraag publiceren o.g.v. art. 3.6. bestemmingsplan "Klein Engendaal 2000" (vrijstelling gebruik bijgebouw). Indien geen zienswijzen naar voren worden gebracht dan vrijstelling/vergunning verlenen.

9.

P&B

Raadsvoorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het voren van een artikel 19 lid 1 WRO procedure ten behoeve van de bouw van 80 woningen in Soesterberg

Raad voorstellen een voorbereidingsbesluit te nemen voor de percelen Generaal Spoorstraat 1-69, 2-58 en Generaal Winkelmanstraat 71-83 en omgeving.

10.

P&B

Schetsplan voor het wijzigen van de nog niet gebouwde delen van de Albert Hein vestiging aan de Beek en Daalselaan

Schetsplan afgewezen/ Overleg over aanvaardbare oplossing met stedenbouwkundige kwaliteit.

11.

P&B

Bouwaanvraag voor de bouw van een kantoor en appartementen, Soesterbergsestraat 32a te Soest (regnr. 020340)

1. De bouwvergunning weigeren, omdat niet is voldaan aan het vereiste dat op eigen terrein, i.c. vijf parkeerplaatsen, moet worden voorzien in het parkeren en er evenmin een alternatief is overlegd dat redelijkerwijs aanleiding is voor de toepassing van een vrijstelling voor het voorzien in "het parkeren elders".

2. De buren overeenkomstig het gestelde onder 1 informeren.

12.

P&B

Lichte bouwaanvraag plaatsing dakkapel voorgevel woning Hommel 12 (regnr. 030033)

De bouwvergunning weigeren op grond van artikel 44 van de Woningwet.

13.

P&B

Bouwaanvraag nr. 020682 voor het verbouwen/uitbreiden van een woonhuis; Goudvink 10

1. Mw. A.B. Schreurs-Kleuver ontvankelijk verklaren in de door haar naar voren gebrachte zienswijze.

2. De in de zienswijze vervatte bezwaren ongegrond verklaren.

3. Concluderen, dat de naar voren gebrachte zienswijze geen aanleiding geeft om de procedure te stoppen en de aangevraagde vergunning niet te verlenen.

4. De door dhr. A.J.F.C. Perton gevraagde bouwvergunning nr. 020682 voor het verbouwen/uitbreiden van het woonhuis Goudvink 10 verlenen.

14.

SOW

Uitleen schilderij Otto Prinsen

Meewerken aan expositie door uitleen van 1 of 2 tekeningen en 1 schilderij van Otto Prinsen.

15.

G&M

Premie regeling Engh

Voor 2003 gebruikers informeren, bestaande regeling voorzetten; rapporteren over de gehouden overlegavond en aanpassing van de regeling voor 2004.

OPENBARE MANDAAT-BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SOEST, gehouden op 4 maart 2003

Nr.

Afd.

Onderwerp

Beslissing

1.

G&M

Kapvergunningaanvraag

Anna Palownalaan 7

Verlenen

2.

G&M

Kapvergunningaanvraag

Honingbij 23

Verlenen

3.

G&M

Kapvergunning

Steenhoffstraat 54A

Verlenen

4.

G&M

Kapvergunning

Dorresteynweg 68

Verlenen

5.

G&M

Kapvergunning

Kamerlingh Onneslaan 47

Verlenen

6.

G&M

Kapvergunning

Bakkersweg 2

Verlenen

OPENBARE BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SOEST, gehouden op 4 maart 2003

Nr.

Afd.

Onderwerp

Beslissing

P&B

Rademakerstraat ongenummerd

Bouwaanvraag nr. 020622 tot het bouwen van een dubbel woonhuis

Vergunning verlenen

P&B

Verlengde Talmalaan 19

Bouwaanvraag nr. 020728 tot het bouwen van een dakkapel op een berging

Vergunning verlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Soest 04-03-2003 '
Lees ook