Gemeente Soest

OPENBARE BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SOEST, gehouden op 25 februari 2003

Nr.

Afd.

Onderwerp

Beslissing

1.

SOW

Overeenkomst tussen Multicultureel Instituut Utrecht (MIU) en de gemeente Soest

Akkoord gaan met de opgestelde overeenkomst tussen het Multicultureel Instituut Utrecht en de gemeente Soest.

2.

P&B

Vacature welstandscommissie

1. Mevrouw ir. J.M. van Egmond met ingang van 1 januari 2003 voor een periode van 3 jaar te benoemde als architectlid van de welstandscommissie.

2. Mevrouw ir. E. Schild als plaatsvervangend lid te benoemen met ingang van 1 januari 2003 t/m 31 december 2005 en aansluitend als vast lid voor een periode van 3 jaar.

3. Raadsbesluit d.d. 15 januari 1998 mevrouw ir. Kramer als lid van de welstandscommissie aan te stellen en in te trekken.

3.

P&B

Bouwaanvraag nr. 027097 voor het bouwen van 96 woningen aan de Hofstedering 20 t/m 120 + Oude El 1-13 en 2-22 + Morgen 2-18 + Disselboom 64-76 + Schepel 13-21

Artikel 19 lid 1 WRO-procedure voor de bouwaanvraag nr. 020797 vervolgen: verzoek om vrijstelling ter inzage leggen (inspraakprocedure en ter visie legging samen laten vallen).

4.

P&B

Bouwaanvraag nr. 020796 voor het oprichten van 7 vrijstaande woningen; Hofstedering 283 t/m 295

Artikel 19 lid 1 WRO-procedure voor de bouwaanvraag nr. 020796 vervolgen: verzoek om vrijstelling ter inzage leggen (inspraakprocedure en ter visie legging samen laten vallen).

5.

P&B

Bouwaanvraag nr. 020795 voor het oprichten van 2 woongebouwen met elk 8 appartementen; Disselboom 44 t/m 58 + Oude Grachtje 74 t/m 88

Artikel 19 lid 1 WRO-procedure voor de bouwaanvraag nr. 020795 vervolgen: verzoek om vrijstelling ter inzage leggen (inspraakprocedure en ter visie legging samen laten vallen).

6.

P&B

Bouwaanvraag nr. 020817 voor het bouwen van 69 appartementen en maisonnettes aan de Bunder 21 t/m 43 + de Hofstedering 35 t/m 87 + het Oude Grachtje 2 t/m 60

Artikel 19 lid 1 WRO-procedure voor de bouwaanvraag nr. 020817 vervolgen: verzoek om vrijstelling ter inzage leggen (inspraakprocedure en ter visie legging samen laten vallen).

7.

P&B

Nota van inspraak en overleg ontwerp bestemmingsplan Oostelijke Eng 2003

Inspraak en overlegreacties verwerking overeenkomstig bijgevoegde nota. Insprekers en overleginstanties informeren. Ontwerp bestemmingsplan voor advies voorleggen aan de PPC. Plan toesturen aan de raadsfracties.

8.

P&B

Verzoek tot gebruik Vlasakkers ten behoeve van Walk for Peace

Verzoek om vrijstelling van de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1994 ten behoeve van Walk for Peace op 12 april 2003 afwijzen.

9.

WGV

Opheffen eenrichtingsverkeer Hellingweg tussen St. Theresiastraat en Beetzlaan

Ondanks het negatieve advies van de werkgroep Verkeer akkoord gaan met het opheffen van het gedeelte eenrichtingsverkeer op de Hellingweg tussen de Beetzlaan en St. Theresiastraat. Geen eenrichtingsverkeer instellen in de St. Theresiastraat.

10.

M&S

Privacy-audit in relatie tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Auditverslag van PriceWaterhouseCoopers voor kennisgeving aangenomen. Gemeentebrede inventarisatie verwerking persoonsgegevens afgerond in 2^e kwartaal 2003. WBP geheeld doorgevoerd en geïntegreerd in totale beveiligingsconcept eind 4^e kwartaal 2003.

11.

SOW

Productovereenkomst educatie 2003

Instemmen met de Productovereenkomst educatie 2003 Gemeente Soest en het ROC de Amerlanden.

12.

SOW

Vliegdorp

1. Kennisgenomen van toelichting van het bestuur vv 't Vliegdorp waarom zij tot haar huidige standpunt is gekomen.

2. De beslissing ter kennisname brengen van de commissie SOW.

13.

G&M

Bezwaren tegen kapvergunning Winterkoning 110 Soest

Kapvergunning voor 1 spar Winterkoning 110 Soest intrekken en alsnog weigeren.

14.

G&M

Kapvergunning Birkstraat 111 Soest

Kapvergunning verlenen voor 2 zomereiken, 4 wilgen en 1 esdoorn op het perceel Birkstraat 111 in Soest, met herplantplicht voor 2 zomereiken (18-20 centimeter) op de plaats van de te kappen eiken. Kapvergunning weigeren voor 4 eiken en 1 els op het betreffende perceel.

15.

P&B

Principeverzoek voor de bouw van een woning aan de Van Lenneplaan op een perceel gelegen tussen de nummers 25 en 27

Geen medewerking verlenen aan dit herhaalde verzoek om woningbouw op genoemd perceel.

16.

P&B

Het bouwen zonder bouwvergunning van een framewerk in de voortuin van de woning Gemini 231

De eigenaar aanschrijven tot verwijdering van het framewerk op het perceel Gemini 231 binnen een termijn van twee weken en op straffe van een dwangsom van EUR 500,-- ineens.

17.

P&B

Bezwaarschrift SRK Rechtsbijstand, namens bewoner Regentesselaan 3, tegen verlening bouwvergunning en vrijstelling uitbreiding bebouwing Regentesselaan 1 (regnr. 020343)

1. Het bezwaarschrift van SRK Rechtsbijstand d.d. 14 november 2002, ontvangen op 15 november 2002, ingediend namens de heer J.G.J. van der Burg, wonende aan de Regentesselaan 3 te Soest, ontvankelijk te verklaren.

2. De bezwaren van SRK Rechtsbijstand zoals weergegeven in de brief van 14 november 2002 ongegrond te verklaren.

3. Het besluit d.d. 7 oktober 2002, om bouwvergunning en vrijstelling voor de uitbreiding van de bebouwing en het gebruik zoals weergegeven op de bij de bouwvergunning behorende tekening, voor het perceel aan de Regentesselaan 1, onder aanvulling van hetgeen in dit voorstel is overwogen, in heroverweging in stand te laten.

OPENBARE MANDAAT-BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SOEST, gehouden op 25 februari 2003

Nr.

Afd.

Onderwerp

Beslissing

1.

SOW

Definitieve vaststelling van subsidie 2001 de Paraplu (Sociaal culturele organisatie van mensen met een functiebeperking)

Subsidie 2001 voor de Paraplu definitief vastgesteld op EUR 136,13 (NLG 300,00) ; als voorschot reeds uitbetaald.

OPENBARE MANDAAT-BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SOEST, gehouden op 25 februari 2003

Nr.

Afd.

Onderwerp

Beslissing

1.

G&M

Kapvergunningaanvraag

A. Cuyplaan 2

Verlenen

2.

G&M

Kapvergunningaanvraag

Beatrixlaan 57

Verlenen

3.

G&M

Kapvergunning

Nieuwstraat 4c en 6

Verlenen

OPENBARE MANDAAT-BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SOEST, gehouden op 25 februari 2003

Nr.

Afd.

Onderwerp

Beslissing

P&B

Bazuin 5

Bouwaanvraag nr. 020713 tot het bouwen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak

Vergunning verlenen

P&B

Beckeringhstraat 58

Bouwaanvraag nr. 020115 tot het verbouwen/uitbreiden van een woonhuis

Vergunning verlenen met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

P&B

Birkstraat 111

Bouwaanvraag nr. 020477 tot het bouwen van een loods

Vergunning verlenen met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

P&B

Koningsweg 26

Bouwaanvraag nr. 020746 tot het verbinden van bedrijfspand

Vergunning verlenen

P&B

Vondellaan 17

Bouwaanvraag nr. 020801 tot het uitbouwen van een woonhuis

Vergunning verlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Soest 26-02-2003 '
Lees ook