Gemeente Soest

OPENBARE BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SOEST, gehouden op 28 januari 2003

Nr.

Afd.

Onderwerp

Beslissing

1.

SOW

Stichting PCBO Baarn-Soest; onderzoek mogelijkheden vervangende nieuwbouw Insingerschool

Het schoolbestuur mede delen dat de bereidheid aanwezig is om mee te denken in het vinden van een passende oplossing voor de huisvestingsproblematiek van de Insingerschool.

2.

SOW

Voortgangsrapportage 7 Breed Educatief Centrum

De voortgangsrapportage voor kennisgeving aannemen en ter inzage leggen voor de leden van de commissie SOW.

3.

P&B

Verzoek tot het gebruik van een bijgebouw als burgerwoning, Peter van den Breemerweg 23

Geen medewerking verlenen aan het verzoek een bestaand bijgebouw te mogen gebruiken als woning.

4.

SOW

Kunstwerk De Fakkel op het Dorpsplein te Soesterberg

Opdracht geven tot sloop en verwijdering aan Ponstein & de Ruiter.

5.

VKC

Voortel tot het nemen van diverse besluiten regelgeving als gevolg van de invoering dualisering

Ten aanzien van 6.03, 6.04 en 11.01 strafbepalingen nader advies. Raadsvoorstel verordening WIW teruggenomen; raad zo spoedig mogelijk informeren.

6.

SOW

Jaarverslag breedtesport 2002


- Instemmen met jaarverslag.


- Ter inzage leggen voor raadscommissie Sport, Onderwijs en Welzijn.
7.

G&M

Weigering kapvergunning Amersfoortsestraat 11 (hoek Amersfoortsestraat/Postweg) Soesterberg

Kapvergunning weigeren voor 2 eiken Amersfoortsestraat 11 (hoek Amersfoortsestraat/Postweg) in Soesterberg.

8.

SOW

Definitieve vaststelling subsidie 2001, stichting Balans


- Het definitieve subsidie voor Stichting Balans voor 2001 vaststellen op f 1.234.663,-- (EUR 560.265,64).


- Een bedrag van f 79.169,-- (EUR 35.925,33) nabetalen.

- Dit bedrag dekken uit de stelpost salarismaatregelen.

- Het jaarverslag voor kennisgeving aannemen.

- De stukken ter inzage leggen voor de leden van de commissie SOW.
9.

WGV

Parkeerverbod aan beide zijden voor de gehele Akkerweg

Bijgevoegd verkeersbesluit vaststellen.

10.

SOW

Opstellen Cultuurnota


- In te stemmen met bovengenoemd voorstel.


- Dit voorstel ter inzage leggen bij de commissie SOW.
11.

FAZ

Gebruik raadzaal door het Vredesplatform Soest

Het Vredesplatform Soest toestemming verlenen om de raadzaal te gebruiken op maandag 17 februari 2003 voor een bijeenkomst.

12.

P&B

Bouwaanvraag 020617. Het bouwen van een woning aan de Rademakerstraat/hoek Prof. Lorentzlaan

Welstandsadvies niet overnemen. Wethouder R.O. standpunt van het college in de vergadering van welstandscommissie laten toelichten. Vergunning verlenen.

13.

P&B

Zienswijze tegen voornemen vrijstelling nieuwbouw dubbele woning Regentesselaan 2 (reg.nr. 020112)

1. De door en namens A.D. Vreeswijk ingediende zienswijze, wonende aan de Vredehofstraat 9 te Soest vormt redelijkerwijs geen aanleiding om het bouwplan aan te passen dan wel totaal van de vrijstellingsprocedure af te zien.

2. Aan Van Hoogevest Ontwikkeling vergunning te verlenen voor de bouw van een dubbel woonhuis, inclusief twee vrijstaande bijgebouwen op het perceel Regentesselaan 2 (reg.nr. 020112).

14.

P&B

Principeverzoek gebruik Birkstraat 85 ten behoeve van kinderdagverblijf

1. Geen medewerking aan een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 3 WRO voor het vestigen van een kinderdagverblijf aan de Birkstraat 85 in Soest.

2. Kindervilla berichten.

15.

P&B

Bezwaarschrift tegen verleende bouwvergunning nr. 020033; Birkstraat 104

Bezwaar o.g.v. art. 73 7:3 sub b. Awb kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Mr. Fiscalini hiervan schriftelijk in kennis stellen en o.g.v. art. 7:12 lid 1 Abw tevens berichten waarom van het horen o.g.v. art. 7:2 lid 1 Abw is afgezien.

16.

P&B

Verzoek aanleg nieuwe toegangsweg naar Birkstraat 125a

Gevraagde aanlegvergunning verlenen nadat de inritvergunning is verleend.

17.

WGV

Stand van zaken regiotaxi

Niet akkoord; deze notitie betrekken bij een op te stellen evaluatie.

18.

P&B

Principeverzoek plaatsing serre Regentesselaan 7

Het verzoek af te wijzen en verzoeker in overweging te geven een plan in te dienen dat voldoet aan de in de adviesnota gestelde voorwaarden voor een aanbouw bij een woning.

19.

P&B

Bouwaanvraag nr. 0210680 voor het verbouwen/uitbreiden van een woonhuis op het perceel Goudvink 12

Planschade-overeenkomst vragen. Publiceren o.g.v. artikel 19, lid 3 WRO. Bij geen zienswijzen vergunning verlenen.

OPENBARE MANDAAT-BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SOEST, gehouden op 28 januari 2003

Nr.

Afd.

Onderwerp

Beslissing

1.

Brw

Stookverbod na schoorsteenbrand

Van Lenneplaan 3A

Voor kennisgeving aannemen

OPENBARE MANDAAT-BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SOEST, gehouden op 29 januari 2003

Nr.

Afd.

Onderwerp

Beslissing

1.

G&M

Kapvergunningaanvraag Hazepad 126

Verlenen

2.

G&M

Kapvergunning Scalmeijerpad 21

Verlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Soest 28-01-2003 '
Lees ook