Gemeente Uithoorn

BESLUITEN B&W

In de vergadering van dinsdag 4 maart jl. hebben burgemeester en wethouders onder andere de volgende besluiten genomen:

* Om met De Kleine Media BV een overeenkomst aan te gaan voor het tot stand brengen van de gemeentegids 2004 met een optie voor verlenging met drie jaar, mits de gids 2004 naar tevredenheid tot stand is gebracht;

* Akkoord te gaan met het aanstellen van een derde gemeentesurveillant en de werving hiervoor op de gebruikelijke wijze te starten;

* In te stemmen met de projectmatige aanpak van de openbare verlichting op diverse locaties en de hiermee gepaard gaande kosten van EUR120.000 excl. BTW;

* Kennis te nemen van de beleidsnotitie over de in het Strategisch akkoord voorgestane uitbreiding van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr); de Wgr-plus en deze rapportage in handen te stellen van de voorzitter van de commissie bestuur, welzijn en onderwijs met het verzoek dit stuk ter kennis te brengen van de commissie;

* Mevrouw A.S.M. Ruhe te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand, voor de periode gedurende zij werkzaam is bij de afdeling burgerzaken van de bestuursdienst.

RAADSBESLUITEN

In zijn vergadering van 6 maart jl. heeft de gemeenteraad o.m. de volgende besluiten genomen.


* De Verordening Participatieraad gehandicapten Uithoorn 2003 vast te stellen.
Deze verordening treedt in werking zes weken na de dag van bekendmaking, dus op 24 april 2003

* Uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollandse Bestuursschool.
De financiële gevolgen ervan -het betalen van een uittredesom van EUR 0,66 per inwoner-
Te regelen in het kader van de gemeenterekening 2002 door opneming op de balans per 31 december 2002 van deze verplichting.
* De invoering van de verordening ex artikel 213a met maximaal een jaar te verlengen;
Uiterlijk 15 november 2003 de verordeningen ex artt 212, 213 en 213a vast te stellen.

* De Verordening op de ambtelijke bijstand Uithoorn 2002 in te trekken
De Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Uithoorn 2003 vast te stellen.
De Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Uithoorn 2003 met terugwerkende kracht te laten ingaan op 1 januari 2003
De additionele kosten van EUR 11.900 ten laste te brengen van de post ïncidenteel onvoorzien" van de begroting 2003.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Uithoorn ~~DATUM~~ '
Lees ook