Gemeente Uithoorn


BESLUITEN B&W

In de vergadering van dinsdag 28 januari jl. hebben burgemeester en wethouders onder andere de volgende besluiten genomen:


* * Het evaluatieverslag Abw, IOAW en IOAZ, periode 1 januari 2002 tot 1 juli 2002, voor kennisgeving aan te nemen en dit verslag ter kennisgeving in handen te stellen van de voorzitter van de commissie bestuur, welzijn en zorg;

* Voor de officier van dienst van de brandweer in de langsparkeerhaven in de Meerlaan tegenover de inrit naar het parkeerterrein van de ING-bank een parkeerplaats te reserveren overeenkomstig conceptverkeersbesluit

RAADSBESLUITEN

In zijn vergadering van 30 januari jl. heeft de gemeenteraad o.m. de volgende besluiten genomen.


* 1. Als (enig) aandeelhouder van Signaallevering Uithoorn B.V. in te stemmen met de verkoop van het kabelnet van Uithoorn aan de Gemeenschappelijke Regeling CAI Westland te Naaldwijk overeenkomstig de in het raadsdossier opgenomen stukken. 2. Als raad het gevoelen uit te spreken dat burgemeester en wethouders kunnen voortgaan met de te sluiten overeenkomst tussen de gemeente Uithoorn en Signaallevering Uithoorn B.V. enerzijds en de Gemeenschappelijke Regeling CAI Westland anderzijds. 3. Burgemeester en wethouders, waar nodig optredend als Raad van Commissarissen van Signaallevering Uithoorn B.V., en overigens voor zover nodig te machtigen al het nodige te doen om de overeenkomst tot stand en tot uitvoering te brengen.
* het verslag leerplichtbeleid over het schooljaar 2000 - 2001 vast te stellen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Uithoorn '
Lees ook