gemeente utrecht

geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 maart 2000


1. verplichtstelling gebruik herbruikbare kunststofglazen bij evenementen op de openbare weg
het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om glaswerk te weren tijdens festiviteiten in de stad. in de vergunningen voor evenementen wordt het gebruik van herbruikbare bekers van kunststof verplicht gesteld. vanuit milieuoogpunt verdienen deze glazen de voorkeur boven wegwerpbekers. organisatoren van evenementen zijn voorstanders gebleken van deze keuze.


2. beleidsplan wegen en verkeersaanduidingen
het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het plan voor het onderhoud van de wegen in de gemeente utrecht voor de periode 2000-2004. jaarlijks is hiermee een bedrag van ruim nlg 17 miljoen gemoeid. wegen zijn onderhevig aan slijtage en beschadiging als gevolg van intensief gebruik en de aanleg van elektriciteitskabels, telefoonleidingen en riolering. na verloop van tijd moeten de wegen dus worden voorzien van een nieuwe bovenlaag of zelfs helemaal opnieuw gelegd worden. voor het genoemde bedrag worden de wegen onderhouden op een, volgens technische normen, "voldoende" niveau. De uitgaven worden voor een deel gedekt uit een vast onderhoudsbudget. Daarnaast is er ieder jaar een bedrag beschikbaar voor de herinrichting van gebieden waar ook een deel van het wegenonderhoud uit kan worden betaald. In het kader van de UNA-gelden wordt dit jaar de Brailledreef opgeknapt. Bij het onderhoud van wegen wordt geprobeerd de groei van onkruid zoveel mogelijk te voorkomen, enerzijds door preventieve maatregelen, anderzijds door een intensieve bestrijding.


3. Subsidiering restauratie monumenten
Voor de uitvoering van de subsidieverordening stadsvernieuwing, onderdeel Monumenten is jaarlijks een subsidiebudget aanwezig met een plafond van NLG 3,5 miljoen. Met dit budget worden restauraties van rijksmonumenten, voorgestelde rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden gesubsidieerd. Door het hoge aantal subsidieaanvragen in vorige jaren en in dit jaar, is het voor het jaar 2000 beschikbare budget inmiddels geheel in verplichtingen vastgelegd. Om die reden heeft het college besloten, dat de subsidiëring van rijksmonumenten alleen nog kan plaats vinden via het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten (Brrm) 1997, en dat de beslissing op aanvragen die vanaf de datum van het collegebesluit (= 28 maart 2000) door de eigenaren van voorgestelde rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden worden ingediend, wordt aangehouden tot 1 mei 2000. De verwachting is, dat op dat moment duidelijkheid is omtrent de budgetten voor de restauratie van monumenten voor de jaren 2001 en volgende.


4. Bestemmingsplan spoorverdubbeling Utrecht - Maarssen/Nieuwe westelijke invalsweg
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met het gemeentelijk commentaar op

het advies van de Provinciale Planologische Commissie en de daaruit voortvloeiende aanpassingsvoorstellen, de commissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen te horen over het gemeentelijk commentaar op het advies van de Provinciale Planologische Commissie en de daaruit voortvloeiende aanpassings-voorstellen en, indien het horen van de commissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen geen aanleiding geeft tot wijziging van het onder 1 genoemde besluit, de directeur DSO opdracht te geven het bestemmings-plan ter inzage te leggen.

Het voorontwerpbestemmingsplan Spoorverdubbeling Utrecht - Maarssen/Nieuwe westelijke hoofd-invalsweg is naar de Provinciale Planologische Commissie gestuurd voor advies. Dit advies is verwerkt in een tweekolommenstuk en voorzien van gemeentelijk commentaar. Indien het college van burgemeester en wethouders en de commissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen instemmen met dit gemeentelijk commentaar en de aanpassingsvoorstellen die daaruit voortgekomen zijn, zal het ontwerpbestemmingsplan Spoorverdubbeling Utrecht - Maarssen/Nieuwe westelijke hoofdinvalsweg ter inzage worden gelegd. In de periode van ter inzage legging kunnen er zienswijzen bij de gemeenteraad worden ingediend en zal het ontwerpbestemmingsplan samen met deze zienswijzen en het gemeentelijk commentaar daarop gereed gemaakt worden voor vaststelling door de gemeenteraad.


5. Referentiekader voorzieningen Leidsche Rijn
In de Ontwikkelingsvisie Leidsche Rijn Utrecht (1997) en de nota Voorzien in kwaliteit (1996) is vastgelegd welke voorzieningen voor maatschappelijke doeleinden in Leidsche Rijn zijn gepland en is de wijze van clustering uitgewerkt. De benodigde ruimte en de kosten zijn verder uitgewerkt in de nota Voorzien in de toekomst (1997).

De voorzieningen in Leidsche Rijn worden uit verschillende bronnen gefinancierd. Een aantal voorzieningen wordt geheel of gedeeltelijk particulier betaald. Andere voorzieningen ontvangen geld van andere overheden. De gemeente draagt bij aan de investering en exploitatie van een groot aantal voorzieningen in Leidsche Rijn vanuit het Referentiekader budgetstructuur. Het Referentiekader bevat daarvoor een onderdeel Voorzieningen. In 1997 is het Referentiekader Voorzieningen vastgesteld (zie de nota Voorzien in de toekomst). Inmiddels is bij de realisatie van de eerste voorzieningen duidelijk geworden dat de kosten te laag zijn ingeschat.

Vandaag is het geactualiseerde Referentiekader Voorzieningen door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. De actualisatie betreft het programma (welke voorzieningen), de omvang (m2 grond en vloeroppervlak) en de kosten (voor zover deze voor rekening van de gemeente komen).

Wat betreft het programma is nagegaan of bepaalde voorzieningen bij nader inzien wel of niet nodig en mogelijk zijn, of dat voorzieningen moeten worden toegevoegd (bijvoorbeeld omdat er nieuw beleid is vastgesteld). Wat betreft de omvang is zo mogelijk een (betere) inschatting van de behoefte gemaakt en is met de beoogde aanbieders of financiers van een voorziening meer in detail bekeken welke oppervlakte grond of vloeroppervlakte nodig wordt gevonden. De kosten zijn geïndexeerd, er is rekening gehouden met BTW, en voor de bouwkosten is extern advies ingewonnen. Het Referentiekader Voorzieningen 2000 bevat het volledige pakket, dat in de Ontwikkelingsvisie was vastgelegd, met uitzondering van een derde veldsportcomplex in het Centrale Park. In het park blijkt hiervoor namelijk onvoldoende ruimte te zijn. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door aanleg van een sportcomplex aan de Cervanteslaan (Oog in Al) en toepassing van 'wet'- en kunstgrasvelden op de andere complexen in het Centrale Park, zodat een intensievere benutting mogelijk is. Voorzieningen die aan het programma zijn toegevoegd zijn onder meer klassen voor speciaal basisonderwijs, een vijfde gezondheidscentrum, peuterspeelzalen en (extra) kinderdagverblijven. Ook zijn voor de komende vijf jaar middelen uitgetrokken om tijdelijke voorzieningen te realiseren (vooruitlopend op het gereed komen van definitieve locaties) en om archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn te kunnen verrichten. Om de voorzieningen te kunnen realiseren heeft het college extra geld beschikbaar gesteld.

Ook zijn de spelregels vastgesteld die gelden voor de investeringen in voorzieningen voor maatschappelijke doeleinden. Zo is duurzaam bouwen uitgangspunt voor alle voorzieningen. Ook wordt extra geld uitgetrokken om voldoende faciliteiten voor Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) te kunnen bieden. Veel voorzieningen worden in clusters gebouwd. De verwachting is dat door nauwere samenwerking tussen voorzieningen een beter en vollediger aanbod aan de bevolking kan worden gedaan. Maar bovendien leidt clustering tot intensiever gebruik van de ruimten, gezamenlijk gebruik van sommige ruimten en daardoor tot lagere kosten.

Het college van burgemeester en wethouders verwacht door vaststelling van het Referentiekader Voorzieningen 2000 het door de gemeente te realiseren permanente gedeelte van het voorzieningenprogramma waar te kunnen maken. Voor tijdelijke voorzieningen en archeologisch onderzoek zijn de kosten tot en met 2005 gedekt. Periodiek zal worden getoetst of de werkelijke kosten passen binnen de uitgangspunten van het Referentiekader en of het programma past bij nieuwe beleidsinzichten.


6. Nieuwe bestedingen fonds Sociale Integratie
Het college van burgemeester en wethouders heeft, op advies van een externe beoordelingscommissie, besloten uit het fonds Sociale Integratie aan de volgende projecten beschikbaar te stellen:

Comité Julianapark - Multicultureel Festival - NLG 5.000

Het Comité Julianapark is een vrijwilligersorganisatie die diverse activiteiten in de wijk Zuilen organiseert. Het comité organiseert op 2 juli 2000 een multicultureel festival in het Julianapark. Het festival is wervend naar alle bewonergroeperingen en is te plaatsen in de verdergaande multiculturele wijkontwikkeling. Vanuit het comité bestaat er een hechte samenwerking met de Surinaamse gemeenschap. Het comité is ook betrokken bij de voorbereiding van het multicultureel en –functioneel centrum aan het Prins Bernhardplein. Het college stelt NLG 5.000 beschikbaar. Het Wijkbureau Noordwest en het budget Bewonersondersteuning leveren ook een financiële bijdrage.

Stade – project ‘De Held’ - NLG 30.000

Elke gemeente, school, sportclub krijgt te maken met racisme, discriminatie, pesten en supportersgeweld. In sommige wijken en op sommige scholen in Utrecht nemen deze maatschappelijke problemen ernstige vormen aan. Als reactie hierop hebben Stade en FC Utrecht in 1998 besloten het project ‘De Held’ op te starten, zodat gewerkt kan worden aan het herstel van het normale respect voor elkaar. Het doel van het project is om Utrechtse jongeren van 10 - 20 jaar bewust te maken van de uitwassen pesten, discriminatie en racisme en deze in Utrecht te voorkomen en te verminderen. Resultaat: een veiliger school- en buurtklimaat. Een deel van de uitvoering is in handen van topvoetballers van FC Utrecht. Zij bezoeken scholen en buurten en verzorgen gastlessen. Zij hebben een grote impact op de jongeren als ze hun ervaringen met pesten en racisme met hen delen. Voetbalvandalisme en redeloos geweld komen aan bod en een videoboodschap geeft nadere verheldering. Ook krijgt FC Utrecht meer binding met Utrechtse jeugd. Andere activiteiten zijn de tweejaarlijkse spandoekwedstrijd en het Daggie FC Utrecht. Benaderde basisscholen doen graag mee aan het project. De verwachting is dat de activiteiten van project ‘De Held’ in een periode van drie jaar geïmplementeerd zijn. Stade vraagt een bedrag van NLG 90.000 voor dit project. Hiernaast zijn er financiële bijdrage en ‘in natura’ van Reebok, FC Utrecht en haar sponsors. Het college stelt voor een jaar voor NLG 30.000 beschikbaar; financiering van het tweede en derde projectjaar worden afhankelijk gesteld van de resultaten over het eerste jaar.

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling [afdeling Sport & Recreatie] - ‘Vakantiepas 2000' – NLG 98.000

Door de Stichting Perspecta is in 1998 en ‘99 met succes de ‘Vakantiepas’ ontwikkeld. De ‘Vakantiepas’ is een gratis boekje vol ideeën voor zomeractiviteiten, met korting of gratis, voor alle kinderen van 4 - 12 jaar, maar vooral voor hen die niet op vakantie kunnen. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling neemt het initiatief van de stichting Perspecta over en biedt in het jaar 2000 de ‘Vakantiepas’ aan de Utrechtse kinderen en hun ouders/verzorgers aan. Het college stelt hiervoor NLG 98.000 beschikbaar.


7. Voordracht lid stimuleringscommissie Beeldende Kunst Utrecht
In 1995 is begonnen met de overdracht van voormalige BKR en IKV kunstwerken naar het Utrechtse Bureau voor Kunstuitleen. Daarna is een onderscheid gemaakt tussen werken die voor uitleen geschikt zijn en de zogenaamde incourante kunstwerken. Voor het afstoten van incourante BKR kunstwerken is in een raadsbesluit in 1998 vastgesteld dat zij aan de makers zullen worden geretourneerd. Voor de afronding van de overdracht is nu besloten dat voormalige incourante BKR/IKV werken worden afgestoten door verkoop en schenking. Met inachtneming van het volgende: dat in alle gevallen vooraf een lijst van af te stoten werken vooraf ter goedkeuring aan het college van burgemeester en wethouders wordt voorgelegd, het Centraal Museum vooraf inzage krijgt in de lijst af te stoten werken en de kunstwerken door een externe expert worden getaxeerd. De mogelijke inkomsten uit verkoop van de kunstwerken zullen na afronding van het traject aan het college worden voorgelegd.

Wegens het vertrek van mevrouw C. van Lingen ontstaat er een vacature in de Stimuleringscommissie Beeldende Kunst Utrecht. Na inachtneming van een sollicitatieprocedure wordt de heer D. Bade, beeldend kunstenaar, als nieuw lid van de commissie voorgedragen.


8. Opdracht uitvoering portret Bob Dylan voor Muziekcentrum Vredenburg
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten aan de Utrechtse kunstenaar Titus Nolte (1955) opdracht te verlenen voor het uitvoeren van zijn ontwerp van het portret van Bob Dylan voor het Muziekcentrum Vredenburg. Werk van Titus Nolte bevindt zich o.a. in de collectie van het Centraal Museum. Gezien het oeuvre van Nolte en de specifieke interesse in taal en beeld werd Nolte’s voorstel Bob Dylan te portretteren enthousiast ontvangen. Het portret, dat uitgevoerd zal worden in email op metaal, zal in mei 2000 gereed zijn. Het is het vierendertigste portret van de collectie Muziekportretten in het Muziekcentrum Vredenburg. Bij de bouw van het Muziekcentrum van architect Herman Hertzberger in 1978, besloot het college van burgemeester en wethouders het gebouw met muziekportretten te bevolken. Vanaf 1978 is middels enkele schenkingen, aankopen en merendeels enkelvoudig gesloten opdrachten de collectie gevormd. De verzameling kenmerkt zich door diversiteit zowel in uitvoering (bronzen portretbustes, reliëfs, een omgevingskunstwerk) als in degenen die zijn verbeeld (klassieke componisten, jazzmusici, popmusici, uitvoerende musici, hedendaagse componisten etc). Gezien de huidige omvang van de collectie zal nog dit jaar (naar verwachting bij de opening van het nieuwe culturele seizoen) een uitvoerige catalogus met zwart-wit- en kleurafbeeldingen van de gehele collectie verschijnen. Het is een samenwerkingsproject van de afdeling Culturele Zaken, Muziekcentrum Vredenburg en doctoraalstudenten kunstgeschiedenis van de Universiteit van Utrecht.

Utrecht, 28 maart 2000

Deel: ' Besluitenlijst B&W Utrecht - 14132 '
Lees ook