gemeente utrecht

geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 1999

dynamisch beheer woningvoorraad

het college van burgemeester en wethouders heeft de kadernota dynamisch beheer vastgesteld.

de doelstelling van dynamisch beheer is:

"Er voor zorgen dat de kwaliteit en het beheer van de bestaande voorraad woningen op peil blijven, zodat nieuwe achterstanden voorkomen worden en bestaande achterstanden worden weggewerkt".

Dynamisch beheer is een andere manier van kijken naar het bouwtoezicht situatie in de stad. De kadernota biedt het raamwerk voor Dynamisch Beheer en daarmee de basis voor de nader te ontwikkelen 'Wijkwijzers Bouwbeheer'. De kadernota en de per wijk vast te stellen 'wijkwijzers' zijn belangrijk om te komen tot een meer flexibele en dynamische aanpak van het bouwtoezichtelijke beheer van de Utrechtse wijken. Deze wijkwijzers vormen uiteindelijk op wijkniveau de leidraad voor de concrete aanpak van de in die wijken meest in het oog springende beheersproblemen. Dynamisch beheer maakt het mogelijk om maatwerk per wijk te leveren.

De komende jaren verandert er veel in de bebouwing in Utrecht. Een belangrijk deel van de aandacht, de energie en financiële middelen zal in nieuwe stedelijke ontwikkelingen en activiteiten worden geïnvesteerd, zoals de ontwikkeling van Leidsche Rijn, het Utrecht Centrum Project, het uitbreiden van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer etc. Het blijft echter van cruciaal belang, dat de aandacht voor de bestaande stad en het beheer daarvan in stand blijft. Hoewel de stadsvernieuwing bijna (succesvol) is afgerond, telt Utrecht immers nog steeds vele woningen met kwaliteitsachterstanden.

Het voorstel is aan de orde in de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen op 14 december a.s.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Utrecht - 2130 '
Lees ook