Gemeente Utrecht

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d 28 mei 2002.

Door agendatechnische problemen kan er vanmiddag niemand aanwezig zijn van het college van b & w bij de wekelijkse persconferentie van het college. De persconferentie vervalt dus.


1. Bestedingen fonds Sociale Integratie
Het college van burgemeester en wethouders heeft, mede op advies van een externe beoordelingscommissie, besloten aan onderstaande initiatieven een subsidie toe te kennen uit het fonds Sociale Integratie.

De gemeente geeft subsidies uit het fonds Sociale Integratie aan organisaties en mensen die zich inzetten om van Utrecht hun eigen stad te maken. Jaarlijks is ruim EUR 900.000 beschikbaar voor vernieuwende, creatieve projecten die gericht zijn op de leefbaarheid in de wijken en het samenleven van mensen uit verschillende culturen. Subsidies kunnen het gehele jaar aangevraagd worden.

Het college van b en w heeft besloten uit het fonds Sociale Integratie de volgende aanvragen te honoreren:


* Marokkaanse Ouderraad Kanaleneiland
Opvoedingscursus voor Marokkaanse gemeenschap Kanaleneiland

Toegekend bedrag: EUR 1.645,60

De Marokkaanse Ouderraad Kanaleneiland, inmiddels alweer zes jaar actief, maakt zich zorgen over het negatieve beeld van Marokkaanse bewoners. Zij wil onder andere dat ouders meer betrokken raken bij de opvoeding van de kinderen. Uit een peiling onder ouders blijkt dat zij behoefte hebben aan ondersteuning bij de opvoeding. In samenwerking met het opbouwwerk en het Wijk Service Centrum heeft de raad een uitgebreid opvoedingsprogramma voor de doelgroep opgesteld. Doelen van de acht bijeenkomsten zijn:

a. Marokkaanse jongeren trachten te begrijpen over hun streven tussen twee verschillende culturen. b. Achterhalen van oorzaken van problemen bij jongeren en zo mogelijk oplossingen aandragen. c. Marokkaanse ouders stimuleren om een belangrijke rol te spelen in de opvoeding op zich te nemen om het ontstane negatieve beeld van Marokkanen te verbeteren. d. Jongeren activeren om hun verantwoordelijkheid te kennen en te nemen, binnenshuis en buitenshuis, als bijdrage aan een veilige buurt enerzijds en anderzijds een maatschappelijke identificatie te bewerkstelligen.

Bij aanvang van het initiatief waren er al ruim 50 ouders die de cursus willen volgen. Vanwege de geringe financile draagkracht van de deelnemenden doet de MORK een beroep op het fonds Sociale Integratie voor een bedrag van 1.645,60. Het college van B & W heeft de aanvraag gehonoreerd.


* Portes
`Een geschiedenisproject in Ondiep'

Totale kosten: EUR 73.020

Gevraagd bedrag: EUR 45.793

Toegekend bedrag: EUR 45.793

Portes heeft op verzoek van wijkbureau Noordwest een geschiedenisproject ontwikkeld in het kader van buurtaanpak Ondiep. Deze buurtaanpak gaat uit van de volgende visie: Ondiep moet ook in de toekomst een leefbare en veilige woonbuurt zijn met een goed imago, een eigen identiteit en subbuurten met een eigen karakter waar mensen wonen die elkaar tolereren en die zelfredzaam zijn.

Het geschiedenisproject sluit nauw aan bij deze visie en is er op gericht de betrokkenheid van alle buurtbewoners te stimuleren en te vergroten. Onderdeel van het project is een toneelstuk van de bewoners, die daarbij ondersteund worden door theater Stut.


* CNV - Jongerenorganisatie
Initiatief: Rebound 2002, 2e projectjaar

Totale kosten: EUR 105.592

Gevraagd bedrag: EUR 27.226,81

Toegekend bedrag:EUR 27.226,81

Rebound 2002 is het 2e projectjaar van het project Rebound. Doel van dit project is om dak- en thuisloze jongeren door middel van sportactiviteiten te begeleiden naar een plek in de samenleving.

De doelgroep bestaat uit jongeren tussen 16 en 28 jaar, die overwegend dak- en thuisloos zijn, werkloos zijn en geen scholing volgen.

Het project Rebound is een samenwerkingsproject van de Jongerenorganisatie CNV, Stade Strand, met medefinanciering van de afdeling Sport en Recreatie van DMO.


* Stade T-team
Initiatief:Theaterproductie thuisloze jongeren

Totale kosten: EUR 180.000

Gevraagd bedrag: EUR 20.000

Toegekend bedrag: EUR 20.000

Het T. Team en de Stadsschouwburg gaan samen een theatervoorstelling produceren met thuisloze jongeren. Het uiteindelijke doel van het project is door middel van theater sociale integratie van de jongeren te bewerkstelligen en een structurele aanpak te realiseren richting werk en school. Het spelen in een theaterproductie door thuisloze jongeren zal voor hen een verandering teweeg brengen. De jongeren zullen 4 maal per week gedurende drie maanden aan de voorstelling gaan werken. Hierdoor kunnen zij leren omgaan met de structuur en discipline die van hen verwacht wordt in een opleiding of een baan. Zij worden gestimuleerd creativiteit, kwaliteiten en talenten te ontdekken die zij tot nu toe niet hebben kunnen ontwikkelen. Zij zullen zichzelf moeten laten zien en presenteren aan anderen, hun faalangst moeten overwinnen en verantwoordelijkheden nemen. Hierdoor groeit hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.


*Kulturele Kring Vleuten
Initiatief: Wereld Muziekmanifestatie

Totale kosten:EUR 9.449

Gevraagd bedrag:EUR 3.175

Toegekend bedrag: EUR 3.175

De Kulturele Kring Vleuten de Meern heeft als doel inwoners van Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn te stimuleren tot actieve en passieve deelname aan culturele activiteiten. De Kulturele Kring wil alle bewoners de gelegenheid bieden, ongeacht hun financile draagkracht, in contact te komen met cultuur. Zij organiseerde hiertoe op 18 mei 2002 een WereldMuziekManifestatie.

De WereldMuziekManifestatie heeft de volgende doelstellingen.


1. Multiculturele programmering.

2. Amateurkunst naast professionals.

3. Samenwerking Welzijn en Cultuur

4. Ontmoeting tussen bewoners uit verschillende wijken.
De oude kernen Vleuten, de Meern, Haarzuilens en de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn liggen dicht bij elkaar. De manifestatie is een uitstekende gelegenheid om "oude" en "nieuwe" bewoners met elkaar kennis te laten maken.


* Interkerkelijk Stichting Kerken en Buitenlanders
Initiatief:Open huis ISKB 11 september 2002

Totale kosten:EUR 1.500

Gevraagd bedrag:EUR 1.500

Toegekend bedrag: EUR 1.500

Elk jaar organiseert de Interkerkelijke Stichting Kerken en Buitenlanders een Open Huis. Dit jaar is de keuze gemaakt om deze manifestatie op 11 september 2002 te houden, n jaar na de dramatische gebeurtenissen in New York en Washington. Het thema is: "Wie are the champions? Een jaar na 11 september". Het doel is om zoveel mogelijk mensen en groepen aan het woord te laten over hun initiatieven die ontstaan zijn naar aanleiding van 11 september 2001.


*Cumulus
Initiatief:Let's talk

Totale kosten: EUR 163.414

Gevraagd bedrag:EUR 87.514 (2e projectjaar)

Toegekend bedrag:EUR 45.831

Cumulus doet een beroep op het fonds Sociale Integratie voor een bijdrage aan het tweede projectjaar van "Let's Talk". Dit project hanteert een laagdrempelige methodiek voor Taalverwerving en Ontmoeting. De combinatie van individuele lessen en groepslessen sluit aan bij de leefwereld van de doelgroep: taallessen in de buurt, primair gericht op conversatie (ontmoeting) kleine groepen en individueel; overwegend vrouwengroepen met kinderopvang, mannengroepen, korte lestijden, veel persoonlijke aandacht. Het doorbreekt sociaal isolement van allochtone vrouwen.


2. Uitbreiding publieksservice gemeentebibliotheek
Het college van b en w stemt in met de uitbreiding van telematicacentra in de bibliotheken. In totaal komen er zes. Er zijn er al vier in de vestigingen in Zuilen, Overvecht, Smaragdplein en Kanaleneiland. De twee telematicacentra waarvoor het college nu EUR 91.000 beschikbaar stelt, komen in de vestigingen Lunetten en Tuinwijk. Iedereen, volwassenen, scholieren van basis- en middelbare scholen en studenten, kunnen via de computers internetten of aan de pc werken aan werkstukken, sollicitatiebrieven en dergelijke.

Ook gaat de gemeentebibliotheek een voorlichtingscampagne starten om de Utrechtse burgers bekend te maken met alle publieksinformatie waarover de bibliotheek beschikt. Behalve folderstands, een servicebalie voor hulp is er ook digitale informatie door middel van het Utrechtse publieksinformatiesysteem (PIGU) en Postbus 51-informatie. Gebleken is dat met name allochtonen, werkzoekenden, arbeidsongeschikten en huisvrouwen onvoldoende de weg weten te vinden naar informatie op het gebied van wetgeving, beleid, opleidingen en cursussen. Voor de informatiecampagne is EUR 172.400 beschikbaar gesteld.


3. Programma restauratieprojecten tot 2006 vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouders heeft het restauratie-uitvoeringsprogramma in het kader van het Besluit Rijkssubsidiring Restauratie Monumenten (BRRM) vastgesteld.

Eigenaren van rijksmonumenten hebben de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een rijkssubsidie voor restauratie van hun pand. Voor de toekenning van subsidies aan restauratieprojecten door het rijk moeten gemeenten jaarlijks een uitvoeringsprogramma indienen bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Het programma geeft inzicht in de geraamde subsidiebehoefte bij rijksmonumenten over meerdere jaren. Het nu vastgestelde programma betreft de periode tot en met 2006. De restauratiesubsidies -op basis van concrete aanvragen- worden op advies van de gemeente toegekend door de Rijksdienst.

Het nu vastgestelde programma is opgesteld in overleg met de betrokken eigenaren. Hierbij is gekeken naar de aard, urgentie en omvang van de projecten. De projecten worden alleen gesubsidieerd als sprake is van noodzakelijk bouwtechnisch herstel van het monumentaal casco. Er is niet genoeg geld om alle aanvragen direct te honoreren. Daarom is een deel van de aanvragen doorgeschoven naar de periode na 2006. De behoefte aan subsidie is groot, onder andere omdat sinds 1997 het aantal rijksmonumenten met 223 is toegenomen terwijl het budget hetzelfde is gebleven. Het college wil daarom de mogelijkheid onderzoeken of voor het programma vanaf 2007 scherpere toetsingscriteria voor subsidieaanvragen kunnen worden opgesteld.


4. Inrichtingsplan Fort Blauwkapel
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat het inrichtingsplan voor Fort Blauwkapel wordt uitgevoerd. De plannen voor de ontwikkeling van Fort Blauwkapel hebben tot doel om het fort dat in 1997 door de gemeente is aangekocht, op te knappen en weer aantrekkelijk te maken voor de Utrechtse bevolking. Met het inrichtingsplan wil de gemeente de cultuurhistorische waarden van dorp en fort Blauwkapel versterken.

De fortgracht om het binnenfort is momenteel voor een deel gedempt. Dat deel van de fortgracht wordt weer hersteld. Ook de fortwallen op het westelijk deel van het fort worden weer in ere hersteld en wat is verdwenen wordt geaccentueerd. Op het westelijke parkgebied waarop tot voor kort nog 2 voetbalvelden lagen kan dan weer tussen schapen worden gewandeld. De recent teruggevonden fundamenten van de middeleeuwse ridderhofstee "Huis te Veen" zullen aan de oppervlakte zichtbaar worden gemaakt.

Ook het natuurbelang wordt niet vergeten. Het parkgebied op de oostelijke wallen blijft natuurgebied en alleen onder toezicht te bezichtigen.

Het binnen de fortwallen gelegen dorp Blauwkapel wordt uitgebreid met 16 woningen. De Kapelweg zal voor doorgaand verkeer worden afgesloten en het asfalt op de Kapelweg wordt vervangen door natuursteenkeien. Het aantal parkeerplaatsen op het fort wordt uitgebreid.

De kosten van de uitvoering van het inrichtingsplan zijn begroot op EUR 1.826.000. Die kosten worden gedekt uit de inkomsten die de gemeente krijgt uit het verkopen van grond waarop nieuwe woningen kunnen worden gebouwd.

Met de uitvoering van het inrichtingsplan zal begin volgend jaar worden begonnen. Met de bouw van de woningen zal in de lente van 2003 worden gestart.

Het Inrichtingsplan Fort Blauwkapel zal in de raadscommissie voor Ruimtelijk Ordening, Wonen, Grondzaken en Onderwijs aan de orde komen.


5. Naamsverandering wijken
Het college heeft besloten geen voorstel voor het invoeren van de winnende namen van de prijsvraag "Geef uw wijk een nieuwe naam" aan de gemeenteraad voor te leggen.

Het college moet (financile) prioriteiten stellen en richt zich daarbij op het boeken van directe en concrete resultaten in de wijken. Naamsverandering is nu geen prioriteit.

Het invoeren van nieuwe namen voor de wijken West, Noordwest, Noordoost, Oost, Zuid en Zuidwest is ingrijpend en kostbaar. Ingrijpend, omdat nieuwe namen vragen en onzekerheden oproepen bij en consequenties hebben voor bewoners, bedrijven en andere relaties. Gaat het om dezelfde wijk, hetzelfde wijkbureau, dezelfde wijkraad, wijkcommissie? Een ieder die de wijknaam draagt zal die moeten aanpassen. Naamsveranderingen worden dan ook alleen doorgevoerd, wanneer er zekerheid bestaat dat de nieuwe naamsvoering een groot aantal jaren gehandhaafd blijft. Kostbaar, omdat het invoeren van nieuwe namen om grote investeringen en zorgvuldige communicatie vraagt.

Daar komt bij dat tegelijk met de omvorming van de Dienst Wijken i.o het wijkgerichte werken een nieuwe ontwikkeling is ingegaan: het college heeft twee jaar uitgetrokken voor een proefperiode met de wijkraden waarna besloten wordt over de definitieve inbedding en werkwijze. Gegeven de huidige omstandigheden en budgettaire situatie van de Dienst Wijken i.o, ziet het college af van de van het invoeren van de nieuwe namen. Het Plan van Aanpak vorming Dienst Wijken i.o en de actualisatie daarop is onlangs in de commissie AZVWWF van 14 mei 2002 besproken

De prijsvraag werd gehouden van 1 juni tot 7 juli 2001. Een onafhankelijke jury is tot de volgende keuze gekomen: West -> Oud West, Noordwest -> Vechtstroom, Zuid -> Ravenlanden, Oost -> Utrecht-Oost, Noordoost -> Griftwijk, Zuidwest -> Merwede. Op 7 september 2001 heeft wethouder Gispen de prijzen, voor elke winnende inzending een ballonvlucht over de stad uitgereikt

De prijswinnaars, de juryleden en de direct betrokken wijkbureaus worden genformeerd over het besluit.

Utrecht, 28 mei 2002

Deel: ' Besluitenlijst B&W Utrecht 28-05-2002 '
Lees ook