Gemeente Heerenveen

Besluitenlijsten B&W 2003 25/03/2003

Besluitenlijst B&W vergadering 25 maart 2003

Onderwerp

Besluit

1.

Lokatie AZC

Kennisnemen van de stand van zaken en instemmen met het voorstel het AZC op de huidige plek te handhaven tot 2008; de omwonenden per brief informeren

2.

Vragen over IBF

De vragen van Leefbaar Heerenveen inzake het IBF beantwoorden

3.

Nieuwbouw Stationsplein naast nummer 4 te Heerenveen
* Instemmen met het plan voor de bouw van één appartementengebouw op het perceel Stationsplein naast nummer 4 te Heerenveen
* Raad voorstellen een voorbereidingsbesluit te nemen en de vrijstellingsprocedure te delegeren

* Starten vrijstellingsprocedure

* Het bouwplan in de inspraak brengen

4.

Lokaal vervoer buitengebied

* De provincie Fryslân meedelen dat het Lokaal Vervoer niet zal worden uitgebreid naar het buitengebied

* Het dekkingsoverschot op het product Lokaal Vervoer ter hoogte van 75.000 (eenmalig) ten gunste brengen van de Algemene Dienst

5.

Uitstallingen

* Uitstallingen en losse reclameborden, onder voorwaarden, toestaan bij winkels in het centrum van Heerenveen

* De raad voorstellen om het Beeldkwaliteitplan Centrum te wijzigen voor wat betreft het uitstalverbod

6.

Tijdelijke referendumwet

Checklist met betrekking tot het houden van referenda vaststellen

7.

Bezwaar tegen weigering planschade

De raad voorstellen om het bezwaarschrift van R.A. Sikkes tegen weigering van planschade ex art. 49 WRO ongegrond te verklaren

8.

APV: sluitingstijden terrassen

De raad voorstellen de APV te wijzigen op het punt van de sluitingstijden van terrassen

9.

Jaarrekening 2002 Stichting Echtelieden Heida-Faber fonds
* Instemmen met de jaarrekening 2002 van de Stichting Echtelieden Heida-Faber fonds en het voorstel van de opbrengstverdeling 2002
* De Jaarrekening voor de Raad plaatsen op de lijst Ingekomen Stukken voor de raadsvergadering van 8 mei 2003

10.

Bestuursopdracht Sportnota

* Quick Scan en onderzoek Oranjewoud als input voor sportnota gebruiken

* Opdracht geven tot het opstellen van een nieuwe sportnota
* De commissie Saza informeren

11.

Evaluatie bestuurscommissie De Basis

Instemmen met de inhoud van de startnotitie evaluatie bestuurscommissie openbaar primair onderwijs en de bijbehorende planning

12.

Onderwijshuisvesting

* Als inzet nemen voor het Op Overeenstemming Gericht Overleg met de schoolbesturen:


* programma van voorzieningen 2003


* wijziging verordening onderwijshuisvesting en overige met schoolbesturen te maken afspraken

* Definitief voorstel aan gemeenteraad formuleren na gehouden OOGO
13.

Bruggetje Parkgebied Oranjewoud

De instemming van GS met het gebruik van het bruggetje als verbinding Prins Bernhardweg - Oostelijke Buitenplaats Skoatterwâld, ter kennisneming naar de raad sturen

14.

Muziekfestival koninginnedag

* Vergunning verlenen voor het organiseren van een muziekfestival op Koninginnedag 2003, te organiseren op het evenemententerrein te Heerenveen

* De organisatie een waarderingssubsidie toe te kennen van 1500

disclaimer | © Gemeente Heerenveen 1999/2003

Deel: ' Besluitenlijst B&W vergadering 25 maart 2003 Heerenveen '
Lees ook