Gemeente Zaanstad


B&W-BESLUITENLIJST VAN 16 FEBRUARI 1999

Kredietaanvraag Rioleringswerken 1999 De raad wordt voorgesteld het voorstel 'Kredietaanvraag Rioleringsweken 1999 en het ontwerpbesluit ter behandeling aan te bieden, waarbij;

- Voor diverse rioleringswerken een krediet van f 11.410.000,-, inclusief BTW beschikbaar te stellen.
- Voor diverse aanvullende groen- en verkeersvoorzieningen een krediet van f 1 .460.000,-inclusief BTW beschikbaar te stellen.
- Met bovenstaande bedragen is rekening gehouden in de meerjarenbegroting 1998-2002.

- Met de inflatiecorrectie van deze posten wordt in de eindafrekening van de werken rekening gehouden.

Verkoop grond Thijssestraat in Zaandam De raad wordt voorgesteld 26 vierkante meter grond te verkopen aan de heer en mevrouw Palladino, Thijssestraat 107 in Zaandam voor f 1300,-.

Aankoop ‘om niet’
De raad wordt voorgesteld om de voormalige schoolgebouwen Lijsterstraat 1 en Noorderstraat 86 in Wormerveer te kopen 'om niet’ van het Rijk.

Artikel 19 procedures

- De raad wordt voorgesteld een artikel 19 procedure te starten ten behoeve van het bouwplan R. Wolthuis voor bet bouwen van een woonhuis aan Krommeniedijk 145 in Krommenie.
- De raad wordt voorgesteld een artikel 19 WRO/art.50 procedure te starten ten behoeve van bet bouwplan Eurowoningen Grondbedrijf BV voor het bouwen van een brug in het verlengde van de Aubade in Zaandam.
- De raad wordt voorgesteld een artikel 19/99a WRO procedure te starten ten behoeve van bet bouwplan R.M. Hoogeweij voor het bouwen van een woning op de locatie tussen Westzanerdijk 460 en 468 in Zaandam.

- De raad wordt voorgesteld een artikel 19119a procedure te starten ten behoeve van het bouwplan van de gemeente Zaanstad voor de aanleg van een basketbalveld in het Burg. in 't Veldpark in Zaandam.
- De raad wordt voorgesteld een artikel 19/1 9a WRO procedure te starten ten behoeve van bouwplan Woningbouwvereniging 2/H voor de bouw van 57 appartementen aan de Vincent van Goghweg in Zaandam.

Notitie ‘Normen en waarden’. De commissie Algemeen Bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van de inhoud van de notitie ‘Normen en waarden’ en in te stemmen met de daarin opgenomen aanbeveling om in een workshop de normen en waarden en de daarmee verband houdende gedragsregels nader te definiëren. De notitie en aanbevelingen worden besproken in de commissie Algemeen Bestuur.

Zaanstad, 19 februari 1999

Deel: ' Besluitenlijst B&W Zaanstad - 2594 '
Lees ook