Gemeente Zaanstad

B&W besluitenlijst van 22 februari 2000

Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

Industrieel Erfgoedpark 'De Hoop'
In het recreatiegebied Uitgeester- en Alkmaardermeer is een plan ontwikkeld om ter hoogte van het overpark Zwaansmeer een industrieel erfgoedpark te ontwikkelen. In het plan is een authentieke houtzaagmolen geprojecteerd, waarmee de ontwikkeling van de eerste industriele windmolen in Nederland wordt gesymboliseerd. De bouw van de molen zou met behulp van het leerlingbouwwezen en een subsidie uit het project IJmond IJzersterk gestalte moeten krijgen. Dit initiatief komt uit Kennemerland. Zaanstad, lid van het recreatieschap, heeft het bestuur van het recreatieschap laten weten, dat het initiatief geen relatie heeft met de water- en oeverrecreatie. Maar het heeft geen bezwaar tegen de realisatie, mits het geen financiele gevolgen heeft voor het recreatieschap.

Cultuur Historische Waardenkaart Zaanstad
Meer aandacht voor de cultuur historische waarden. Dat is de bedoeling en de opzet van de Cultuurhistorische Waardenkaart van Zaanstad die het college de commissie Stadsontwikkeling/Onderwijs aanbiedt. De afdeling Wonen & Monumenten is sinds 1998 bezig met het inventariseren van cultuurhistorische waardevolle elementen binnen de gemeente. Deze zijn vervolgens gedateerd en voorzien van begeleidende teksten.
These Cultuurhistorische Waardenkaart is een antwoord van Zaanstad op de initiatieven van het Rijk als provincie Noord-Holland. Het Rijk heeft in de onlangs verschenen nota 'Belvedere' aandacht gevraagd voor de cultuurhistorie bij palnvorming en uitvoering. Gelijktijdig is de provincie Noord-Holland bezig met het vervaardigen van Cultuurhistorische Waardenkaarten van de verschillende regio's in de provincie. Ook hier met het doel aandacht te vragen voor de cultuurhistorie. Omdat zowal Het Rijk als de provincie alleen de nationaal en regionaal belangrijke waarden opnemen, is het voor de gemeente wenselijk om zelf een cultuurhistorische Waardenkaart te maken van Zaanstad, warop de lokaal belangrijke elementen zichtbaar zijn. Een kleinere schaal zorgt voor een meer gedetailleerd beeld. Het zijn deze waarden die de cultuurhistorische identiteit van Zaanstad voor een groot deel bepalen.

Zaanstad vind het belangrijk dat de cultuurhistorische informatie niet verloren gaat, want zij bepalen in feite het streekeigene; zij ondersceiden Zaanstad van andere streken in het land. Te denken valt aan Zanse houtbouw, de grote industriegebouwen langs de Zaan, de typosche lintbebouwing met de dwarspakden, restanten van scheepshellingen langs de Zaan.
Deze kaart is niet gemaakt met de bedoeling om alles wat ooit is opgebouwd te behouden. In een veranderende sameleving behoren ook zaken te verdwijnen om er vervolgens weer nieuwe dingen voor in de plaats te laten komen die uiting geven aan de cultuur van deze tijd. Want tussen al die nieuwe zaken zitten ook de cultuurhistorische waarden van de toekomst verborgen. Deze kaart beoogt om een evenwicht tussen behoud en ontwikkeling te stimuleren. De kaart biedt de mogelijkheid aan iedereen die bij de herinrichting van het Zaanse cultuurlandschap is betrokken, het verleden als inspiratiebron te betrekken bij nieuwe plannen. Binnen een ontwikkelingsgerichte benadering is gekozen om een bewust cultuurhistorische beleid te voeren zodat ook in de toekomst het verleden beleefd kan worden.

Ondertekening intentieverklaring uitvoering milieubeleid vleesindustrie
Zaanstad ondertekent een intentieverklaring uitvoering milieubeleid vleesindustrie.
Op initiatief van het ministerie van VROM worden tussen de overheid en de verschillende bedrijfstakken afspraken gemaakt over het terugdringen van de milieubelasting . Deze afspraken worden per bedrijfstak vastgelegd in intentieverklaringen. Inmiddels zijn al met acht bedrijfstakken afspraken gemaakt: basismetaal industrie, Chemische industrie, Grafische industie en verpakkingsdrukkkerijen, Papier- en kartonindustrie, Textiel- en tapijt industrie, zuivelindustrie, Betonmortel- en betonproductenindustrie en Metaalelektroindustrie.

Jaarverslag adviseur Kwaliteitszorg over 1999
Het college heeft het jaarverslag 19999 van de adviseur kwaliteitszorg voor kennisgeving aangenomen. De adviseur kwaliteitszorg behandelt klachten over de gemeente Zaanstad. Dit gebeurt op grond van de Klachtenverordening. Het verslag wordt ter kennisname aangeboden aan de commissie Volkshuisvesting en Verkeer.
Het verslag is voor u op aanvraag beschikbaar.

B&W besloot verder:

Artikel 19 Procedures
Alle hieronder genoemde bouwplannen zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan. Daarom is het noodzakelijk een zogenaamde artikel 19 procedure te volgen om van het bestemmingsplan af te mogen wijken. Alle aanvragen worden voorgelegd aan de raad. Het gaat om de volgende procedures:

De Speeldoos
Bouwbedrij Kuijt Westazaan wil 17 appartementen en 2 studio's realiseren in het vormalig theater 'De Speeldoos' aan de Vincent vna Goghweg in Zaandam.
Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Daarom is het nodig om een artikel 19 procedure Wet Ruimtelijke Ordening te voeren.

Autobedrijf met showroom
Van Zwienen Onroerend Goed BV wil een autobedrijf met showroom vestigen op Kleine Tocht 22-23 in Zaandam. Aangezien dit plan in strijd is met het geldende bestemmingsplan is het voeren van een artikel 19 procedure noodzakelijk.

Verbouwen winkel tot cafe-restaurant
Cambio Beheer BV heeft vergunning gevraagd voor de verbouw van een winkel tot cafe-restaurant aan de Noorderkerkstraat 8 in Zaandam.

Verbouwen boerderij
R.J. Schipper en T. van de Wiel hebben vergunning gevraagd voor het verbouwen van de boerderij, Dorpsstraat 247 in Assendelft tot een dubbel woonhuis met berging en garage.

Bouwen Rabobank
De Rabobank heeft vergunning gevraagd voor het bouwen van een bankgebouw, Zuideinde 123 in Koog aan de Zaan.

Vergroten Coop
De Coop heeft vergunning gevraagd voor het vergroten van de winkel op Spitsbergen 1 t/m 3 in Zaandam

Bouwen GSM antenne
Libertel Netwerk bv heeft een vergunning gevraagd voor het bouwen van een antenne installatie op Westzijde 103 te Zaandam

Uitvoeringsplan Inburgering Oudkomers 2000 t/m 2003 In de komende vier jaar stelt de minister van Groot Stedenbeleid de gemeente Zaanstad geld beschikbaar ter financiering van taalcursussen en inburgeringsprogramma's voor de zogenoemde 'oudkomers'. Deze allochtonen zijn in de regel al een aantal jaar in Nederland woonachtig. De inburgeringsprogramma's zijn bedoeld voor werkzoekenden en opvoeders van kinderen tot 12 jaar. Zaanstad telt ongeveer vijfduizend oudkomers.
In de programma's wourdt het accent gelegd op het leren van de Nederlandse taal. Daarnaast is het belangrijd dat de deelnemers een aantal sociale vaardigheden wordt bijgebracht, die onmisbaar zijn bij hun maatschapplijke participatie. De geplande programmas' starten na de zomervakantie. De dienst Welzijn coordineert de oudkomersporjecten. In samewerking met de verschillende instellingen voor onderwijs en welzijn en zelforganisaties van allochtonen is de behoefte verkend en mede op basis van de beviningen is een plan ontwikkeld. Het uitvoeringsplan is vorige week besproken met de betrokken organisaties.

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling AGZ

Zaanstad, 23 februari 2000

Deel: ' Besluitenlijst B&W Zaanstad - 7739 '
Lees ook