Besluitenlijst B&W Zevenaar

Nummer: 02.3641ONDERWERP:
Industrieschap A12.ADVIES:
Voortzetten van het traject richting regionale samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen met een informatieavond voor alle bestuurders, raads- en commissieleden van de betrokken gemeenten. Daaropvolgend zal een uniform raadsvoorstel ter besluitvorming worden voorgelegd aan commissies en raden.BESLUIT:
Conform advies

Nummer: 02.3303ONDERWERP:
Vaststelling definitief subsidie 2001 Stichting kinderopvang Humanitas.ADVIES:

1. Definitief subsidie 2001 vaststellen op f 319.850,00.
2. Restant toegezegde stimuleringsgelden van f 125.000,00 betaalbaar stellen.

BESLUIT:
Conform adviesTOELICHTING:
De ontvangen jaarrekening van de Stichting Kinderopvang Humanitas is de basis om te komen tot vaststelling van het definitief subsidie 2001. Omdat er geen bijzondere zaken zijn te melden kan het subsidie conform het voorlopig subsidie op f. 319.850,00 worden vastgesteld.
Nummer: 02.3631ONDERWERP:
Verslag bespreking nutsbedrijven d.d. 3 juni 2002.ADVIES: Ter kennisname.BESLUIT:
Voor kennisgeving aangenomen

Nummer: 02.3689ONDERWERP:
Ontwerp-milieuvergunning t.b.v. melkrundveehouderij van de heer W.A.M. Bus en mevrouw A.G.M.J. Bus-Stolwijk op het perceel Slenterweg 16 te Zevenaar.ADVIES:
De ontwerp-revisievergunning opstellen overeenkomstig bijgevoegd concept.BESLUIT:
Conform adviesTOELICHTING:
De heer Bus en mevrouw Bus-Stolwijk vragen een revisievergunning aan op grond van de Wet milieubeheer in verband met het staken van de vleesstierentak. Hierdoor kunnen de melkkoeien en het bijbehorende jongvee ruimer worden gehuisvest in de bestaande stallen.
Nummer: 02.3688ONDERWERP:
Besluitenlijst vergadering B&W van Zevenaar d.d. 2 juli 2002.ADVIES: Vaststellen conform voorstel.BESLUIT:
Conform advies

Nummer: 02.3687ONDERWERP:
Verzamelregister, vermeldende de krachtens afdoeningsmandaat genomen besluiten d.d. 26 juni t/m 3 juli 2002.ADVIES:
Vaststellen conform voorstel.BESLUIT:
Conform advies

Nummer: 02.3249ONDERWERP:
Verzoek bijdrage aan Sieger-White Stichting t.b.v. monografie.ADVIES: Geen bijdrage verlenen aangezien het belang van de inwoners van de gemeente Zevenaar hiermede niet direct wordt gediend en de gemeente voor het gevraagde doel geen middelen beschikbaar heeft.BESLUIT: Als volgt besloten:

1. Bijdrage verlenen; het inwonerschap van deze belangwekkende en succesvol schilder rechtvaardigt het verlenen van een bijdrage.
2. Aan de stichting verzoeken op passende wijze een bijdrage te leveren aan een verdergaande kennisname van het werk van de schilder door de Zevenaarse gemeenschap.

TOELICHTING:
De Sieger-White Stichting verzoekt aan de gemeente Zevenaar om een bijdrage te verlenen van 3.500,00 in de kosten van het uitbrengen van een monografie gewijd aan de overleden kunstschilder Fred Sieger. Aan dit verzoek wordt geen gevolg gegeven aangezien het belang van de inwoners van de gemeente Zevenaar hiermede niet direct wordt gediend en de gemeente ter zake geen middelen beschikbaar heeft.


---

© 2001/2002 - Gemeente Zevenaar

Deel: ' Besluitenlijst B&W Zevenaar '
Lees ook