Gemeente Doorn


Besluitenlijst burgemeester en wethouders

Hieronder treft u een overzicht aan van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 21 januari 2003. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw B. Odijk van de afdeling B.A.Z., telefoonnummer 473 157.

1

besluitenlijst openbare stukken d.d. 14 januari 2003

conform vaststellen

2.

verslag overleg Inspectie Werk en Inkomen inzake uitvoering Abw, Ioaw en Ioaz


* verslag IWI voor kennisgeving aannemen

* t.k.n. commissie Bevolking

3

Afnemen verklaring onder ede of belofte

inhuurkracht aanwijzen als persoon die een verklaring onder ede of belofte ingevolge de wet GBA kan afnemen

4

voorbereidingsbesluit Dorpsstraat Zuid-West

aan de raad voorstellen een voorbereidingsbesluit voor het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan Dorpsstraat Zuid-West, 1e herziening te nemen

5

Aanvraag kapvergunning Paulus Potterlaan 15

kapvergunning weigeren voor: 3 grove dennen in de zijtuin en kapvergunning te verlenen voor 1 berk en 1 grove den eveneens in de zijtuin

6

landgoedontwikkeling Het Wildeland


* medewerking toezeggen aan landgoedontwikkeling Het Wildeland
* t.k.n. aan commissie Grondgebied

7

beroep procedure Postweg 5


* in te stemmen met legalisering van het bijgebouw van 111m2 op de bestemming "Bosgebied III"

* geen medewerking verlenen aan de loods van 87 m2
* geen medewerking verlenen aan het legaliseren van de loods van 76 m2

* uitvoering geven aan de bestuursdwang- aanschrijving voor wat betreft de manegebak en lichtmasten en het gebruik als manegebak

8

herwaardering in het kader van de Wet waardering onroerende zaken naar waardepeildatum 1 januari 2003

het taxatiebureau WozTax consultancy uit Hillegom opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van de waardering, de permanente marktanalyse en de mutatiebijhouding naar de waardepeildatum 1 januari 2003, en de gemeenteraad middels bijgaand raadsvoorstel hiervoor een krediet te vragen

9

voortgangsinventarisatie november 2002 uitvoering Wet WOZ


* kennisnemen van brief en rapport Waarderingskamer
* waarderingskamer berichten over de huidige stand van zaken en de planning van de werkzaamheden

Deel: ' Besluitenlijst burgemeester en wethouders Doorn '
Lees ook