Gemeente Doorn


Algemene zaken

Besluitenlijst burgemeester en wethouders

Hieronder treft u een overzicht aan van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2003. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw B. Odijk van de afdeling B.A.Z., telefoonnummer 473 157.

Nr. Onderwerp Besluit
1.
besluitenlijst openbare stukken d.d.
18 februari 2003 conform vaststellen
2. voorontwerpbestemmingsplannen
"Doorn Noord" en "Doorn Zuid-Oost" aanhouden
3. kinderdagverblijf "De Driesprong" raad voorstel doen tot vervanging keukenblok en boiler
4. notitie over onderhoudsvoorzieningen aan schoolgebouwen aanhouden
5. verzoek gehandicaptenparkeerkaart
F.D. Roosevelthuis op basis van de hardheidsclausule 1 instellingen- kaart verlenen
6. aanvraag bouwvergunning voor het oprichten van 2 woningen aan de Kampweg 96 bouwvergunning verlenen en reclamanten op de hoogte brengen
7. geldende bestemmingsplannen

* overzicht bestemmingsplannen ter kennisneming voorleggen aan de commissie Grondgebied;

* ontwerpplannen Noord en Zuid-oost toevoegen;
8. vernieuwing en uitbreiden Het Zonnehuis Doorn aanhouden 9. voorbereidingsbesluit "Centrum" de gemeenteraad voorstellen opnieuw een voorbereidingsbesluit te nemen voor het Centrum deelgebied I
10. tijdelijk oprichten van steigerconstructie/traptoren t.b.v. 2^e vluchtweg aan de achterzijde van "Huis Doorn"

* vrijstelling verlenen middels artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke ordening voor het plaatsen van een tijdelijke voorziening voor de periode van maximaal 2 jaar;
* bouwvergunning verlenen voor het plaatsen van een tijdelijke voorziening;

11. Gymnastieklokaal v.d. Leelaan raad voorstellen budget beschikbaar te stellen voor uitvoering buitenschilderwerk 12. uitbreiding van Schoonoord

* korte notities voor kennisgeving aangenomen;
* nader advies of noodlokalen ter beschikking moeten worden gesteld;
13. project Amersfoort Somaliers aan de slag

* benadering van specifieke groepen nieuwkomers door brugfunctionarissen in Doorn niet invoeren;
* projectopzet en uitvoering van "Nieuwkomers aan de slag" voor kennisgeving aannemen;

* de raad informeren;

14. stand van zaken Bestuurscommissie Heuvelrug
* kennis nemen van conceptrapport Brede Stuurgroep van 21 januari 2003;

* voor kennisgeving aan de commissie Bevolking;
15. kapvergunning Middenlaan 3 vergunning verlenen voor 4 coniferen en weigeren voor 1 conifeer

16. jongerenopvangplekken

* kiezen voor locatie Raadhuisplein;

* bewoners Postweg/Raadhuisplein informeren;
* realisatie hangplek Raadhuisplein in overleg met jongeren uitvoeren;

* 2^e hangplek onderzoeken; in beginsel op de v. Bennekomweg;

* begrote kosten hangplekken ten laste brengen van overschot budget jeugd- en jongerenwerk 2002;

* portefeuillehouder middelen neemt standpunt in dat de kosten ten laste dienen te worden gebracht van de post onvoorzien 2003;
* maximaal twee hangplekken realiseren;

* planologische procedures opstarten c.q. voorbereiden;
17. afdelingsplannen/budget projecten afd. financien
* kennis nemen van de afdelingplannen;

* waar nodig in de loop van het jaar nadere prioriteiten stellen;
* de raad voorstellen het budget inhuur personeel met EUR 38.000,- te verhogen t.b.v. diverse projecten op de afdeling financien;

18. opstelling behoefteraming rijksmonumenten raad voorstellen krediet beschikbaar te stellen voor opstelling behoefteraming

19. vervanging div. materialen gymnastieklokaal v.d. Leelaan
* div. materialen vervangen;

* onderhoudspost overschrijden;

* overschrijding meenemen bij voorjaarsmarap;
20. verzelfstandiging Bestuursacademie Randstad
* in te stemmen met de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling Utrechtse Bestuursacademie;

* t.b.v. de voorgenomen verzelfstandiging van de Bestuursacademie Randstad en liquidatie van de gemeenschappelijke regeling Utrechtse bestuursacademie een eenmalige bijdrage te verstrekken van EUR 6.600 en deze lasten te dekken uit de post onvoorzien incidenteel;

21. krediet voor brandmeld- en inbraakdetectiesystemen scholen
* instemmen met voorstel investering brandmeldsysteem en inbraakdetectiesysteem voor alle scholen in de gemeente Doorn;
* raad voorstellen hiervoor een krediet van EUR 301.505,- ter beschikking te stellen;

* Initial Varel opdracht verlenen tot installeren van de systemen;
22. voorbereidingskosten ontwikkeling nieuwbouw gemeentewerf/milieustraat raad voorstellen krediet EUR 55.000,- beschikbaar te stellen

Informatieavond nieuwe algemene begraafplaats

Reeds geruime tijd is de gemeente Doorn bezig met de voorbereidingen voor de uitbreiding van de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Oude Arnhemse Bovenweg en het vernieuwen van de aula. Aan Architectenbureau Mien Ruys is opdracht verstrekt voor het maken van een ontwerp voor de uitbreiding. Inmiddels is het schetsontwerp gereed en zijn er richtlijnen opgesteld voor de inrichting ervan.
Voor wat betreft de aula hebben zich de afgelopen tijd nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Vanwege het feit dat het bestaande rouwcentrum aan de Heuvelweg in Doorn binnenkort een andere bestemming zal krijgen, is onderzocht of in het centrum van Doorn op korte termijn een andere locatie voor een rouwcentrum aanwezig is. Dit bleek echter niet het geval. Daarom heeft het college besloten om in beginsel over te gaan tot het ontwikkelen van een rouwcentrum op de Nieuwe Algemene Begraafplaats.

Het lijkt ons nu een goed moment om u over de ontwikkelingen met betrekking tot de Nieuwe Algemene Begraafplaats te informeren. Op donderdagavond 6 maart a.s. organiseren wij daarom een informatieavond in de Koningshof, Kerkplein 1. De avond begint om 19.30 uur.
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Om enig zicht te hebben op het aantal aanwezigen, verzoeken wij u uw aanwezigheid vooraf telefonisch door te geven aan de receptie van het gemeentehuis, tel. (0343) 473 100.

VERKIEZINGEN EN REGIOTAXI UTRECHT

Op 11 maart a.s. zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Regiotaxi Utrecht wil u graag van dienst zijn om te kunnen stemmen. Bij Regiotaxi Utrecht kan de taxi normaliter niet wachten bij een adres om een korte boodschap te gaan doen. Het past natuurlijk niet om medereizigers te laten wachten. De reistijd voor uw medepassagiers zou dan wel erg lang gaan worden. De service die Regiotaxi Utrecht u op de verkiezingsdag als uitzondering wil aanbieden is dat u naar het stembureau wordt gebracht en na het stemmen meteen weer wordt teruggebracht. Tijdens het stemmen wacht Regiotaxi Utrecht nu wel op u. Normaal zou zo'n rit en retourrit twee maal het instaptarief plus het aantal verreden zones kosten. Als u gaat stemmen zal het instaptarief voor de retourrit niet worden berekend. Voor een rit binnen één zone naar en van het stembureau betaalt u niet vier maar slechts drie maal het zonetarief.
Als u van deze aanbieding gebruik wilt maken, wordt u verzocht de spitsuren zoveel mogelijk te vermijden. Tijdens de spitsuren van Regiotaxi Utrecht van 7.00 tot 9.30 uur en van 15.30 tot 18.00 uur is de kans aanwezig dat de vervoerder `nee' moet verkopen in verband met de beschikbare capaciteit.

WAAR GAAT Ú MET DE SPUITBUS NAAR TOE?

Wist u dat bijna 80% van het blik al gerecycled wordt? Een hoog percentage! Ook u kunt eraan bijdragen dit zo hoog te houden en het zelfs te verhogen! Waar gaat u bijvoorbeeld met een gebruikte spuitbus naartoe?
1. Lege spuitbussen: in de huisvuilcontainer!
Alle lege spuitbussen kunnen gewoon in uw afvalbak worden geworpen. De spuitbus zelf is immers slechts een verpakking. 2. Een restje? Het logo op de spuitbus vertelt meer Zit er nog een restje van een product in dat Klein Chemisch Afval is, dán kunt u de bus met het Klein Chemisch Afval ("KCA-box") meegeven. Dit is alleen het geval als op de spuitbus het logo met de doorgekruiste afvalbak staat, net zoals op andere verpakkingmaterialen met een KCA-inhoud.
3. De inhoud bepaalt, de meeste spuitbussen kunnen in de afvalbak Of een spuitbus bij het Klein Chemisch Afval hoort of met het huishoudelijk restafval kan worden weggegooid, hangt helemaal af van de inhoud van de spuitbus.

In de meeste gevallen gebruikt u als consument niet-KCA-producten, onder andere deodorant en haarverzorgingsmiddelen.

Onderstaand schema geeft nog eens kort weer wanneer een spuitbus wél en wanneer níet bij het Klein Chemisch Afval (KCA) hoort. Handig om bij het overzicht van de vuilnisophaaldienst te bewaren.

Deel: ' Besluitenlijst burgemeester en wethouders Doorn '
Lees ook