Nieuwsberichten

02-07-2002
Uit de besluitenlijst van burgemeester en wethouders, week 26 2002

Deze wekelijkse rubriek belicht de genomen besluiten tijdens de onlangs gehouden vergadering(en) van het college van burgemeester en wethouders. Per onderwerp wordt een korte toelichting gegeven. Op de openbaarmaking van collegebesluiten bestaan twee uitzonderingen en wel in die gevallen waar geheimhouding aan de orde is en/of waarbij het openbaar belang in het geding is.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Trimesterrapportage activiteiten veiligheidsplan 2002 Het college heeft de rapportage voor kennisgeving aangenomen. In deze rapportage staat de stand van zaken vermeld over onder meer afspraken rondom horeca-overlast, woninginbraken en hanggroepjongeren.

Subsidieverzoek van het Lilianefonds t.b.v. (para)medische hulp voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden Het college heeft het subsidieverzoek van 150,-- afgewezen. Volgens het college passen de activiteiten van het Lilianefonds niet binnen de gemeentelijke beleidsdoelstellingen zoals deze zijn opgenomen in de 'Uitwerking hoofdlijnen gemeentelijk beleid voor het maatschappelijk welzijn'. Zo dienen volgens deze uitwerking dergelijke activiteiten een bijdrage te leveren aan de instandhouding van het leefklimaat van de kernen in de gemeente Eersel.

Subsidieverzoek van stichting Nationale Campagne tegen Geweld Het college heeft het subsidieverzoek van respectievelijk 2.000,--, 2.000,-- en 1.500,-- voor de jaren 2002 tot en met 2004 ten behoeve van het project 'Scholierencampagne' afgewezen. De afwijzing heeft te maken met het feit dat er momenteel een soortgelijke methode onder de naam 'Leefstijl' loopt bij drie basisscholen in de gemeente Eersel. Het is de bedoeling dat ook de overige scholen in 2003 hiermee aan de slag gaan. In deze methode draait het, evenals in de Scholierencampagne, om alles wat met normen en waarden te maken heeft.

Subsidieverzoek ten behoeve van MIXT Racism Beat It Festival Het college heeft het subsidieverzoek van 500,-- van de MIXT Stichting voor interculturele projecten ten behoeve van het MIXT Racism Beat it Festival 2002 afgewezen. Volgens het college passen de activiteiten van het festival niet binnen de gemeentelijke beleidsdoestellingen, onder meer omdat zij geen bijdrage leveren aan de essentiële ontwikkeling van de inwoners van onze gemeente. Het festival vindt op 4 augustus a.s. voor de 10e maal plaats op het Museumplein in Amsterdam met als doel om structureel te werken aan meer kennis, begrip en respect onder jongeren van verschillende culturele achtergronden in Nederland.

Verzoek om medewerking ex artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening inzake het realiseren van een paardenrijhal aan het Tasbroekwegje in Steensel
Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek, aangezien voldoende mogelijkheden bestaan om de paardenrijhal conform het geldende bestemmingsplan in het huidige bebouwingsvlak te realiseren.

Vaststelling eindverslag ex artikel 7 van de Inspraakverordening inzake artikel 19 lid 1 WRO- procedure supermarkt in Wintelre Het college heeft het eindverslag over verplaatsing en uitbreiding van de supermarkt vastgesteld. Hiervan zal mededeling worden gedaan aan de gemeenteraad.

Bestemmingsplan 'Mortel-Lindestraat'
Het college heeft, in principe, ingestemd met de totale ontwikkeling van het plan door woningstichting 'De Zaligheden' en zal hierover verder overleg gaan voeren. Het plan omvat een project voor de realisatie van een gezondheids- en dagbestedingscentrum, appartementen, gesubsidieerde woningen en vrije sector bungalows.

Mededeling aan de raad inzake nieuwe provinciale regelingen extra woningbouw in plattelandsgemeenten
Het college stelt de gemeenteraad op de hoogte van de nieuwe provinciale regelingen extra woningbouw in plattelandsgemeenten. De provincie Noord-Brabant wil een experiment uitvoeren dat gericht is op het verdelen van 600 extra woningen onder plattelandsgemeenten voor jongeren en ouderen met een laag inkomen. Hierbij gaat het met name om inbreidingslocaties. De huurprijs dan wel de koopprijs mag respectievelijk maximaal 298,-- per maand en 136.000,-- bedragen. Daarnaast is er het experiment om vrij te kunnen bouwen binnen de dorpsgrenzen, waaraan alle Brabantse plattelandsgemeenten mogen meedoen. De provincie zal de gemeenten over beide experimenten eind juli nader schriftelijk informeren.
Het is de bedoeling dat er een woonvisie voor de gemeente Eersel komt. Hiervoor dient de gemeenteraad een krediet beschikbaar te stellen. Deze woonvisie moet onder meer duidelijkheid geven over de vraag of de gemeente Eersel behoefte heeft aan woningen voor jongeren en ouderen met een laag inkomen.

Recht van opstal ten behoeve van een te bouwen frituur/cafetaria aan de Weverstraat in Steensel
Het college verleent medewerking aan het recht van opstal voor een periode van 15 jaar. Daarbij wordt de mogelijkheid aan de opstalhouder geboden om na afloop daarvan het recht van opstal met 5 jaren te verlengen.

Notitie van de provincie Noord-Brabant in verband met beleidsregels verboden handelingen gemeentebestuurders
Van de zijde van het college geven de beleidsregels geen aanleiding om te reageren.

Lidmaatschap klankbordgroep reconstructie buitengebied Het college heeft besloten twee nieuwe leden te benoemen, te weten de heer Van Aaken en me-vrouw Van de Pas.

Onderhoud sportvelden Wintelre (uitvulzand)
Het college heeft de contractpartij aansprakelijk gesteld naar aanleiding van het onzorgvuldig bewerken van de gemeentelijke velden. De (jaarlijkse) werkzaamheden bestaan uit het bestrooien van zand om te voorkomen dat de velden kaal worden. Inzet is dat de velden in orde zijn bij de aanvang van het nieuwe sportseizoen.

Deel: ' Besluitenlijst burgemeester en wethouders week 26 Eersel '
Lees ook